П Р О Т О К О Л   9/ 24.04.2014 год.


Днес, 24.04.2014 год., се проведе заседание на Адвокатския съвет на АК Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Светлана Радулова, Елена Попова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Иванка Кехайова

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

2. Отчет за правната помощ.

3. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали. 

4. Правна помощ – разглеждане на искания и отчети

5. Разглеждане на оферти. 

6. Разни.

По т. 1:

Постъпили са заявления от адв. Недим Генджев за вписване на Николай Панков Панков като адвокатски сътрудник, за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите – от мл. адвокат Симеон Маринов Симеонов, както и за отписване от регистъра на адвокатите от Олег Методиев Ангелов. Към заявленията са приложени необходимите документи по Закона за адвокатурата, поради което след обсъждането им, Адвокатският съвет  взе следното


                                                                                                                 


Р Е Ш Е Н И Е № 71


1.ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Николай Панков Панков като адвокатски сътрудник на адв. Недим Генджев.


2.ОТЛАГА разглеждането на молбата на мл. адв. Симеон Маринов Симеонов до изпълнението на задължението му по чл. 49 от Закона за адвоскатурата.


3.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите при Адвокатски съвет Благоевград Олег Методиев Ангелов, считано от 01.05.2014 година, на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата.


 

По т. 2:


Писмен доклад от адв. Елена Благоева Попова за правната помощ през първото тримесечие на 2014 година. Докладват се и указания от Националното бюро за правна помощ, във връзка с актуализиране на Националния регистър за правна помощ и унифициране на вида на образците за подаване на документи за промяна по досиетата на адвокатите, вписани в него. Адвокатският съвет взе следното


 


Р Е Ш Е Н И Е   72

 

Приема отчета на адв. Елена Благоева Попова за правната помощ за 1-вото тримесечие на 2014 година.


 

По т. 3:

 


По т. 4:

1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 26 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 Закона за правната помощ и проведено разискване, АС взе следното:

 


Р Е Ш Е Н И Е № 77


1. По искане по ДП № 107/2014 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. Нели Стойчева


2. По искане по ДП № 116/2014 г. по описа на РУП – Г. Делчев – определя адв. Катя Кардашева


3. По искане по ЧНД № 340/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Цветана Иванова


4. По искане по ЧНД № 481/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Марян Биков


5. По искане по ГрД № 2976/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Димитринка Миленкова


6. По искане по Изп. Д № 57/2012 г. по описа на ДСИ – Сандански – определя адв. Таня Илиева


7. По искане по ГрД № 375/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Георги Димитров


8. По искане по ГрД № 2934/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Жана Андонова


9. По искане по ГрД № 2843/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Снежанка Аргирова


10. По искане по НОХД № 62/2014 г. по описа на РС-Благоевград – определя адв. Искра Трендафилова


11. По искане по ДП № 316/2013 г. по описа на РУП – Г. Делчев – определя адв. Роза Бацалова


12. По искане по ЧНД № 402/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Маргарита Райчева


13. По искане по ГрД № 82/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – да се изпрати писмо на РС – Гоце Делчев, че особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за довнесено възнаграждение в размер на 400,00 лева, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.


14. По искане по НОХД № 67/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Кирил Димитрушев


15. По искане по ГрД № 902/2013 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Петя Хантова


16. По искане по ГрД № 449/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Красимира Тагарева


17. По искане по НОХД № 2303/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Валентина Голева


18. По искане по НОХД № 1122/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Димитрина Михайлова


19. По искане по ГрД № 387/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Виолета Тасева


20. По искане по ИзпД № 20107960400588 по описа на ЧСИ – Шукри Дервиш – да се изпрати писмо на ЧСИ – Шукри Дервиш, че особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за довнесено възнаграждение в размер на 461,32 лева, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.


21. По искане по ИзпД № 20137960400578 по описа на ЧСИ – Шукри Дервиш – да се изпрати писмо, че особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за довнесено възнаграждение в размер на 831.38 лева, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.


22. По искане по ГрД № 280/2014 г. по описа на РС – Петрич – да се изпрати писмо на РС – Петрич, че с цел законосъобразно и адекватно заплащане на възнаграждението на адвоката, който ще осъществява правната помощ, следва да съобразите размерът на адвокатското възнаграждение с предмета на делото, като в случая Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Благоевград Ви предлага възнаграждение в размер на 300,00 лв., съгласно чл. 7, ал. 1, т. 6  от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.


В този смисъл, за да бъде определен особен представител по делото, следва да бъдат представени доказателства, че сумата в размер на 300,00 е внесена по сметка на РС - Петрич, като едва тогава Адвокатски съвет ще определи особен представител по допуснатата правна помощ.


23. По искане по НЧД № 211/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Георги Божинов


24. По искане по ДП №.52/2014 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Станислава Ангелова


25. По искане по ЧНД № 210/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Красимир Андонов


26. По искане по ГрД № 35/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Ангелина Ячкова


 

По т. 5:


Докладва адв. Ядков.


1.Постъпила е оферта на ЕТ „ТЕЛЕСИС” за изработване на идеен проект, доставка и монтаж на апаратура за мултимедия на залата на колегията. Други оферти не са постъпили. След направените разисквания, Адвокатският съвет взе следното


 


РЕШЕНИЕ № 78

Одобрява постъпилата оферта от ЕТ „ТЕЛЕСИС” за изработване на идеен проект, доставка и монтаж на апаратура за мултимедия на залата на колегията.

Възлага на Председателя и/или Секретаря на Адвокатския съвет да сключат договор за изпълнение на офертата с посочените в нея параметри и уточнени в заседанието на адвокатския съвет.


 

2.Постъпила е оферта със СД „ТИМ-6-МИЛАНОВ И СИЕ” за изработване на програмен продукт за събиране на членски внос при посочените в офертата параметри.

След направените разисквания, Адвокатският съвет взе следното


 

РЕШЕНИЕ № 79

Одобрява постъпилата оферта от СД „ТИМ-6-МИЛАНОВ И СИЕ” за изработване на програмен продукт за събиране на членски внос при посочените в офертата параметри.

Възлага на Председателя и/или Секретаря на Адвокатския съвет да сключат договор за изпълнение на офертата за изработване на програмен продукт за членски внос при посочените в офертата параметри.


 

По т. 6:

Докладва адв. Ядков. Във връзка с участието на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград за представяне на Конституцията на Република България в учебни заведения на територията на Благоевградската адвокатска колегия, да бъдат връчени благодарствени грамоти, които да бъдат отбелязани в досиетата на отделните адвокати, взели участие в мероприятието, както следва:

Адв. Росица Зотева-Коцакова, адв. Михаела Клечерова, адв. Славчо Попов, адв. Елена Благоева Попова, адв. Иван Чолаков, адв. Роза Орманлиева, адв. Петя Хантова, адв. Дафина Пецева, адв. Борис Харизанов, адв. Велик Гогов, Велина Пиргова и Цветана Динева.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 09.05.2014 год. от 13.30 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................................

/адв. Ядков /


 

ПРОТОКОЛЧИК:.........................................

/Св. Радулова /


 


.