П Р О Т О К О Л   8/ 17.04.2014 год.


Днес, 17.04.2014 год., се проведе заседание на Адвокатския съвет на АК Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Светлана Радулова, Елена Попова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Иванка Кехайова, Бойка Юсева и Атанаска Богоева.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на заявления за изпита през пролетната сесия на 2014 година

  По т. 1:

След разглеждане на подадените заявления, Адвокатският съвет взе


 

Р Е Ш Е Н И Е №

Да бъдат допуснати до изпит за адвокати и младши адвокати през пролетната сесия на 2014 година следните кандидати:

 

 1. АВРАМ ИЛИЕВ МОСКОВ, ЕГН 6503240149, ЮЗУ

 2. ГЕРГАНА ИВОВА БОНЧЕВА, ЕГН 8504295330, ЮЗУ

 3. ГЮЛШЕН МУТИШЕВА КУНДЕВА – ТЕРЗИЕВА, ЕГН 8206150170, ЮЗУ

 4. ДИМИТЪР ДИМОВ ЦАНЕВ, ЕГН 8107146660, ЮЗУ

 5. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ, ЕГН 5504280102, ЮЗУ

 6. ДИМИТЪР ПЕТРОВ КЛЕЧЕРОВ, ЕГН 8603216643, НБУ

 7. ИВАН ТОДОРОВ ЦИРКОВ, ЕГН 7005160088, ЮЗУ

 8. ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ, ЕГН 8806080080, ЮЗУ

 9. ИСМАИЛ МЕХМЕД НИНЬОВ, ЕГН 8608210083, ЮЗУ

 10. МАРИО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ, ЕГН 8607210140, ЮЗУ

 11. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИВЧЕВА, ЕГН 8010080013, ЮЗУ

 12. НИКОЛА ИЛИЕВ ТАФРОВ, ЕГН 7101220140, ЮЗУ

 13. ОРХАН ХАСАНОВ МИСАНКОВ, ЕГН 8406280000, ЮЗУ

 14. ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ МАНДИЧЕВ, ЕГН 8605100143,ЮЗУ

 15. РОСИЦА ЕВТИМОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 8402260032, ЮЗУ

 16. САНИХА АХМЕДОВА БАКИБАШЕВА, ЕГН 8710060033, ЮЗУ

 17. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СТАМАТОВ, ЕГН 7812090065, ЮЗУ

 18. СИЛВИЯ РУМЕНОВА МАРУШКИНА,  ЕГН 8508020074, ЮЗУ

 19. СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРКЕЗОВА, ЕГН 8411280113, СУ

 20. СТРАХИЛ НИКОЛОВ ГОШЕВ, ЕГН 8506220005, ЮЗУ

   

  Определя 3 дневен срок за отстраняване на пропуски в документите на Магдалена Войнова, Милена Касапинова и Нафие Бошнакова. След отстраняване на пропуските в срок, същите да бъдат включени в списъка на допуснатите кандидати и документите изпратени в срок на Висшия адвокатски съвет.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................................

  / адв. Ядков /

   

  ПРОТОКОЛЧИК:.........................................

  / Св. Радулова /

   


 

 

.