П Р О Т О К О Л   7/ 11.04.2014 год.

 

Днес, 11.04.2014 год., се проведе заседание на Адвокатския съвет на АК Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Светлана Радулова, Елена Попова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Бойка Юсева и Атанаска Богоева.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Клетва

2.Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

3.Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на АК и на ПП.

4.Вземане и приемане на решение за утвърждаване на щатното разписание и утвърждаване на длъжностни характеристики на служителите.

5.Вземане на решение по изпълнение на решение № 50/14.03.2014 година на Адвокатски съвет Благоевград за заплащане на членски внос.

6. Вземане на решение за изпълнение на чл. 27 от Закона за адвокатурата, във връзка с чл. 8 от Наредба № 4/09.01.2006 година за обучение и квалификация на адвокатите и утвърждаване на реда за отчитане на задължението по чл. 8 от Наредбата.

7.Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

8.Правна помощ.

9.Разглеждане на офертите за озвучаване на залата на Адвокатска колегия Благоевград и за обзавеждане на офиса на залата на Адвокатска колегия.

10.Разни.

 

По т. 1:

След изтичане на законоустановените срокове от приемането  и вписването му като адвокат, клетва положи Тодор Георгиев Мардов.

 

По т. 2:

Постъпили са заявления за вписване като адвокат от Иван Зашев, за отписване от Калин Андреев и за преместване от регистъра на мл. адвокати в регистъра на адвокатите от Мартин Кацарски. Към заявленията са приложени необходимите документи по ЗАдв, поради което след обсъждането им, АС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 64

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия  Благоевград ИВАН ЙОРДАНОВ ЗАШЕВ, с адрес на кантора: Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий” 1, х-л „Ален мак”.

Решението е взето с 6 гласа „за” и 1 глас „против”.

 

2.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград КАЛИН КРУМОВ АНДРЕЕВ, л. № 1500015327, по негова молба, считано от 01.04.2014 година..

 

3.ОТПИСВА от регистъра на младши адвокати в Адвокатска колегия Благоевград МАРТИН БОЯНОВ КАЦАРСКИ, ЕГН 8602256600 и ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия - Благоевград, считано от 11.04.2014 год.

 

По т. 3:

Докладва секретаря на АС, който сочи, че не е налице преразход в разходната част на бюджетите, а приходната такава е в добро изпълнение. След проведено изслушване и разискване, АС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 65

ПРИЕМА ОТЧЕТА за изпълнението на бюджетите на АК-Благоевград и на бюджета за правната помощ.

 

 

По т. 4:

След проведено обсъждане на проектите за щатно разписание и за длъжностни характеристики на служителите на Адвокатска колегия - Благоевград, Адвокатският съвет взе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 66

ПРИЕМА и УТВЪРЖДАВА щатно разписание и длъжностни характеристики на щатните служители на Адвокатска колегия - Благоевград, представляващи неразделна част от протокола.

 

 

По т. 5:

До всички адвокати, имащи неразплатен членски внос за три и повече месеца, да се изпрати съобщение, че в 7 дневен срок от получаването му следва да дадат обяснение за неплащането на членския внос, представляващо дисциплинарно нарушение по Закона за адвокатурата, както и че се определя едноседмичен срок за доброволно плащане на задълженията.

 

По т. 6:

След проведено обсъждане, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 67

УТВЪРЖДАВА книжка за отчитане на часовете семинарно обучение на адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград, представляваща неразделна част от протокола.

 

По т. 7:

 

По т. 8:

1.В АС Благоевград са постъпили 26 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатският съвет взе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 70

 1.  По искане по решение № 33/2014 г. по описа на НБПП – определя адв. Тодор Петрелийски

 2. По искане по ГрД – 998/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Росен Михайлов

 3. По искане по ЧНД – 225/2014 г. по описа на РС – Благоевград – получено е писмо от РС – Благоевград с вх. № 258/09.04.2014 г. с което ни уведомяват, че нуждата от служебен защитник е отпаднала.

 4. По искане по ЧНХД – 359/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Мариела Алексова

 5. По искане по ЧНД – 304/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Петър Йовчев

 6. По искане по ДП – 98/2014 г. по описа на РУП – Г. Делчев – определя адв. Александър Гюнджиев

 7. По искане по ЧНД – 78/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Иван Катърджиев

 8. По искане по ЧНд – 484/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Иван Тошев

 9. По искане по ДП – 938/2010 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Керстин Кацарска

 10. По искане по ДП – 536/2013 г. по описа на 02 РУП – Благоевград – определя адв. Лазар Картулев

 11. По искане по НОХД – 872/2011 г. по описа на РС – Разлог – заменя адв. Юнчова с адв. Биляна Георгиева

 12. По искане по ГрД – 133/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Анелия Хаджистоянова

 13. По искане по НОХД – 58/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Надежда Римпева

 14. По искане по ЧНД – 95/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Даниела Димитрова

 15. По искане по ЧНД – 369/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Мая Тунтева

 16. По искане по ЧНД – 236/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Симеон Попов

 17. По искане по ДП – 462/2013 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Мария Кондова

 18. По искане по ДП – 595/2013 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Славянка Тимова

 19. По искане по ЧНД – 211/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Славянка Тимова

 20. По искане по ЧНД – 236/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Симеон Попов

 21. По искане по ГрД – 189/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Венета Итева

 22. По искане по ЧНД – 177/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Роза Орманлиева

 23. По искане по ДП – 70/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Елена Георгиева

 24. По искане по ГрД – 3018/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Йорданка Стойчева

 25. По искане по НОХД – 260/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Елена Бистричка

 26. По искане по ДП – 848/2010 г. по описа на РУП – Благоевград – определя адв. Димитрина Маркова, адв. Мария Шопова и адв. Диана Табутова

   

  По т. 9:

Отлага вземането на решение за следващо заседание на Адвокатския съвет.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 24.04.2014 год. от 13.30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/ адв. Ядков /

 

 

СЕКРЕТАР:.........................................

/ Ат. Богоева /

 

 

 

.