П Р О Т О К О Л   6/ 27.03.2014 год.

 

Днес, 27.03.2014 год., се проведе заседание на Адвокатския съвет на АК Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Светлана Радулова, Елена Попова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Бойка Юсева, Иванка Кехайова

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Клетва на нововписан адвокат

2.Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

3.Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали. 

4.Правна помощ – разглеждане на искания и отчети

5.Доклад на Работната група за разработване на длъжностна характеристика на новоназначен служител, за организаия на рабатата на тримата служители. 

6.Разни.

 

По т. 1:

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписване като адвокат в Адвокатска колегия - Благоевград, клетва положи Веселин Даракчиев.

 

По т. 2:

Не са постъпили заявления за вписване, отбелязване и заличаване в адвокатските регистри.

 

По т. 3:

 

По т. 4:

1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 49 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 Закона за правната помощ и проведено разискване, АС взе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 63

 1. По искане по ГрД – 1058/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Мария Прешелкова и адв. Росица Зотева

 2. По искане по НОХД – 909/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Илия Янев

 3. По искане по ЧНД – 236/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Иванка Дюзова

 4. По искане по НОХД -163/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Мариана Попова

 5. По искане по ДП – 111/2014 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Албена Лавчиева

 6. По искане по ГрД – 30/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Иван Тюхков

 7. По искане по ИзпД – 20137960400431 по описа на ЧСИ – Шукри Дервиш – определя адв. Мариана Попова

 8. По искане по ДП – 22/2014 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Василка Христова

 9. По искане по ЧНД – 55/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Венета Медарова

 10. По искане по НОХД – 213/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Коца Христова

 11. По искане по ГрД – 1263/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Димитрина Михайлова

 12. По искане по НОХД – 5/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – заменя адв. Тюхков с адвокат Костадин Шопов

 13. По искане по ГрД – 1242/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Жасмина Тюлекова

 14. По искане по ДП – 748/2013 г. по описа на 01РУП – Благоевград – определя адв. Георги Ангов

 15. По искане по ДП – 1033/2013 г. по описа на 01РУП – Благоевград – определя адв. Георги Тошев

 16. По искане по ДП – 345/2013 г. по описа на 01РУП – Благоевград – определя адв. Величка Ушатова и адв. Григор Димитров

 17. По искане по ЧНД – 127/2014 г. по описа на РС – Благоевград – получено е писмо от РС – Благоевград, с вх. № 28/24.03.2014 г., от което е видно, че нуждата от служебен защитник и вече отпаднала.

 18. По искане по ДП – 723/2013 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Иван Данчев

 19. По искане по ДП – 751/2013 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Цветана Динева

 20. По искане по ДП – 341/2013 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Сузана Полизоева

 21. По искане по ДП – 22/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Цветана Иванова

 22. По искане по ДП – 520/2013 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Павлик Узунов

 23. По искане по ДП – 846/2013 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Елена Попова

 24. По искане по НОХД – 848/2013 г. по описа на РС – Разлог за замяна не вече определен служебен защитник – заменя адв. Д. Юнчова с адв. Райна Кацарска

 25. По искане по ДП – 15/2014 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. Михаела Клечерова

 26. По искане по ДП – 363/2013 г. по описа на РУП – Разлог – заменя адвокат Диана Юнчова с адв. Ана Парцова

 27. По искане по НОХД – 65/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Тодор Кузманов

 28. По искане по НОХД – 875/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Татяна Лазарова

 29. По искане по ГрД – 81/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Сайфие Бузгьова

 30. По искане по ИзпД – 56/2014 г. по описа на ДСИ – Петрич – определя адв. Рилка Филипова

 31. По искане по ГрД – 172/2014 г. по описа на РС – Благовград – да се изпрати писмо до РС – Благоевград, че С цел законосъобразното и адекватно осъществяване на задълженията на особения представител следва да бъдат представени доказателства за внесено възнаграждение.

  В този смисъл, за да бъде определен особен представител по делото, следва да бъдат представени доказателства, че сумата в размер на 150,00 лева е внесена по сметка на РС – Благоевград, като едва тогава Адвокатски съвет ще определи особен представител по допуснатата правна помощ.

 32. По искане по ЧНД – 57/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Даниела Стойкова

 33. По искане по НЧХД – 181/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Сузана Полизоева

   

  2. Заверява 31 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 14.03.2014 г. – 27.03.2014 г.

   

  По т. 5:

   

  По т. 6:

   

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 11.04.2014 год. от 13.30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................................

/ адв. Ядков /

 

ПРОТОКОЛЧИК:.........................................

/ Св. Радулова /

 

 

 

.