П Р О Т О К О Л   5/ 14.03.2014 год.

 

Днес, 14.03.2014 год., се проведе заседание на Адвокатския съвет на АК Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Светлана Радулова, Елена Попова, Мария Прешелкова, Атанаска Богоева и Петя Хантова.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Клетва

2.Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

3.Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

4.Вземане на решение по писмо с вх. № 139/27.02.2014 г. на Висш адвокатски съвет.

5.Вземане на решение за действия на Адвокатски съвет по отношение на лица неплатили три последователни членски вноски дължими по чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

6.Правна помощ. Вземане на решение за изготвяне на становища по получени заявления за вписване в НРПП.

7.Определяне на дежурни адвокати за второ тримесечие на 2014 г.

8.Доклад на работната група за разработване на критерии за заемане на новата длъжност.

9.Информация относно подготовката на книгата „История на благоевградската адвокатура”.

10.Организация на пролетен конкурс.

11.Разни.

 

По т. 1:

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписване като адвокати в Адвокатска колегия - Благоевград, клетва положиха Адриана Мелниклийска и Десислава Грозданова.

 

По т. 2:

Постъпили са заявления за вписване като адвокат от Тодор Мардов, за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите – от Ивайло Арсениев, както и за промяна на адреса на кантората на адв. Нели Стойчева. Към заявленията са приложени необходимите документи по Закона за адвокатурата, поради което след обсъждането им, Адвокатският съвет  взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 43

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАРДОВ, с адрес на кантора: гр. Разлог, ул. Г. Бенковски” № 18.

2.ОТПИСВА от регистъра на младши адвокати в ИВАЙЛО ИВАНОВ АРСЕНИЕВ, ЕГН 8601096261 и ВПИСВА същия в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград.

3.ВПИСВА промяна в адреса на кантора на адв. Нели Георгиева Стойчева, като същият да се счита както следва: гр. Разлог, ул. Иларион Макариополски” № 20.

 

По т. 3:

 

По т. 4:

Докладва Секретаря на Адвокатския съвет, който сочи, че в Адвокатска колегия Благоевград е постъпило писмо с вх. № 139/27.02.2014 г. на Висш адвокатски съвет. Със същото до Адвокатския съвет е препратено за предприемане на необходимите действия, решение на Върховния касационен съд, постановено по гр.д. № 4861/2013 год. по описа на ІІІ го на Върховния касационен съд.

След обсъждане на цитираното по-горе писмо и след като съобрази разпоредбите и изискванията на Наредба № 3 от 29.10.2004 г на Висшия адвокатски съвет за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети, Адвокатският съвет намира следното:

С решение по гр.д. № 4861/2013 год. по описа на ІІІ го на Върховния касационен съд е уважена жалбата на Кирил Праматарски и са отменени решенията на Висшия адвокатски съвет по протокол № 64/29.11.2012 год. и решение № 155/12.10.2012 г на Адвокатския съвет – Благоевград, с които се отказва възстановяване на адвокатските права на Кирил Иванов Праматарски. Съгласно чл. 35 ал. 2 от  Наредба № 3 от 29.10.2004 г на Висшия адвокатски съвет за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети, при уважаване на жалбата от Върховния касационен съд, вписването се извършва от пазителя на регистрите съгласно чл. 28 от същата Наредба.

Фигурата „пазител на регистрите” е уредена в текста на чл. 2 ал. 2 от Наредба № 3 от 29.10.2004 г на Висшия адвокатски съвет и съгласно същата той се намира не в Адвокатския съвет /където според цитираната разпоредба има само длъжностни лица по вписванията/, а във Висшия адвокатски съвет. Като последица от това Адвокатският съвет намира, че нито той, нито длъжностните лица по вписванията при Адвокатския съвет - Благоевград, разполагат с компетентност да се произнесат и да предприемат действия по изпълнение на решението на Върховния касационен съд, постановено по жалбата на Кирил Праматарски.

Водим от горното, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 49

За изпълнение на решението на Върховния касационен съд по гр.д. № 4861/2013 год. по описа на ІІІ го на Върховния касационен съд, същото да се изпрати на Висшия адвокатски съвет по компетентност.

По т. 5:

В АК зачестяват случаите на неплащане на членски внос от адвокати от Адвокатска колегия - Благоевград за дълги периоди от време. От това настъпват множество последици, свързани с невъзможността за осигуряване на текущата издръжка на колегията, за заплащане на дължимият се към Висшия адвокатски съвет членски внос, както и за своевременно погасяване на вноските по кредита, отпуснат от Висшия адвокатски съвет. Предвид това и с цел осигуряване на дейността на колегията от финансова гледна точка, Адвокатския съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 50

1.При неплащане на членския внос за три последователни месеца, дължим на основание чл. 49 ал. 1 от Закона за адвокатурата, на неплатилия адвокат се изпраща уведомление за дължими вноски и за възможността адвоката да даде обяснения по реда на чл. 137 ал. 1 Закона за адвокатурата, както и  покана за заплащането им в седемдневен срок от получаване на уведомлението.

2.При плащане на дължимите суми в дадения седмодневен срок по т. 1 от решението, срещу адвоката не се образува дисциплинарна преписка.

3.При неплащане на дължимите суми в дадения седмодневен срок по т. 1 от решението, срещу адвоката се образува дисциплинарна преписка, която се разпределя на докладчик от Адвокатския съвет - Благоевград.

4.При последващо неплащане на дължими суми за членски внос за три последователни месеца в рамките на една календарна година, на нередовните адвокати, по отношение на които вече е била провеждана процедурата по предходните точки от настоящото решение, след изпълнение на изискванията на чл. 137 ал. 1 от Закона за адвокатурата. се образува дисциплинарна преписка, независимо от това дали след съобщението са платили или не.

5.В уведомлението-покана до нередовния адвокат се вписват и разноските по уведомяването – пощенски разходи /ако са направени такива/, които същия следва да заплати на Колегията в седем дневния срок за заплащане на дължимите се от него суми.

Решението е взето с 5 гласа „за” и 1 глас „против”.

 

По т. 6:

1. В АС Благоевград са постъпили 45 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от ЗПрП и съобразявайки чл. 18 ЗПрП и проведено разискване, АС взе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 51

 1. По искане по ЧНД – 344/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Бойка Бойкова

 2. По искане по НОХД – 875/2013 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо на РС – Разлог, че липсва изявление от страна на лицето за предоставяне на правна помощ и за назначаване на служебен защитник, а делото не се разглежда в отсъствие на подсъдимия.

  Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на НБПП към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към Вашето искане.

  След представяне на декларация, че подсъдимият желае назначаване на служебен защитник, същото ще бъде разгледано отново на Адвокатски съвет.

 3. По искане по ЧНХД – 200/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Анита Велянова

 4. По искане по НОХД – 151/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Антоанета Богданова

 5. По искане по ЧНД – 245/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Атанас Малешевски

 6. По искане по ИзпД – 2137970400361 по описа на ЧСИ – М. Велева – определя адв. Илияна Христова

 7. По искане по НОХД – 108/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Н. Кехайова

 8. По искане по ГрД – 144/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Димитрина Харамлийска

 9. По искане по ГрД – 1117/2013 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Стела Янева

 10. По искане по ГрД – 143/2014 г. по описа на Рс – Петрич – определя адв. Рилка Филипова

 11. По искане по ДП – 382/2013 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Цвета Рангелова

 12. По искане по ГрД – 282/2014 г. по описа на РС –Благоевград – определя адв. Диана Башлиева

 13. По искане по ГрД – 38/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Парашкева Зотева

 14. По искане по ЧНД – 127/2014 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо на РС – Благоевград, че След извършена справка в деловодството на Районен съд Благоевград бе установено, че лицето на което е допусната правна помощ се е явило с договорен адвокат.

  В тази връзка Ви моля да бъде уточнено дали е налице необходимостта от определяне на служебен защитник на осъденото лице НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТАСЕВ, след като то се е явило с договорен адвокат.

 15. По искане по НЧХД – 959/2011 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Янка Пандева и адв. Христина Солачка

 16. По искане по ЧНД – 76/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Янка Толькова

 17. По искане по ЧНД – 77/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Виолета Тасева

 18. По искане по ЧНД – 1040/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Х. Стоянов

 19. По искане по НОХД – 958/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. А. Маринова

 20. По искане по ГрД – 94/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Меглена Андонова

 21. По искане по ГрД – 38/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Жана Андонова

 22. По искане по ГрД – 1273/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Диньо Динев

 23. По искане по НАХД – 34/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. А.Гюнджиев

 24. По искане по ГрД – 157/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Юлия Ангелова

 25. По искане по НОХД – 761/2013 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Н. Терзиева

 26. По искане по НОХД – 922/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Таня Илиева

 27. По искане по ЧНД – 769/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Б. Горанов

 28. По искане по НЧХД – 175/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Тимова Елена Георгиева

 29. По искане по ДП – 99/2014 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Анелия Шопова

 30. По искане по НОХД – 5/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Тюхков

 31. По искане по ГрД – 1336/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. С. Падарева и адв. Б. Георгиева

 32. По искане по НЧД – 432/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Венета Дукова

 33. По искане по ДП – 666/2013 г. по описа на 02РУП – Благоевград – да се изпрати писмо до 02 РУП – Благоевград, че не са посочени обстоятелствата, от които да е видно защо лицето не може да се представлява от законните си представители, както и дали е налице противоречие в интересите им.  

  След уточняване на същите Адвокатски съвет Благоевград ще разгледа отново искането по ДП – 666/2013 г. по описа на 02 РУП – Благоевград.

 34. По искане по ДП – 115/2014 г. по описа на РУП – Г. Делчев – определя адв. А. Шопова

 35. По искане по ГрД – 62/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Снежанка Аргирова

 36. По искане по ЧНД- 309/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Тодорка Чонина

 37. По искане по ЧНД- 315/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Румяна Григорова

 38. По искане по НОХД – 909/2013 г. по описа на РС –Сандански – да се изпрати писмо на РС – Сандански, че ЛИПСВА приложен какъвто и да било акт за  ДОПУСКАНЕ на правна помощ съгласно разпоредбите на чл. 25, ал. 3 от Закона за правната помощ. Това води до невъзможност за изпълнение на задълженията на Адвокатски съвет Благоевград за определянето на адвокат за осъществяване на правна помощ, която не е допусната.

  Служебен защитник ще бъде определен след представяне на акт по чл. 25 от Закона за правната помощ.

 39. По искане по ЧНД – 1043/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Виолета Станкова

 40. По искане по ЧНД – 123/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. К. Събев

 41. По искане по ДП – 776/2013 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Теодор Тошев

 42. По искане по ДП – 1117/2012 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Таня Бойкова

 43. По искане по ДП – 99/2013 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Г. Савова

 44. По искане по ДП – 482/2013 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Галя Башлиева

 45. По искане по ГрД – 1145/2013 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Даниела Банева

   

  2. Заверява 31 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 28.02.2014 г. – 14.03.2014 г.

   

  2.Постъпили са заявления за вписване в регистъра на НБПП от 14 бр. адвокати по списък, представляващ неразделна част от решението. След запознаване с подадените заявления, АС взе следното

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 52

   

1.Одобрява списък на адвокатите подали заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ, както следва:

1. адв. Адриана Стефанова Мелниклийска

2. адв. Асен Милчев Вакареев

3. мл. адв. Велик Илиев Гогов

4. мл. адв. Десислава Костадинова Грозданова

5. адв. Димитър Маринов Шагов

6. адв. Илиана Валериева Керина – Качева

7. мл. адв. Кристина Георгиева Вонидова

8. адв. Мария Иванова Икономова

9. адв. Марияна Тонева Шагова

10. мл. адв. Марин Боянов Кацарски

11. адв. Петър Стоянов Кютукчиев

12. адв. Петя Георгиева Гюрова – Петрова

13. адв. Симеон Маринов Симеонов

Да се направи предложение до НБПП за вписване на посочените адвокати в регистрите на служебните защитници.

 

2.По отношение на подаденото заявление от адвокат КРЕМЕНА ПЛАМЕНОВА МАСАРЛИЕВА, АС намира, че същата не следва да бъде вписвана в Националния регистър за правна помощ по следните съображения.

Към настоящия момент адвокат КРЕМЕНА ПЛАМЕНОВА МАСАРЛИЕВА системно нарушава задълженията си като адвокат по заплащане на членски внос към Адвокатска колегия Благоевград и Висш Адвокатски съвет. Към настоящия момент спрямо нея се провежда дисциплинарно производство за незаплащане на членски внос. Същевременно макар и да не е развито дисциплинарно производство спрямо нея е констатирано нарушение по чл. 25 и 27 от Етичния кодекс на адвоката. По тези съображения Адвокатски съвет Благоевград изразява становище адвокат КРЕМЕНА ПЛАМЕНОВА МАСАРЛИЕВА да не бъде вписвана в Националния регистър за правна помощ.

 

3.АС разгледа и се запозна със становището, изразено в доклад с вх. № 186/14.03.2014 година. След обсъждане на наведените в него доводи, АС се присъединява изцяло към изразеното в него становище и намира, че адвокат НИКОЛАЙ БОРИСОВ КОЦАКОВ, с номер от Единния регистър 1300037227, е вписан в Националния регистър за правна помощ под номер 3543. Към настоящия момент срещу него са провеждани дисциплинарни производства по сигнал вх. № 1381/20.06.2011 година от Районен съд Разлог, по сигнал вх. № 546/10.10.2011 година на Районен съд Разлог, сигнал вх. № 557/13.10.2011 година от Стойчо Катев Малинов, по сигнал вх. 645/25.11.2011 година на Районен съд Разлог и по сигнал 224/26.04.2013 г. по описа на Районен съд Разлог.

По сигнали с вх. № 546/10.10.2011 година и сигнал с вх. № 645/25.11.2011 година на Районен съд Разлог на 27.01.2012 година е проведен разговор на Адвокатски съвет Благоевград с адвокат Николай Борисов Коцаков на основание чл. 89, т. 6 от Закона за адвокатурата и въпреки този разговор на 26.04.2013 година, отново е постъпил сигнал с вх. № 224/26.04.2013 година.

Всички тези сигнали срещу адв. Николай Борисов Коцаков са за неизпълнение на задълженията му като служебен защитник. След проведения разговор с адвокат Николай Борисов Коцаков на 27.01.2012 година не е настъпила промяна в поведението, което е довело до настъпване на нови сигнали.

Във връзка с горното АС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 53

ОТПРАВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ до Национално бюро за правна помощ за заличаване на адвокат Николай Борисов Коцаков от Националния регистър за правна помощ на основание чл. 33, ал. 5, т. 3 от Закона за правната помощ.

 

По т. 7:

АС-Благоевград взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 54

ОПРЕДЕЛЯ ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от второ тримесечие на 2014 год. за районите на РС-Благоевград, РС-Сандански, РС-Петрич, РС-Разлог и РС-Г.Делчев, съгласно списъци, представляващи неразделна част от настоящото решение.

 

По т. 8

Поради отсъствието на адв. Юсева от заседание на Адвокатския съвет, както и поради необходимостта от изготвяне на нови длъжностни характеристики за съществуващите в момента длъжности на служители на Адвокатския съвет - Благоевград, Адвокатският съвет взе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 55

ОТЛАГА за следващо заседание ИЗСЛУШВАНЕТО на доклада на работната група за изработване на длъжностни характеристики на служителите в Адвокатска колегия - Благоевград.

 

 

По т. 9:

На заседанието присъстват Димитър Шалев и Димитър Тюлеков, на които е възложено изготвянето на подготовката на книга „История на благоевградската адвокатура”. Същите докладват, че са извършени множество проверки за съдържащата се информация за адвокатурата в Държавен архив Благоевград и в архива на Адвокатска колегия - Благоевград. За събиране на информация за историята на адвокатурата в района, са осъществени връзки с наследници на починали адвокати. Подготвена е и анкета, която да се разпрати на адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград.

Във връзка с доклада на Шалев и Тюлеков, Адвокатския съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 56

1.ВЪЗЛАГА на адв. Радулова да подготви анкетната карта и да изпрати същата до всички адвокати от Благоевградска адвокатска колегия.

2.Определя срок за предоставяне на попълнените анкетни карти – 11.04.2014 год.

 

По т. 10:

Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 57

Възлага подготовката и техническото обезпечаване на провеждането на пролетния кулинарен конкурс на адв. Хантова, адв. Радулова и адв. Богоева.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 27.03.2014 год. от 15.00 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/ адв. Ядков /

 

СЕКРЕТАР:.........................................

/ Ат. Богоева /

 

 

 

.