П Р О Т О К О Л  № 4/ 28.02.2014 год.

 

Днес, 28.02.2014 год., се проведе заседание на Адвокатския съвет на АК Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Светлана Радулова, Елена Попова, Иванка Кехайова, Бойка Юсева и Атанаска Богоева.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

2.Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

3.Правна помощ – разглеждане на искания и отчети. Правна помощ.

4.Доклад на Работната група за изработване на длъжностна характеристика на новоназначен служител, за организация на работата на тримата служители.

5.Разни.

По т. 1:

Постъпили са заявления от адвокат Копринка Груева за отписване на адвокатски сътрудник Христина Миткова Стойчева, заявление за промяна на ел. поща от адв. Анелия Хаджистоянова, заявление за промяна на адрес на кантора на ад. Валерия Велева и заявление за промяна на адрес на адв. Гергана Савова. Към заявленията са приложени необходимите документи по Закона за адвокатурата, поради което след обсъждането им, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 36

1.ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници Христина Миткова Стойчева – адвокатски сътрудник при адвокат Копринка Груева., с адрес на кантора: Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 41, ет.11, ап.63.

2. Вписва промяна на ел. поща на адв. Анелия Хаджистоянова, като същата да се счита: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

3. ВПИСВА промяна в адреса на кантора на адв. Валерия Велева, като същият да се считат както следва: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово” № 40.

4. Вписва промяна на ел. поща на адв. Гергана Савова, като същата да се счита: g.savova@ pro-legis.bg.

 

По т. 2:

 

 

По т. 3:

1.В АС Благоевград са постъпили 39 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от ЗПрП и съобразявайки чл. 18 ЗПрП и проведено разискване, АС взе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 40

 1. По искане по ГрД – 2167/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Сайфие Бузгьова
 2. По искане по ДП – 789/2013 г. по описа на 01РУП – Благоевград – определя адв. Лефтера Лазарова
 3. По искане по НОХД – 2075/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Стефка Коемджиева и адв. Пенка Смукова
 4. По искане по ГрД – 173/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Йорданка Стойчева
 5. По искане по НОХД – 1307/2013 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Димитрина Харамлийска
 6. По искане по НОХД – 857/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Михаела Клечерова
 7. По искане по ВНЧД – 514/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Петър Петров
 8. По искане по НАХД – 445/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Нели Стойчева
 9. По искане по ГрД – 2770/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ася Велчева
 10. По искане по ГрД – 234/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Анна Бистричка
 11. По искане по ДП – 554/2013 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Мариела Алексова
 12. По искане по ДП – 846/2013 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Христо Стоянов
 13. По искане по НОХД – 65/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Станислава Георгиева
 14. По искане по ГрД – 98/2014 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо на Районен съд Благоевград, че след направена справка в счетоводството на Районен съд Благоевград се установи, че по делото не е внесен депозит за особен представител, поради което такъв няма да бъде определен до представяне на доказателства за внасянето му.
 15. По искане по НП – 528/2007 г. по описа на РП – Благоевград – определя адв. Станислава Ангелова
 16. По искане по ДП – 67/2010 г. по описа на ОД на МВР – Благоевград – определя адв. Мария Георгиева
 17. По искане по НОХД – 1097/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Людмила Кацарова
 18. По искане по ДП – 7/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Витка Христова
 19. По искане по ГрД – 1145/2013 г. по описа на РС – Гоце Делчев – да се изпрати писмо до Районен съд Гоце Делчев, че за определяне на особен представител по горецитираното дело е необходимо да се конкретизира броя на исковете от Районен съд Гоце Делчев, както и кои са текстовете по които се движи производството.

След уточняване на същите Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Благоевград ще определи особен представител по ГрД – 1145/2013 г. по описа на Районен съд Гоце Делчев.

 1. По искане по ДП – 689/2013 г. по описа на РУП – Благоевград – определя адв. Спас Рачев и адв. Мария Шопова
 2. По искане по ЧНД – 111/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Иванка Дюзова
 3. По искане по НОХД – 42/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Иван Коджебашев
 4. По искане по ДП – 689/2013 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Спас Рачев и адв. Мария Шопова
 5. По искане по ДП – 342/2009 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Симеон Попов
 6. По искане по ГрД – 1971/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Николай Ковачев
 7. По искане по ЧНД – 443/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Миглена Михайлова
 8. По искане по ГрД – 111/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Росица Иванчева
 9. По искане по НОХД – 192/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Сузана Полизоева
 10. По искане по ГрД – 1559/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Лидия Шушарова
 11. По искане по ДП – 627/2013 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Бояна Ангелова
 12. По искане по ГрД – 496/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Красимира Тагарева
 13. По искане по НОХД – 346/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Йордан Рашков
 14. По искане по НОХД - 19/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Росен Недин
 15. По искане по ДП – 31/2014 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. Анелия Хаджистоянова
 16. по искане по НОХд – 261/2014 г . по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Узунова
 17. По искане по ЧНД – 445/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Рангел Бараков
 18. По искане по НОХД – 218/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Стела Янева
 19. По искане по ГрД – 62/2014 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо до Районен съд Благоевград, че с цел законосъобразно и адекватно заплащане на възнаграждението на адвоката, който ще осъществява правната помощ, следва да съобразите размерът на адвокатското възнаграждение с предмета на делото

В този смисъл, за да бъде определен особен представител по делото, следва да бъдат представени доказателства, че сумата в размер на 500,00 лева е внесена по сметка на РС – Благоевград, като едва тогава Адвокатски съвет ще определи особен представител по допуснатата правна помощ.

2. Заверява 36 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 14.02.2014 г. – 28.02.2014 г.

 

По т. 4:

След доклад на работната група за изготвяне на длъжностна характеристика за назначаването на трети служител в Адвокатска колегия – Благоевград бяха обсъдени корекции по изискванията към нвата длъжност и АС намира, че следва да отложи разглеждането на въпроса и вземането на решение в тази връзка, за следващо заседание.

 

 

По т. 5:

1.Поради изкупуване на обслужващата АК банка от „ПИБ” АД, АС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 41

УПЪЛНОМОЩАВА Председателя и Секретаря на АС-Благоевград да извършат проучване на условията на договорите за бонково обслужване и да преместят сметката на АК по тяхна преценка в банка, която предлага най-изгодни за колегията условия, като за целта сключат и съответните договори.

 

2.В изпълнение на плана за провеждане на семинарни занятия и др. мероприятия на АК, АС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42

А.Да се проведе семинарно обучение на 21.03.2014 г. в залата на Адвокатска колегия Благоевград на адрес: Благоевград, ул. „Полковник Димов” 1, ет. 3,  при следната програма:

-09.30 – 10.45 ч. – лекция на тема: „Сравнителни аспекти на заповедното производство по ГПК и принудително изпълнение в Европейския съюз“ - Лектор: съдия Калина Анастасова, РС-София

-10.45 – 11.00 ч. - кафе-пауза

-11.00 – 12.00 ч. –  дискусия

-12.00 – 13.00 ч.  – обедна почивка

-13.00 – 14.30 ч. – лекция на тема: „Договорът за факторинг и цесия. Критичен анализ на съдебната и арбитражна практика.” - Лектор:  адвокат Стоян Ставру от Софийска адвокатска колегия.

-14.30 – 14.45 ч. - кафе-пауза

-14,45 – 16,00 ч.  – дискусия.

 

Б.Да се проведе ВТОРИ КУЛИНАРЕН КОНКУРС И ПРОЛЕТНО ПАРТИ  на 21.03.2014 г. в залата на Адвокатска колегия Благоевград на адрес: Благоевград, ул. „Полковник Димов” 1, ет. 3, както следва:

Волна програма – без ограничение в броя на произведенията от един автор (съавторството също е позволено) и вида им.

Всички колеги, желаещи да се включат в конкурса, могат да заявят участието си до 12.00 часа на 19.03.2014 година при отговорниците на Адвокатския съвет по места или на телефона (ел.поща на колегията) и да донесат за дегустация и оценка в колегията своите кулинарни произведения не по-късно от 15,30 часа на 21.03.2014 година. Класирането ще се обяви на мероприятието по точка 2 от конкурсна комисия, избрана от присъстващите.

Пролетното парти ще стартира на 21.03.2014 година от 16,00 часа в залата на колегията с дегустация и оценка на кулинарните произведения на участниците в кулинарния конкурс и награждаване на същите.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на АС ще се проведе на 14.02.2014 год. от 13.30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/ адв. Ядков /

 

 

СЕКРЕТАР:.........................................

/ Ат. Богоева /

 

 

 

.