П Р О Т О К О Л   3/ 14.02.2014 год.

 

Днес, 14.02.2014 год., се проведе заседание на Адвокатския съвет на АК Благоевград, на което присъстваха: Елена Попова, Атанаска Богоева, Светлана Радулова, , Иванка Кехайова, Бойка Юсева и Петя Хантова.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Клетва на новоприети адвокати.

2.Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

3.Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

4.Правна помощ – разглеждане на искания и отчети. Обсъждане на писмо от НБПП и искане по гр. д. 1076/2013 г. по описа на Разложки районен съд. Правна помощ.

5.Унищожаване на материалите от Общото събрание на 25.01.2014 година.

6.Отчет на събираемостта на членския внос.

7.Формиране на работна група за изработване на длъжностна характеристика на новоназначен служител, за организация на работата на тримата служители.

8.Разни.

 

По т. 1:

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписване като младши адвокат в АКдвокатска колегия Благоевград, клетва положи Петър Стоянов Кютукчиев.

 

По т. 2:

Постъпили са заявления за вписване като младши адвокат от Веселин Даракчиев и за вписване като адвокати от  Адриана  Стефанова Мелниклийска и Десислава Костадинова Грозданова, както и за промяна на адреса на кантора от адв. Албена Златкова. Към заявленията са приложени необходимите документи по Закона за адвокатурата, поради което след обсъждането им, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 24

1.ВПИСВА в регистъра на младши адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДАРАКЧИЕВ, с адрес на кантора: Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 41, ет.11, ап.63.

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия  Благоевград АДРИАНА СТЕФАНОВА МЕЛНИКЛИЙСКА, с адрес на кантора: Благоевград, ул. „Парангалица” № 1.

3. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия  Благоевград ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА ГРОЗДАНОВА, с адрес на кантора: Благоевград, УЛ. Братя Иванови” № 1.

4.ВПИСВА промяна в адреса на кантора на адв. Албена Златкова, като същият да се считат както следва: гр. Петрич, пл. „Възраждане” № 2, ет. 1.

 

 

По т. 3:

 

По т. 4:

1.В АС Благоевград са постъпили 50 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатският съвет взе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 32

1.      По искане по НОХД – 36/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. В. Итева

2.      По искане по НОХД – 462/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Кацарска

3.      По искане по НОХД – 865/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Кузманов

4.      По искане по ДП – 539/2013 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. М. Прешелкова

5.      По искане по НОХД – 803/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Б. Георгиева

6.      По искане по ГрД – 1297/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Стойчева

7.      По искане по НОХД – 848/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Д. Юнчова

8.      По искане по НОХД – 872/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. С. Падарева

9.      По искане по ДП – 142/2013 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. В. Христова

10.  По искане по ДП – 7/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Н. Танева

11.  По искане по ДП – 197/2013 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. К. Христова

12.  По искане по Изп. Д – 56/2014 г. по описа на ДСИ при РС – Петрич – да се изпрати писмо до ДСИ при РС – Петрич, че  с цел законосъобразно и адекватно заплащане на възнаграждението на адвоката, който ще осъществява правната помощ, следва да съобразите размерът на адвокатското възнаграждение с предмета на делото, като в случая Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Благоевград Ви предлага възнаграждение в размер на 237,59 лв., съгласно чл. 10, т. 3 от  Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009 г./. След представяне на доказателства в АС – Благоевград, че сумите са внесени по сметка на ДСИ при РС - Петрич, Адвокатски съвет Благоевград, ще определи адвокат за осъществяване на процесуалното представителство.

13.  По искане по ЧНД – 24/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. М. Кондова

14.  По искане по ЧНД – 1511/2013 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. П. Узунов

15.  По искане по ЧНД – 1512/2013 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Ц. Иванова

16.  По искане по НОХД – 1221/2013 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Станкова

17.  По искане по ЧНД – 95/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Божинов

18.  По искане по НОХД – 1552/2013 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. П. Йовчев

19.  По искане по НОХД – 1432/2013 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Тома Гунчев

20.  По искане по ЧНД – 1043/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. В. Станкова

21.  По искане по ДП – 465/2013 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Е. Цекова и адв. Я. Толькова

22.  По искане по ДП – 1251/2011 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Д. Табутова

23.  По искане по ГрД – 223/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Савова

24.  По искане по 34/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Маркова

25.  По искане по ЧНД – 436/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – в разговор с деловодство на ОС – Благоевград, бе уточнено, че делото е приключило с участието на договорен защитник.

26.  По искане по НОХД – 64/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Е. Бистричка

27.  По искане по НОХД – 2114/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. К. Кацарска

28.  По искане по НОХД – 302/2013 г. по описа на ОС – Благоевград за определяне на резервен защитник– определя адв. Л. Картулев

29.  По искане по НОХД – 2166/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. И. Михайлов

30.  По искане по НОХД – 7/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Н. Захариева

31.  По искане по ГрД – 2480/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. К. Тагарева

32.  По искане по решение № 11/2014 г. по описа на НБПП – София – определя адв. С. Аргирова

33.  По искане по ГрД – 1620/2012 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Динев

34.  По искане по ИзпД – 20137970400361 по описа на ЧСИ – М. Велева – да се изпрати писмо на ЧСИ – М. Велева, че Особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за довнесено възнаграждение в размер на 280,00 лева, съгласно чл. 10, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009г./.

35.  По искане по ГрД – 998/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Андонова

36.  По искане по ГрД – 364/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Д. Хаджиева - Недина

37.  По искане по ГрД – 560/2013 г. по описа на ОС- Благоевград – определя адв. М. Ангелова

38.  По искане по ГрД – 2709/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. И. Христова

39.  По искане по ВЧНД – 520/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. И. Трендафилова

40.  По искане по ВГрД – 558/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Й. Стойчева

41.  По искане по ГрД – 98/2014 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо на РС – Благоевград, че за да бъде определен особен представител по делото, следва да бъдат представени доказателства, че сумата в размер на 500,00 е внесена по сметка на РС - Благоевград, като едва тогава Адвокатски съвет ще определи особен представител по допуснатата правна помощ.

42.  По искане по НОХД – 90/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. К. Дуков

43.  По искане по ЧНД – 2234/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Иван Тошев

44.  По искане по ЧНД – 1043/2013 г. по описа на РС –Сандански  е изпратино писмо от РС – Сандански, от което е видно, че не трябва да бъде определян служебен защитник на осъдения.

45.  По искане по НОХД – 690/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Н. Захариева

46.  По искане по решение 17/07.02.2014 г. на НБПП – София – определя адв. Жана Андонова

47.  По искане по ГрД – 1263/2013 г. по описа на РС – Сандански – да се изпрати писмо на РС – Сандански, че С цел законосъобразно и адекватно заплащане на възнаграждението на адвоката, който ще осъществява правната помощ, следва да съобразите размерът на адвокатското възнаграждение с предмета на делото, като в случая Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Благоевград Ви предлага възнаграждение в размер на 500,00 лв., съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2  от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009 г./., в каквато насока е и тълкователно решение от 06.11.2013 г. по тълкователно дело 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС.

С оглед определянето на особен представител по горецитираното дело, е необходимо в определението на съда да бъде посочен размера на възнаграждението, платимо от бюджета на съда. 

48.  По искане по ДП – 819/2013 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. В. Христова

49.  По  искане по ДП – 60/214 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. И. Пандева

50.  По искане по ДП – 280/2010 г. по опиа на РУП – Банско – определя адв. И. Димитров

 

2. Заверява 62 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 24.01.2013 г. – 14.02.2014 г.

 

По т. 5:

ВЪЗЛАГА на секретаря на Адвокатския съвет и на техническия сътрудник Райна Стоицова да унищожат материалите от Общото събрание на Адвокатска колегия -Благоевград от 25.01.2014 година.

 

 

По т. 6:

Докладва секретарят на Адвокатския съвет, който сочи, че към момента събираемостта на членския внос като цяло е добра. Независимо от това се сочи, че към момента има адвокати /съобразно списък, представляващ неразделна част от протокола/, които са с неплатен членски внос за повече от три месеца, което е в нарушение на задълженията им по Закона за адвокатурата С оглед на това се прави предложение на същите да се изпратят писма с указание за даване на обяснения за неизпълнение на задълженията им, както и с възможност в срока за това да извършат доброволно плащане на сумите. Във връзка с това Адвокатският съвет  взе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 33

Да се изпратят съобщения до всички адвокати, които са с неплатен членски внос за повече от три месеца, с които да им се укаже, че в седем дневен срок от получаването им следва да дадат обяснения за неплащането, както и че в същия срок могат да извършат доброволно плащане на дължимите се към Адвокатска колегия суми.

При неизпълнение на задължението за заплащане на просрочените вноски, срещу тях ще бъде образувано дисциплинарно производство.

 

 

По т. 7:

Адвокатският съвет взе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №     34

ФОРМИРА работна група за изработване на длъжностна характеристика за новоназвачаване на служител в АК-Благоевград и на организация на работата на тримата служители, в състав:

-адв. Елена Попова

-адв. Бойка Юсева

-адв. Атанаска Богоева

 

По т. 8:

Във връзка с изпълнение на всички задължения на Избирателната комисия във връзка с проведеното Общо събрание на Адвокатска колегия - Благоевград на 25.01.2014 год., Адвокатският съвет взе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 35

На членовете на ИК да се изплати възнаграждение в размер на общо 500 лв.

Разпределението на сумата по отдлените членове да се извърши с решение на Избирателната комисия. Задължава Избирателната комисия да представи препис от решението в Адвокатска колегия - Благоевград за изплащане на сумите.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 28.02.2014 год. от 13.30 часа.

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:..............................

/адв. Елена Попова /

 

СЕКРЕТАР:.................................................

/Ат. Богоева /

 

 

 

.