П Р О Т О К О Л   2/ 24.01.2014 год.

 

Днес, 24.01.2014 год., се проведе заседание на Адвокатския съвет на АК Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Светлана Радулова, Елена Попова, Иванка Кехайова, Бойка Юсева и Атанаска Богоева, както и председателя на КС Михаил Андреев.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Клетва на новоприети адвокати.

2.Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

3.Приемане на отчета на Председателя на Адвокатския съвет за дейността на Адвокатския съвет през 2013 година.

4.Приемане на отчета Секретаря на Адвокатския съвет за изпълнение на бюджета за 2013 година.

5.Приемане на проектобюджет за 2014 година, който да бъде предложен за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 25.01.2014 година.

6.Организация на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 25.01.2014 година.

7.Правна помощ - разглеждане на искания и отчети.

8.Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

9.Разни.

 

По т. 1:

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписване като адвокат в Адвокатска колегия - Благоевград, клетва положи Александър Пламенов Братанов.

 

 

По т. 2:

Постъпили са заявления за вписване като адвокат от Петър Кютукчиев, за преместване от регистъра на мл. адвокатите в регистъра на адвокатите от Антоанета Богданова и Илия Тричков, както и за промяна в адреса на кантората от Иван Димитров. Към заявленията са приложени необходимите документи по Закона за адвокатурата, поради което след обсъждането им, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 13

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в АК Благоевград ПЕТЪР СТОЯНОВ КЮТУКЧИЕВ, ЕГН 8501050009, с адрес на кантора: гр. Петрич, ул. „България” № 60.

2.ОТПИСВА от регистъра на младши адвокати в АК Благоевград АНТОАНЕТА КИРИЛОВА БОГДАНОВА и ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия - Благоевград.

3.ОТПИСВА от регистъра на младши адвокати в Адвокатска колегия  Благоевград ИЛИЯ ИВАНОВ ТРИЧКОВ и ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия - Благоевград.

4.ВПИСВА промяна в адреса на кантора на адв. Иван Йорданов Димитров, като същите да се считат както следва: гр. Разлог, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1Б – в района на МБАЛ.

 

 

По т. 3:

След изслушване на отчета на Председателя на Адвокатския съвет - Благоевград за дейността през 2013 год. и обсъждане на същия, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 14

ПРИЕМА отчета на Председателя на Адвокатския съвет за дейността на Адвокатския съвет през 2013 година

 

 

По т. 4:

След изслушване на отчета на Секретаря на Адвокатския съвет - Благоевград за изпълнение на бюджета за 2013 год. и обсъждане на същия, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 15

1.ПРИЕМА отчета Секретаря на Адвокатския съвет за изпълнение на бюджета за 2013 година.

2.Преразхода по бюджета на ПП в размер на 3192 лв, да се покрие от икономията в средствата по бюджета на Адвокатска колегия - Благоевград.

 

По т. 5:

Адвокатският съвет обсъди предложението на секретаря на Адвокатския съвет - Благоевград за проект на бюджета за 2014 год. и взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 16

Приема проектобюджет за 2014 година в частите му за Адвокатска колегия и Правна помощ, който да бъде предложен за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 25.01.2014 година.

 

По т. 6:

Докладва се необходимостта от избор на адвокати, които да осъществяват регистрацията на участниците в Общото събрание. След направени предложения и проведено гласуване, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 17

ИЗБИРА за членове на комисията за регистрация адв. адв. Елена Бистричка, адв. Рангел Бараков и адв. Славчо Попов.

 

По т. 7:

1.В Адвокатския съвет Благоевград са постъпили 31 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатският съвет взе следното:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 18

 1. По искане по ГрД – 2958/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Башлиева

 2. По искане по ИзпД – 20127950401036 по описа на ЧСИ – В. Тозева – определя адв. Г. Димитров

 3. По искане по НОХД – 400/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Юрукова

 4. По искане по ГрД – 2195/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Бечванова – Янчева

 5. По искане по ГрД – 1089/2013 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. К. Богданова

 6. По искане по НОХД – 2/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. М. Колджиева

 7. По искане по НОХД – 498/2013 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Б. Белчева

 8. По искане по НОХД – 481/2013 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Е. Арнаудова – Хасанова

 9. По искане по ГрД – 1588/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ю. Ангелова

 10. По искане по НЧХД – 2083/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Димитрова

 11. По искане по ДП – 64/2014 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Р. Андонова – Орманлиева

 12. По искане по ДП – 480/2013 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. С. Попов

 13. По искане по ГрД – 1823/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Никова

 14. По искане по НОХД – 601/2011 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Божинов

 15. По искане по ДП – 43/2014 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. В. Медарова

 16. По искане по ДП – 5049/2013 г. по описа на 01РУП – Благоевград – определя адв. В. Голева

 17. По искане по ГрД – 2351/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Велчева

 18. По искане по НЧД – 11/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. А. Богданова

 19. По искане по ДП – 27/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Ц. Динева

 20. По искане по НОХД – 10/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. А. Хаджистоянова

 21. По искане по НОХД – 1556/2013 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. О. Янчев

 22. По искане по НЧД – 1513/2013 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Б. Ангелова

 23. По искане по ДП – 9/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Е. Георгиева

 24. По искане по ГрД – 574/2013 г. по описа на РС –Петрич – определя адв. Р. Филипова

 25. По искане по ДП – 37/2014 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. К. Събев

 26. По искане по ДП – 846/2013 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. И. Манова – Смилянова

 27. По искане по ДП – 1076/2013 г. по описа на 01РУП – Благоевград – определя адв. В. Ушатова

 28. По искане по ДП – 33/2014 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. Л. Крънчева

 29. По искане по ИзД № 20137970400381 на ЧСИ Милица Велева – да се изпрати писмо до ЧСИ – Милица Велева, че особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за довнесено възнаграждение в размер на 766,66 лева, съгласно чл. 10, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009г./.

 30. По искане по ДП – 131/2005 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. П. Хантова

 31. По искане по ГрД – 157/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо до ОС – Благоевград, че на основание чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009г./. , възнаграждението на един особен представител възлиза в размер на 250,00 лева.

  В тази връзка Ви моля, да ни представите доказателства за внесените възнаграждения за особените представители.

   

  2. Заверява 91 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 08.01.2013 г. – 24.01.2014 г.

   

  По т. 8:

   

   

  По т. 9:

  1.За обезпечаване нормалната употреба на компютърната техника на АК-Благоевград и периферните и устройства, АС взе следното

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 22

   ДА СЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР с ЕТ„Буран – Венцислав Петров” по предложената оферта, като в същата се корегира часовата ставка за 1 час от 30 лв на 24 лв.

  Възлага изпълнението на Председателя на Адвокатския съвет.

   

  2.Поради изтичане срока на договора с „Лакорда” АД и необходимостта от подписването на анекс към него, АС взе следното

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 23

   

  ДА СЕ ПРОВЕДАТ ПРЕГОВОРИ с представител на „Лакорда” АД за  анексиране на договора от 2013 год. или подписването на нов договор за 2014 год.

  Възлага изпълнението на Председателя на Адвокатския съвет.

   

  Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 14.02.2014 год. от 13.30 часа.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

  / адв. Ядков /

   

  СЕКРЕТАР:.........................................

  / Ат. Богоева /

   

 

.