П Р О Т О К О Л   1/ 08.01.2014 год.

 

Днес, 08.01.2014 год., се проведе заседание на Адвокатския съвет на АК Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Светлана Радулова, Елена Попова, Иванка Кехайова, Бойка Юсева и Атанаска Богоева.

 

Заседанието протече при следния дневен ред

1. Клетва на новоприети адвокати.

2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

3. Приемане на програма за семинари и обучения за първо полугодие на 2014 година.

4. Приемане на програма за културно – масова дейност през 2014 година.

5. Разглеждане на проектобюджета за 2014 година.

6. Организация на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 25.01.2014 година.

7. Разглеждане на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

8. Правна помощ – разглеждане на искания, отчети и утвърждаване на цени на билетите за командировка при осъществяване на правна помощ.

9. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

10. Разни.

 

По т. 1:

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписване като младши адвокати в АК-Благоевград, клетва положиха Вяра Младенова Станкова и Йоана Емилова Илиева.

 

По т. 7:

След обсъждане на всички постъпили предложения по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1

Приема следните предложения за изменения в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07. 2004 г.за минималните размери на адвокатските възнаграждения:

1.В чл. 2а сумата от 15 000 лв. да се замени със сумата от 10 000 лв.

2.В чл.6 т.8 б.”е”  текстът „но не повече от 6000 лв.” да отпадне

3.В чл. 6 т.9 се промена в следния смисъл « за учредяване, регистрация и «промени» на :

Т.10 на чл. 6 да отпадне

4.В чл. 6 т. 11 – за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – в размер на една минимална работна заплата, като за явяване на адвоката по дела и за изготвяне на книжа по чл. 6 т. 3- 10 включително се заплаща отделно възнаграждение съобразно Наредбата.

5.В чл. 7 ал.6 думата «четири» да се замени с «две»

6.В чл. 8 ал.1 изр. 2 да се добави изразът «но не по-малко от 300 лв.»

7.В чл. 12 Възнагражденията за защита в досъдебното производство да е дифиренцирано, така както е в съдебната фаза, т.е както е в чл. 13.

8.Чл.14 ал.2 да се промени в следния смисъл „ когато съдебните заседания по наказателни дела са повече от едно, за всяко следващо съдебно заседание се дължи допълнително възнаграждение за всяко заседание по 100 лв.

9.чл. 18 ал.1 нова .”За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление, възнаграждението на адвоката е в размер на не по-малко от 50 лв.

Досегашната ал.1 на чл. 18 става ал. 2.

 

По т. 2:

Постъпили са заявления за отписване като адвокат от Красимир Тотков и за вписване като адвокат от Александър Братанов. Към заявленията са приложени необходимите документи по Закона за адвокатурата, поради което след обсъждането им, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2

1.На основание чл. 22 ал. 1 т. 1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия  Благоевград КРАСИМИР ТОШКОВ ТОТКОВ по негова молба, считано от 01.01.2014 год.

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ БРАТАНОВ, с адрес на кантора: Благоевград, ул. „Цар Иван Шишман” № 20, партер.

 

По т. 3:

След обсъждане на предложението на адв. Светлана Радулова за програма за семинари и обучения за 2014 година, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 3

ПРИЕМА програма за семинари и обучения за 2014 година по списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

 

По т. 4:

След обсъждане на предложението на адв. Хантова за програма за културно – масова дейност през 2014 година, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 4

ПРИЕМА програма за културно – масова дейност през 2014 година по списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

 

По т. 5:

АС обсъди предложението на секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за проект на бюджета за 2014 год., като решение затова Адвокатският съвет ще вземе на следващо заседание.

 

По т. 6:

С цел създаването на по-добра организация за провеждане на Общото събрание на 25.01.2014 год., Адвокатският съвет  взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 5

1.Възлага организирането на обяд/вечеря в ресторант за участниците в Общото събрание на адв. Богоева.

2.Възлага подготовката и осигуряването на рекламните материали за участниците в Общото събрание на адв. Богоева.

3.Възлага изпълнението на решението на Избирателната комисия за изработване на кабинки за гласуване, осигуряване на пликове за гласуване, поръчка на рекламните материали за участниците в събранието и на минерална вода, снабдяване с папки и подготовката на материалите за събранието на адв. Богоева.

 

По т. 8:

1.В АС Благоевград са постъпили 28 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатският съвет взе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 6

1.      По искане по НОХД – 440/2012 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Иван Димитров

2.      По искане по ДП – 491/2013 г. по описа на РП – Разлог – определя адв. Ана Парцова

3.      По искане по ЧНД – 433/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Милуш Бараков

4.      По искане по ГрД – 364/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо на ОС – Благоевград, че след определяне на възнаграждение от съда в размерите по чл. 7, ал. 2, т. 4 от  Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009 г./. и представяне на доказателства, че възнаграждението е внесено от ищеца, Адвокатски съвет Благоевград ще определи особен представител по ГрД – 364/2013 година.

5.      По искане по ГрД – 195/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Анна Бистричка

6.      По искане по НОХД – 1513/2013 г. по описа на РС – Петрич – да се изпрати писмо на Рс – Петрич, че липсва искане от страна на лицето за назначаване на служебен защитник, а предоставянето на правната помощ е извършено в разпоредително заседание, което е недопустимо, съгласно указания изх. № 09-13-25/27.10.2009 г. на НБПП. Въпреки, че съгласно чл. 94, ал. 1, т. 6 от НПК участието на защитник е задължително, не е задължително защитника да бъде служебен, тъй като може да се осъществи и от договорен адвокат.

Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на НБПП към съответното искане трябва да бъдат приложени декларации, установяващи наличие на основания предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към Вашето искане.

7.      По искане по ГрД – 1046/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Росица Зотева - Коцакова

8.      По искане по ДП – 1079/2011 г. по описа на 02РУП – Благоевград – опредлеля адв. Георги Мудев

9.      По искане по НАХД – 1317/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Георги Ангов

10.  По искане по НЧД – 2074/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Венета Дукова

11.  По искане по НЧХД – 1673/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Бойка Бойкова

12.  По искане по НОХД – 439/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Григор Димитров

13.  По искане по ГрД – 23012013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Весела Цомпова

14.  По искане по ЧНД – 746/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Илонка Пандева

15.  По искане по ЧНД – 808/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Татяна Лазарова

16.  По искане по ВЧНД – 2/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Галина Савова

17.  По искане по ЧНД – 420/2013 г. по описа на ОС – Благоеввград – определя адв. Анита Велянова

18.  По искане по НП – 1205/2013 г. по описа на 01РУП – Благоевград – определя адв. Атанас Малешевски

19.  По искане по ДП – 560/2013 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – опрееля адв. Ирина Пелтекова

20.  По искане по ДП – 702/2013 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Дафина Пецева

21.  По искане по НП – 10/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Димитрина Марангозова

22.  По искане по ЧНД – 29/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Керстин Кацарска

23.  По искане по ДП – 297/2013 г. по описа на 02РУП – Благоевград – определя адв. Даниела Стойкова и адв. Георги Тошев

24.  По искане по ДП – 487-2013 г. по описа на РУП – Благоевград – определя адв. Илонка Закова и адв. Иван Данчев

25.  По искане по НОХД – 727/2013 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Катя Воденичарова

26.  По искане по Изп. Д- 296/2010 г. по описа на ДСИ – да се изпрати писмо до ДСИ при РС – Благоевград, че Съгласно чл. 10, т. 2, във вр. с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009г./. , възнаграждението за особения представител следва да е в размер на 510,00 лева, а не на 200,00 лв., както са определени от ДСИ. Ето защо следва да се измени определението за адвокатската сума, както и да се представят доказателства, че същата е внесена, след което Адвокатски съвет ще определи адвокат, който да осъществи процесуалното представителство

27.  По искане по Изп. Д – 20137970400381 по описа на ЧСИ – Милица Велева – да се изпрати писмо на ЧСИ – Милица Велева, че Не е посочен предмета на делото, поради което не може да се прецени дали внесеното възнаграждение е в размерите по чл. 10 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009г./.

След посочване на същият Адвокатски съвет Благоевград отново ще разгледа искане с изх. № 04739/17.12.2013

28. По искане по ДП – 348/2013 г. по описа на РУП – Г. Делчев – определя адв. Милена Колджиева

 

 2. Заверява 49 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 12.12.2013 г. – 08.01.2014 г.

 

2.Утвърждава цени на билети за пътуване на адвокати за осъществяване на правна помощ по реда на Закона за правната помощ по маршрути, както следва:

1. Сандански – Благоевград – 5 лв./пет/

2. Петрич – Благоевград – 7 лв./седем/

3. Разлог –Благоевград – 6 лв./шест/

4. Гоце Делчев – Благоевград – 10 лв./десет/

5. Сандански – Петрич – 2,50 лв./ два лв. и 50 ст./

6. Разлог – Гоце Делчев - 6 лв./ шест/

7. Благоевград – София – 10 лв./десет/

8. Сандански –София – 13 лв./тринадесет/

9.Петрич – София - 15 лв./петнадесет/

10. Разлог –София – 14 лв./ четиринадесет/

11. Гоце Делчев – София – 18 лв./ осемнадесет/

12. Благоевград – Бобов дол – няма информация.

 

По т. 9:

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 24.01.2014 год. от 13.30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/ адв. Ядков /

 

 

СЕКРЕТАР:.........................................

/ Ат. Богоева /

 

 

 

.