П Р О Т О К О Л    17/22.08.2014 год.

 

 

 

            Днес, 22.08.2014 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Атанаска Богоева, Петя Хантова, Бойка Юсева и Светлана Радулова.


 

            Заседанието протече при следния дневен ред:

 

 1. Правна помощ.

 2. Разни.

 

По т. 1:

 

1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 14 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следните решения:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 143

 

 1. По искане по гр.д. № 408/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. М. Попова
 2. По искане по гр.д. 395/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Б. Георгиева
 3. По искане по Изп.д. № 20137960400660/2013г. по описа на ЧСИ – Шукри Дервиш – да се изпрати писмо на ЧСИ – Шукри Дервиш, че особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за внесено възнаграждение в размер на 445.55 лева, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.
 4. По искане по ДП № 71/1999 г. по описа на ОСлО в ОП – Благоевград – определя адв. А. Вакареев
 5. По искане по гр.д. № 1559/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Бузгьова
 6. По искане по гр.д. № 602/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. В. Итева
 7. По искане по гр.д. № 181/2014 г. по описа на РС – Благоевград - определя адв. Г. Димитров
 8. По искане по гр.д. № 888/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Андонова
 9. По искане по ВГрД 918/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. И. Керина                  
 10. По искане по ДП № 56/2013 г. по описа на ОСлО гр. Разлог определя адв. Р. Зотева
 11. По искане по ДП № 422/2014 г. по описа на РУ- МВР – Г. Делчев – определя адв. Т. Петрелийски
 12. По решение № 108/2014 година по описа на НБПП – определя адв. И. Трендафилова
 13. По искане по гр.д. № 689/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Дукова
 14. По искане по вх. № 1295/22.08.2014 година по описа на РС – Благоевград – определя адвокат Нели Боянина, като същевревенно и с оглед бъдещи подобни случаи да бъде изпратено запитване до Национално бюро за правна помощ, дали в такива случаи е допустимо определяне на особен представител при посочените в акта за допускане на правна помощ условия.

 

2. Заверява 66 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 25.07.2014 г. – 22.08.2014 година.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 12.09.2014 година от 13.30 часа.

 

По т. 2:

 

            Няма взети решения.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

/адв. Емил Ядков/

 

СЕКРЕТАР:

 

/адв. Атанаска Богоева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:

 

/Цветанка Христова/

 

.