П Р О Т О К О Л    18/12.09.2014 год.


Днес, 12.09.2014 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Бойка Юсева, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Атанаска Богоева, Петя Хантова и Светлана Радулова.


Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Информация за събитията в периода 25.07.2014 година – 12.09.2014 година.

 2. Разглеждане на заявленията за допускане и участие в изпита за адвокати и младши адвокати през есенната сесия на 2014 година.

 3. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

 4. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

 5. Финансови въпроси

 • Финансови въпроси с КТБ

 • Искане за безлихвен кредит от Висш адвокатски съвет

 • Събираемост на членски внос

 • Договор с Лакорда

 • Становище относно ВГрЧД № 594/2014 година на Окръжен съд Благоевград

  6. Становище относно протест на Върховна административна прокуратура срещу параграф 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

  7. Информация относно подготовката на книгата „История на Благоевградската адвокатура”.

  8. Организационни въпроси

 • Организация на семинара на 19.09.2014 година.

 • Организация на екскурзията до Белград.

 • Организация за ползването на залата на Адвокатска колегия Благоевград.

  9. Правна помощ.

 • Разглеждане на заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ.

 • Становище по писмо вх. № 612-1/14.08.2014 година на фирма БИСОФТ

  10. Информация относно изпълнение на решение № 133 от 11.07.2014 година на Адвокатски съвет Благоевград.

  11. Разни.

По т. 1:


            Докладва Председателя – адвокат Ядков, че съгласно заповед на министъра на правосъдието е взел участие като член на изпитната комисия в Министерството на правосъдието за изпита за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи.


По т. 2:

            На заседанието бяха разгледани документите на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати за есенната сесия на 2014 година, подадени в срока посочен в Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

            Адвокатският съвет констатира, че подадените документи са съобразени с Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

            Предвид горното Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 144

Допуска до изпит 21 броя кандидати по приложения списък при спазване на посочените условия:

1.АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВО БОЖИКОВА, УНСС

2.АСЯ ВАСИЛЕВА ЛУЛАНОВА, ЮЗУ

3.АТАНАС ИВАНОВ ДОНЧЕВ, ЮЗУ

4.АТАНАС СТОЯНОВ ПОПОВ, ЮЗУ

5.ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА, ЮЗУ

6.ВАСИЛКА СТОЯНОВА КЮТУКЧИЕВА, ЮЗУ

7.ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЮРОВ, СУ

8.ДАМЯН ЯНАКИЕВ АБАРОВ, ЮЗУ

9.ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА НОВОСЕЛСКА, ЮЗУ

10. ДИМИТЪР ДИМОВ ЦАНЕВ, ЮЗУ

11.ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ, ЮЗУ

12.ИСМАИЛ МЕХМЕД НИНЬОВ, ЮЗУ

13.МАГДАЛЕНА РАДОСЛАВОВА ВОЙНОВА, ЮЗУ

14.МАРИАНА АНГЕЛОВА БОЯДЖИЕВА, ЮЗУ

15.МЕЛИХА АДЕМ ЦИКО, ЮЗУ

16.МИЛЕН ТОМОВ МАРИНОВ, ЮЗУ

17.МИЛЕНА МИХАЙЛОВА КАСАПИНОВА, ЮЗУ

18.НАДЯ СТЕФАНОВА МАСЛАРОВА, ЮЗУ

19.НИКОЛА ИЛИЕВ ТАФРОВ, ЮЗУ

20.РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ ГАБЕРСКИ, ЮЗУ

21.ХРИСТИНА НИКОЛОВА МАНОВА, ЮЗУ


По т. 3:


Докладва адвокат Попова, че са постъпили следните заявления:


- Заявление вх. № 581/29.07.2014 г. – от младши адвокат Аврам Илиев Москов за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Москов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.


-Заявление вх. № 583/29.07.2014 г. – от адвокат Петър Георгиев Петров за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Петров е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.


-Заявление вх. № 623/26.08.2014 г. – от адвокат Гергана Стефанова Теодосиева за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора, както и отразяване в регистъра на адвокатите промяна на факса на адвокатска кантора. Адвокат Теодосиева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.


 -Заявление вх. № 624/26.08.2014 г. – от адвокат Детелина Младенова Даутева за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Даутева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.


-Заявление вх. № 629/28.08.2014 г. – от адвокат Михаела Георгиева Клечерова за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите. Адвокат Клечерова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.


-Заявление вх. № 633/02.09.2014 г. – от адвокат Величка Запрева Ушатова за прехвърляне от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите. Адвокат Ушатова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.


-Заявление вх. № 641/05.09.2014 г. – от адвокат Иван Костадинов Прешелков за отписване от регистъра на адвокатите. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата. Адвокат Прешелков е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.


-Заявление вх. № 640/05.09.2014 г. Постъпило е заявление за възстановяване правата като адвокат в Адвокатска колегия Благоевград от Мартин Костадинов Чаракчиев. Към заявлението са приложени изискуемите се от Закона документи. Същият е заплатил дължимите вноски към Адвокатска колегия Благоевград. На Адвокатски съвет не са известни други пречки за не възстановяване на правата на адвокат Чаракчиев.


-Заявление вх. № 657/11.09.2014 г. - от адвокат Илиана Валериева Керина-Качева за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефонния номер за контакт. Адвокат Керина – Качева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.


По подадените заявления адвокат Попова докладва, че са налице всички изисквания за вписване на заявените обстоятелства в Регистъра на адвокатите членове в Адвокатска колегия Благоевград с изключение на заявление с вх. № 633/02.09.2014 година, подадено от младши адвокат Величка Ушатова, по което бе констатирано, че към датата на провеждане на Адвокатски съвет не е изтекъл изискуемия се съгласно чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата срок.


След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 


Р Е Ш Е Н И Е № 145


1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на младши адвокат Аврам Москов, който да се счита: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски” № 11.  


2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Петър Петров, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 43А, вх. А, ет. 2, ап. 3.


3.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора, както и факс на адвокатска кантора на адвокат Гергана Теодосиева, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 43, вх. А, ет. 2, ап. 3 и факс 073/830571.


4.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Детелина Даутева, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 43, вх. А, ет. 2, ап. 3.


            5.ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Михаела Клечерова и ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград.


            6.ОТЛАГА разглеждането на заявлението на младши адвокат Величка Ушатова за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.


            7.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Иван Костадинов Прешелков, считано от 01.09.2014 година, на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата.


            8.ВЪЗСАНОВЯВА права и ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Мартин Костадинов Чаракчиев, с адрес на кантора: гр. Петрич, ул. „Христо Ботев” № 8.


            9.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефонния номер за контакт на адвокат Керина-Качева.


По т. 4:


 

По т. 5:


            3.По повод запитвания от адвокати членове на Адвокатска колегия Благоевград за ползване и получаване на пароли за достъп до Лакорда Web, в офиса на колегията от страна на „Лакорда” АД е изпратен по електронна поща анекс за 17 допълнителни лиценза за достъп. Изчисленията на допълнителните лицензи е на база цените по договора, за срок от 17 месеца, считано от 12.09.2014 година до 12.02.2016 година. В т. 1 и т. 2 на анекса е посочено, че след подписване на същия, страните продължават срока на договора и анекса от 22.03.2013 година към него с една година считано от 12.02.2015 година до 12.02.2016 година.


След станалите разисквания Адвокатски съвет счита, че не съществуват основания за подписване на изпратения анекс от „Лакорда” АД, тъй като същия задължава колегията за един сравнително дълъг период от време. Същевременно в Адвокатската колегия са постъпили само три запитвания от адвокати за получаване на пароли, поради което е икономически необосновано обвързването на Адвокатска колегия Благоевград за още 17 месеца с договор при липса на достатъчно желаещи към момента за абонамент за правния продукт. Във връзка с горното Адвокатски съвет взе следното:


 Р Е Ш Е Н И Е № 155

            ВЪЗЛАГА на адвокат Ядков, да проведе разговор с представителите на „Лакорда” АД, за получаване само на допълнителните 17 броя пароли, за периода 12.09.2014 година – 12.02.2015 година и без подписване на нов дългосрочен договор със същото Дружество.


По т. 6:

 

Адвокатски съвет Благоевград се запозна с писмо с вх. № 622/25.08.2014 година на Върховен административен съд, предпратено от Висш адвокатски съвет, което е придружено с протест изпратен до Върховен административен съд от Милена Беремска – прокурор във Върховна административна прокуратура срещу параграф 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висш адвокатски съвет обн. ДВ бр. 64 от 23 Юли 2004, изм. ДВ. Бр. 2 от 09 Януари 2009 г., изм. ДВ бр. 43 от 8 Юни 2010 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28 Март 2014 година. В протеста се предлага да бъде обявена за нищожна разпоредбата на параграф 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висш адвокатски съвет обн. ДВ бр. 64 от 23 Юли 2004, изм. ДВ. Бр. 2 от 09 Януари 2009 г., изм. ДВ бр. 43 от 8 Юни 2010 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28 Март 2014 година. Прокурор Беремска, счита че допуснато нарушение е съществено, тъй като разпоредбата на Параграф 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения противоречи на императивно предписаното в закон, нормативен акт от по-висока степен – чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата и чл. 2, ал. 2 от ЗНА и това е основание за обявяване на нищожност на оспорената разпоредба на основание чл. 193, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 4 от АПК. Във връзка с обсъждане на подадения протест и при преглед на текстовете на Наредбата № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, Адвокатски съвет установи следното:

 

Адвокатски съвет се запозна с писмо вх. № 622/25.08.2014 година на Върховен административен съд, придружено с протест от прокурор Милена Беремска срещу параграф 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висш адвокатски съвет обн. ДВ бр. 64 от 23 Юли 2004, изм. ДВ. Бр. 2 от 09 Януари 2009 г., изм. ДВ бр. 43 от 8 Юни 2010 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28 Март 2014 година. 

 

В протеста се предлага да бъде обявена за нищожна разпоредбата на параграф 2 на Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висш адвокатски съвет обн. ДВ бр. 64 от 23 Юли 2004, изм. ДВ. Бр. 2 от 09 Януари 2009 г., изм. ДВ бр. 43 от 8 Юни 2010 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28 Март 2014 година, тъй като същата противоречи на императивно предписаното в чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата във връзка с чл. 2, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

 

По повод на същия протест Адвокатски съвет Благоевград, счита, че Висш адвокатски съвет следва да отстоява пред Върховен административен съд становището за липса на противоречение на разпоредбата на параграф 2 с разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата и това е така тъй като чл. 36 от Закона за адвокатурата предоставя възможност Висш адвокатски съвет да определя минималните размери, на адвокатските възнаграждения като акцентът на законодателя е поставен върху свободната воля на договаряне между адвоката и клиента, както и на обоснованост на адвокатското възнаграждение по критериите „справедливост” и „обоснованост”. Тези два критерия, както и свободата на договарянето не могат да бъдат нарушаване чрез вмешателството на съда, който и без да ги изследва да има правото и възможността да намалява договореното възнаграждение на адвоката.

 

Адвокатски съвет Благоевград, счита че разпоредбата на чл. 78, ал. 5 от ГПК и чл. 161, ал. 2 от ДОПК представляват „производство” в производството, поради което е недопустимо да се приеме, че единствено и само въз основа на възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, съдът винаги е задължен да намалява договореното възнаграждение. Същевременно законодателят, е направил с разпоредбите на чл. 78, ал. 5 от ГПК и чл. 161, ал. 2 от ДОПК препращане към разпоредбата на чл. 36 от Закона за адвокатурата, който от своя страна препраща към наредбата на Висш адвокатски съвет.

 

Чл. 36 не съдържа в себе си конкретни резмери на минималните адвокатски възнаграждения, като законодателят е предоставил законова делегация, препращаща към подзаконов нормативен акт. В изпълнение именно на „справедливост” и „обоснованост”, очертани в чл. 36, ал. 2 от Закона е разпоредбата на параграф 2, който определя кога едно възнаграждение би било прекомерно и нарушаващо критериите „справедливост” и „обоснованост”, като определено максималния размер, над който едно адвокатско възнаграждение би било прекомерно.

 

В текстовете на чл. 8 от Наредба № 1 на Висш адвокатски съвет са конкретизирани минималните адвокатски възнаграждения за представителство по административни дела, като в ал. 1 на същия текст е определено възнаграждението по дела с определен материален интерес, а в ал. 2 са изброени случаите на представителство по конкретни видове спорове. В ал. 2 на чл. 8 от Наредба № 1 на Висш адвокатски съвет обаче не е предвидено възнаграждение за представителство по административни дела по спорове, извън изрично изброените в този текст закони. Това създава от една страна неудобство и дори невъзможност за определяне на адвокатски възнаграждания по административни дела извън уредените случаи, а също дава възможност на съда да прави интерпретации на текста в случаите, когато присъжда юрисконсултско възнаграждение по такъв тип дела. 

 

С оглед на горното Адвокатски съвет Благоевград счита, че е налице непълнота в текста на чл. 8 от Наредба № 1 на Висш адвокатски съвет, което налага добавянето на нова алинея 4 към чл. 8 на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения със следното съдържание:

 

„Чл. 8, ал. 4 За всички неупоменати в предходните алинеи случаи, възнаграждението е в размер на 400,00 лева”. Ето защо Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 156

 

            1.Да бъде уведомен Висшия адвокатски съвет за становището на Адвокатски съвет Благоевград, относно протеста на прокурор Беремска, срещу параграф 2 на Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висш адвокатски съвет обн. ДВ бр. 64 от 23 Юли 2004, изм. ДВ. Бр. 2 от 09 Януари 2009 г., изм. ДВ бр. 43 от 8 Юни 2010 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28 Март 2014 година, както и да бъде осигурена публичност и информираност на Адвокатска колегия Благоевград за действията на Висш адвокатски съвет по отношение отстояване позицията за неоснователност и необоснованост на този протест.

 

2.Да бъде изпратено предложение до Висш адвокатски съвет за допълване на чл. 8 от Наредба № 1/09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения /обн. ДВ бр. 64 от 23 Юли 2004, изм. ДВ. Бр. 2 от 09 Януари 2009 г., изм. ДВ бр. 43 от 8 Юни 2010 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28 Март 2014 година./, с нова алинея 4 със следното съдържание:

 

„Чл. 8, ал. 4 За всички неупоменати в предходните алинеи случаи, възнаграждението е в размер на 400,00 лева”.

 

 

По т. 7:


Докладва адвокат Ядков, че във връзка с подготовката на книгата „История на Благоевградската адвокатура” от страна на господин Шалев са раздадени списъци включващи имена на членове на комисията по чл. 59 от Закона за адвокатурата и списъци  със стари адвокати, председатели и членове на Адвокатски съвет след 09.09.1944 година по райони. С оглед на горното Адвокатски съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е № 157


Възлага на Председателя колегията организиране на срещи по райони с адвокати и наследници на адвокати, членове на колегията, след 1944 година, във връзка със събиране на данни за написването на книгата „История на Благоевградската адвокатура”.


По т. 8:

 


По т. 9:

1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 20 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:


Р Е Ш Е Н И Е № 159


 1. По искане по гр.д № 842/2014 г. по описа на РС – Сандански - определя адв. Д. Михайлова
 2. По искане по гр.д. № 641/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Р. Филипова
 3. По искане по ЧНД № 525/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Шушорова
 4. По искане по НОХД № 478/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Б. Горанов
 5. По искане по НОХД № 296/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Коджебашев
 6. По искане по гр.д № 185/20134 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Д. Миленкова
 7. По искане по ДП № 140/2014 г. по описа на ГПУ – МВР гр. Петрич – определя адв. М. Салиев
 8. По искане по ДП № 412/2014 г. по описа на РУ – МВР гр. Петрич – определя адв. С. Полизоева
 9. По искане по ДП № 423/2014 г. по описа на РУ – МВР гр. Петрич – определя адв. П. Хантова
 10. По искане по ДП № 91/2014 г. по описа на РУ – МВР гр. Петрич – определя адв. П. Кютукчиев
 11. По искане по ДП № 75/2014 г. по описа на РУ – МВР гр. Петрич – определя адв. В. Пиргова
 12. По искане по Изп.д. № 20137970400383/2013 г. по описа на ЧСИ – Милица Велева – да се предостави изпълнителен лист, с оглед проверка размера на възнаграждението на особен представител.
 13. По искане по гр.д № 1704/20134 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Бистричка
 14. По искане по гр.д № 1473/20134 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Никова
 15. По искане по НОХД № 1193/20134 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв.А.Малешевски
 16. По искане по ДП № 329/2014 г. по описа на РУ – МВР гр.Г.Делчев – определя адв.Т.Петканина
 17. По искане по Изпълнително дело № 91/2013 г. по описа на РС – Сандански - определя адв. Т. Илиева
 18. По искане по ДП № 560/2014 г. по описа на РУ – МВР гр. Разлог – определя адв. Т. Лазарова-Цанева
 19. По искане по Незабавно производство № 210/2014 г. по описа на РП – гр. Разлог – определя адв. А. Хаджистоянова
 20. По искане по ДП № 144/2014 г. по описа на ГПУ – МВР гр. Петрич – определя адв. Д. Талева


2. Заверява 38 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 22.08.2014 г. – 12.09.2014 година.


3.Постъпили са заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ от 4 броя адвокати по списък, представляващ неразделна част от решението. След запознаване с подадените заявления, Адвокатски съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е № 160


Одобрява списък на адвокатите подали заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ, както следва:


1.адв. Добромир Илиев Парапанов


2.адв. Иван Йорданов Зашев


3.адв. Петър Александров Сланчев


4.адв. Тодор Георгиев Мардов


            Да се направи предложение до Национално бюро за правна помощ за вписване на посочените адвокати в регистъра на служебните защитници.


            4. Адвокатски съвет се запозна и изслуша доклада на адвокат Богоева във връзка с получено уведомление с вх. № 612-1/14.08.2014 година от инженер Димитър Андреев, Управител на „Бисофт” ЕООД, касаещо промяна на уведомителното писмо за определяне на адвокати за осъществяване на служебни защити, съгласно промени, извършени от Национално бюро за правна помощ на 22.07.2014 година.

Последното обновление на системата, изразяващо се в промяна на уведомителното писмо, според публикувани промени на интернет страницата на Национално бюро за правна помощ на 22.07.2014 година, е представено подробно в писмо изх. № 14311 от 14.08.2014 година. За интеграция на същото обаче е необходимо да бъде направено/интегрирано предходното обновление на софтуерната система „Служебни защити”, разходите за което са в размер на 2110,57 лева без ДДС. Предвид това общата сума за обновлението на системата за обслужване на правната помощ възлиза на 2701,80 лв. Господин Андреев е направил предложение за максимално разсрочване на сумата.

Адвокат Ядков посочи, че предлаганата от БИСОФТ ЕООД сума с оглед финансовото състояние на Адвокатската колегия е непосилна. В тази връзка адвокат Ядков предложи да бъде направено предложение Висш адвокатски съвет да приеме решение за разработване на собствен на адвокатурата Софтуерен продукт „Служебни защити”, който да обслужва Правната помощ във всички Адвокатски колегии. По този начин създаването на един такъв продукт неговата поддръжка и изменение в последствие ще струват в пъти по малко от сега заплащаните за всяка колегия суми на БИСОФТ ЕООД. Адвокат Ядков посочи, че  избягването на техническите проблеми, по администриране на правната помощ които сега възникват поради липса на връзка и координация между Национално бюро за правна помощ и Висш адвокатски съвет чрез своите представители в Национално бюро за правна помощ, и Адвокатските колегии ще бъдат решавани много по лесно ако собственик на Софтуерната система е Висш адвокатски съвет.


След станалите разисквания Адвокатски съвет намира, че следва да се откаже от предложението, тъй като заплащането на сума в посочения размер към настоящия момент се явява непосилно за Адвокатската колегия.


Независимо от горното Адвокатски съвет счита, че следва да бъде сезиран Висш адвокатски съвет с искане същия да разработи собствена софтуерна програма, която да обслужва и поддържа изпълнението на задълженията на Адвокатските съвети, свързани с определянето на адвокати за осъществяване на допусната правна помощ. Договарянето от всяка отделна колегия на подобна услуга силно завишава разходите затова и в голяма част от случаите се оказва непосилно за отделните колегии. Същевременно Национално бюро за правна помощ извършва непрекъснати промени във визията на утвърдените бланки, което задължава Адвокатските колегии да въвеждат промени в софтуерния продукт, които са на значителна стойност. Това от своя страна прави невъзможно точното изпълнение на задълженията на Адвокатските съвети, вменени със Закона за правната помощ.


 Предвид горното АС взе следното:


Р Е Ш Е Н И Е № 161


1. Във връзка с утвърдения нов образец на уведомително писмо от Национално бюро за правна помощ от 22.07.2014 година, да бъде информирано Национално бюро за правна помощ и Висш адвокатски съвет за възникналите технически трудности по интегриране на новите форми в компютърни програми и искания необосновано висок размер за актуализацията на продукта от „БИСОФТ” ЕООД за невъзможността за използване на утвърдената нова форма на уведомително писмо, както и да бъде направено предложение пред Национално бюро за правна помощ за отпадане на задължителния характер на новата форма на уведомително писмо до въвеждането и в компютърния продукт обслужващ правната помощ или да бъдат проведени разговори с „БИСОФТ” ЕООД за цялостно решаване на възникналия технически проблем.


2. Да бъде направено предложение до Висш адвокатски съвет за разработване на  собствен на адвокатурата компютърен продукт, който да обслужва правната помощ.


3.Адвокатски съвет Благоевград счита, че когато се налагат изменения във формата на уведомителното писмо и тези изменения са свързани с директно с възлагане  от Национално бюро за правна помощ на трето юридическо лице, без съгласуване с Адвокатските колегии, разходите за привеждане на софтуерния продукт обслужващ правната помощ с новите изисквания на Национално бюро за правна помощ, следва да бъдат за сметка на Национално бюро за правна помощ или приложението на новият образец уведомително писмо да няма задължителен характер. 


4.Да бъде изпратено уведомление до Националното бюро за правна помощ за техническата невъзможност на Адвокатска колегия Благоевград да използва утвърдената нова форма на уведомително писмо по повод твърде високата цена предлагана от „БИСОФТ” ЕООД (собственик на софтуерната система „Служебни защити”), за обновление на тази система.


5.Да бъдат приложени към становищата развилата се кореспонденция между Адвокатска колегия Благоевград и „БИСОФТ” ЕООД.


Решението е взето с 7 гласа „за”.


По т. 10:


Адвокатски съвет Благоевград се запозна с изработените вътрешни правила за дарителска дейност от адвокат Попова и адвокат Хантова. Разработените вътрешни правила уреждат реда за набиране, управление, разпореждане и разходване на парични средства, дарени за подпомагане на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград. Предложението е паричните дарения да постъпват в дарителски кутии, като същите да бъдат отчитани и отразявани в протокол, подписан от нарочно избрана комисия, на всеки три месеца.


Постъпи предложение за избиране на постоянно действаща комисия, която да се занимава със събирането на даренията, която да извършва самостоятелен отчет и да се отчита пред Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.


След станалите разисквания Адвокатски съвет приема за сведение предложението на адвокат Попова и адвокат Хантова, като отлага вземането на решение за първото заседание на адвокатски съвет през месец Октомври на 2014 година с цел допълнителното му обсъждане.


По т. 11:


Адвокатски съвет Благоевград се запозна с писмо вх. № 656 от 11.09.2014 година на Районен съд Сандански, с което Административния ръководител-Председател на Районен съд Сандански, отправя покана за съвместна дейност, към адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, които са медиатори за уточняване на действия във връзка с откриването на медиационнен център.


Адвокатски съвет приема за сведение полученото писмо от Районен съд Сандански, като на адвокатите-медиатори практикуващи в район град Сандански и град Петрич бъдат изпратени съобщения по електронна поща във връзка с откриването на медиационния център.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 26.09.2014 година от 13.30 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................


/адв. Емил Ядков/


СЕКРЕТАР:………………………….


/адв. Атанаска Богоева/ 


ПРОТОКОЛЧИК:................................


/Цветанка Христова/

 

.