П Р О Т О К О Л    19/19.09.2014 год.

 

Днес, 19.09.2014 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Бойка Юсева, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Атанаска Богоева, Петя Хантова и Светлана Радулова.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

  1. Разглеждане на заявленията за допускане и участие в изпита за адвокати и младши адвокати през есенната сесия на 2014 година

 

По т. 1:

 

            На заседанието бяха разгледани допълнително подадените на 15.09.2014 година документите на кандитатите за изпита за адвокати и младши адвокати за есенната сесия на 2014 година, подадени в срока посочен в Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

 

            Адвокатският съвет констатира, че подадените документи са съобразени с Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

 

            Предвид горното Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 162

 

Допуска до участие в изпит 9 броя допълнително подадени заявления от кандидати по приложения списък при спазване на посочените условия:

 

1.АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ, ЮЗУ

 

2.ДАНИКА АНТОНОВА ТОМОВА, ЮЗУ

 

            3.ЕЛЕНА АСЕНОВА КАПТИЕВА, ЮЗУ

 

            4.ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА САМАРДЖИЕВА, ЮЗУ

 

            5.ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ, ЮЗУ

 

            6.ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА, ЮЗУ

 

            7.МАРИО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ, ЮЗУ

 

            8.СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРКЕЗОВА, СУ

 

            9.ТОДОР БОЖИЛОВ ДРАГУНИН, ЮЗУ

 

            10.ЦВЕТЕЛИНА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА, ЮЗУ

 

Указва на ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА САМАРДЖИЕВА, че в тридневен срок следва да представи доказателства за внесени такси към Висш адвокатски съвет и Адвокаска колегия Благоевград.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

 

/адв. Емил Ядков/ 

 

СЕКРЕТАР:………………………….

 

/адв. Атанаска Богоева/ 

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

 

/Цветанка Христова/

 

.