П Р О Т О К О Л  № 20/26.09.2014 год.

 

 

 

Днес, 26.09.2014 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Бойка Юсева, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Петя Хантова и Светлана Радулова.

 

 

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

 

 

  1. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

  2. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

  3. Правна помощ.

 

  • Определяне на дежурни адвокати за чествърто тримесечие на 2014 година

 

  1. Организация на екскурзията до Белград.

  2. Разни.

 

По т. 1:

 

Докладва адвокат Ядков, че са постъпили следните заявления:

 

-Заявление вх. № 633/02.09.2014 година – от адвокат Величка Запрева Ушатова за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите. Към днешна дата тя е навършила двугодишния и стаж съгласно чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата.

 

Адвокат Ушатова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

-Заявление вх. № 692/24.09.2014 година - от адвокат Меймин Алиев Салиев за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефонния номер за контакт. Адвокат Салиев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 163

 

            1.ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Величка Ушатова и ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград.

 

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

            2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефонния номер за контакт на адвокат Салиев.

 

Решението е взето с 7 гласа „за”.


 

По т. 2:

 

 

 

По т. 3:

 

            1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 23 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 169

 

1.По искане по ЧНД № 614/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Станкова

 

2.По искане по гр.д. 789/2014 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо на Районен съд Разлог, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 26.09.2014 г. бе разгледано постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицата Айше Салих Джурина и Сайде Салих Джурина по гр.д. № 789/2014 г. на РС – Разлог, на което се констатира, че няма определено възнаграждение за особения представител, както и за чия сметка ще бъде същото.

 

След определяне на възнаграждение в съответствие с  Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009г./ и представяне на доказателства за плащането му, Адвокатски съвет – Благоевград ще определи адвокат.

 

3. По искане по НОХД № 211/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Зотева

 

4.По искане по Изпълнително дело № 4/2014 г. по описа на РС – Сандански - определя адв. Ж. Тюлекова

 

5. По искане по ДП № 744/2013 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. М. Попова

 

6. По искане по гр.д. № 526/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Михайлова

 

7. По искане по гр.д. № 210/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Р. Иванчева

 

8. По искане по НОХД № 502/2014 г. по описа на РС –Разлог – определя адв. А. Парцова

 

9. По искане по НОХД № 452/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Х. Стоянов

 

10. По искане по ДП № 161/2014 г. по описа на 01РУП – Благоевград – определя адв. Г. Ангов

 

11.По искане по изп.д. № 98/2013 г. по описа на ДСИ при РС – Сандански – определя адв. Л. Шушорова

 

12. По искане по гр.д. № 804/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. И. Кехайова

 

13. По искане по ДП № 369/2014 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Д. Чолакова

 

14. По искане по ДП № 423/2014 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Р. Недин

 

15. По искане по ДП № 371/2014 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. С.Попов

 

16. По искане по НОХД № 474/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. И. Манова

 

17. По искане по гр.д. № 1349/2013 г. по описа на Районен съд – Благоевград – да се изпрати писмо до Районен съд Благоевград, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград, проведено на 26.09.2014 г., бе разгледано постъпилото на 24.09.2014 година Ваше искане по гр.д. № 1349/2014 година за определяне на особен представител, който да осъществи процесуално представителство на лицето Борислав Димитров Деливерски.

 

Искане е придружено с Определение № 6382/23.09.2014 година, като към него не са представени доказателства за заплатеното адвокатско възнаграждение, както и доказателства за предмета и сложността на делото.

 

Съгласно Заповед № 218/13.05.2014 година на Председателя на Районен съд – Благоевград всички искания по граждански дела за определяне на особени представители, които се изпращат до Адвокатски съвет – Благоевград следва да бъдат окомплектовани с доказателства за заплатеното адвокатско възнаграждение.

 

Необходимостта от прилагане на копие от исковата молба или друг акт, от който да е видно какъв е предмета на спора, неговата цена и сложността на производството е свързано с упражняване на правомощията на Адвокатския съвет по чл. 18, т. 3 от Закона за правна помощ. Условие за разглеждане на искането е също и да бъдат представени доказателства, че възнаграждението дължимото се на особения представител по Наредба № 1/2004 година на ВАС за минималните размери на адвокатските възнаграждения е заплатено, както многократно Адвокатския съвет – Благоевград Ви е уведомявал (кореспонденцията по гр.д. № 62/2014г.,гр.д. № 98/2014г.,гр.д. № 172/2014г.).

 

На своето заседание Адвокатския съвет констатира, че към искането Ви не е приложено, както изискуемото се по Заповед № 218/13.05.2014 година на Председателя на Районен съд – Благоевград  доказателства, че дължимото се възнаграждение на особения представител е заплатено, така и копие от исковата молба по гр.д. № 1349/2013 година.          В тази връзка на заседанието си Адвокатски съвет Благоевград констатира, че е в невъзможност да определи особен представител по така представените от Вас документи, както с оглед приложението на чл. 18, т. 3 от ЗПП така и с оглед чл. 18, т. 4 от ЗПП, при което взе решение да бъде отправено искане до Районен съд – Благоевград да бъдат представени копие от исковата молба по гр.д. № 1349/2013 година, както и доказателства за внесено възнаграждение за особения представител, дължимо се съгласно Наредба № 1/2014 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като условие за разглеждане на постъпилото по гр.д. № 1349/2013 година искане за определяне на особен представител, като условие за разглеждане на искането Ви.

 

Същевременно на 29.09.2014 година в Адвокатски съвет – Благоевград постъпи копие от вносна бележка за заплатено възнаграждение за особен представител в размер на 184.80 лева, като следва да посоча, че съобразно посочената във Вашето определение № 6382/ 23.09.2014 година правна квалификация на предявения иск, не съществува минимум на адвокатското възнаграждение, който да съответства на определения от Вас размер на дължимото се по гр.д. № 1349/2014 година възнаграждение за особения представител.

 

18. По искане по гр.д. № 162/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Д. Атанасова

 

19. По искане по ЧНД № 622/2014 г. по описа на РС – Сандански – да се изпрати писмо на Районен съд Сандански, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград, проведено на 26.09.2014 г. бе разгледано постъпило искане по ЧНД № 622/2014 година за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на осъдения ИЛИЯ МИТКОВ ПАНОВ. На същото бе констатирано от Адвокатски съвет – Благоевград, че липсва изявление от страна на лицето за предоставяне на правна помощ и за назначаване на служебен защитник.

 

Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на НБПП към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към Вашето искане.

 

В тази връзка, Ви моля, до датата на провеждане на заседанието на Адвокатски съвет – Благоевград – 08.10.2014 година да ни бъде изпратена такава декларация, попълнена от осъдения Илия Митков Панов, за да може да искането Ви да бъде разгледано своевременно.

 

20. По искане по ЧНД № 511/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Я. Толькова

 

21. По искане по НОХД № 571/2014 г. по описа на РС –Разлог – определя адв. М. Кацарски

 

22. По искане по ДП № 484/2014 г. по описа на РУП – Г. Делчев  – определя адв. Г. Димитров

 

23. По искане по изп. дело № 20137970400383 по описа на ЧСИ – Милица Велева – да се изпрати писмо на ЧСИ – Милица Велева, че на свое заседание проведено на 26.09.2014 г., Адвокатски съвет – Благоевград, разгледа постъпило искане с изх. № 03569/25.09.2014 г. относно определяне на особен представител за осъществяване на правна помощ на длъжника РАДОСТИНА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА по Изп.д № 20137970400383 по описа на Частен съдия изпълнител – Милица Велева.

 

Особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за довнесено възнаграждение в размер на 1487,24 лева, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.

 

            2. ЗАВЕРЯВА 28 броя отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срок от 12.09.2014 година – 26.09.2014 година

 

            3.ОПРЕДЕЛЯ ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от четвърто тримесечие на 2014 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, съгласно списъци, представляващи неразделна част от настоящото решение.

 

По т. 4:

 

Докладва Председателя на Адвокатски съвет Благоевград относно организацията на екскурзията до Белград. Същият сочи, че от страна на туроператора са изпратени списъци за вида на стаите и списък за медицинска застраховка на адвокатите участващи в екскурзията, които следва да бъдат изписани на латиница, точно така както са изписани в документа, с който екскурзиянтите ще пътуват. Адвокат Ядков сочи, че предстои и пълно разплащане с хотела и наемена на съответните екскурзоводи в Белград и Нови Сад.


 

По т. 5:

 

            1.Адвокатски съвет Благоевград се запозна с писмо вх. № 697/25.09.2014 година изпратено по електронната поща на колегията от Висш адвокатски съвет. Към същото е приложено споразумение за сътрудничество между Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара и Камарата на Частните съдебни изпълнители, което е предложено от Камарата на Частните съдебни изпълнители и Нотариалната камара.

 

След станалите разисквания Адвокатски съвет приема за сведение писмото изпратено от Висш адвокатски съвет с вх. № 697/25.09.2014 година, като отлага вземането на решение за следващото заседание на адвокатски съвет през месец Октомври на 2014 година с цел допълнителното му обсъждане.


 

2. Адвокатски съвет Благоевград се запозна с писмо вх. № 699/25.09.2014 година изпратено по електронната поща на колегията от Висш адвокатски съвет, в което приложено са изпратени темите, които ще бъдат разглеждани на Националната конференция на адвокатурата, която ще се проведе на 18.10.2014 година в град Несебър.

 

            След станалите разисквания Адвокатски съвет приема за сведение писмото изпратено от Висш адвокатски съвет с вх. № 699/25.09.2014 година, като отлага вземането на решение за следващото заседание на адвокатски съвет през месец Октомври на 2014 година с цел допълнителното му обсъждане.

 

 

 

3.Докладва Председателя, че тази година Адвокатска колегия Солун чества 100 години от основаването си. В тази връзка са поканени представители на Адвокатски съвет Благоевград за да вземат участие в празничните мероприятия в периода 02 – 05 Октомври 2014 година. В тази връзка е необходимо да бъдат определени двама от членовете на Адвокатски съвет да участват в мероприятията.

 

            След станалите разисквания Адвокатски съвет предоставя възможност Председателя на колегията да определи представители от Адвокатски съвет, по повод честване на 100 години от основане на Солунската адвокатска колегия. 


 

4.Докладва адвокат Радулова, че във връзка с проведени разговори с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, свързани с организацията на семинарната дейност за второ полугодие и последвали разговори с лекторите, а именно доцент Георги Димитров и съдия Алексадър Еленков се налага корегиране на вече приетия вече график и разместване на темите и датите, а именно:

 

ОКТОМВРИ

 

Дата и място на провеждане: 17.10.2014 година – Адвокатска колегия Благоевград  

 

Тема: "Вътрешни дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди причинени на граждани".

 

Лектор: съдия Александър Еленков

 

Дата и място на провеждане: 31.10 – 01,02.11.2014 година – Адвокатска колегия Благоевград

 

Тема: СЕМЕЙНА  МЕДИАЦИЯ

 

Лектори:

 

адв. Георги Бакалов

 

адв. Ивайло Данов

 

НОЕМВРИ

 

Дата и място на провеждане: 14.11.2014 година- Адвокатска колегия Благоевград

 

Тема: "Компютърни престъпления"
Лектор
: доц. Георги Димитров

 

ТЕМАТА:

 

Искове за необходими разноски и подобрения ( полезни разноски ), луксозни разноски в чужд имот;

 

Лектор: Съдия - Иво Дачев - ДА БЪДЕ ОТЛОЖЕНА ЗА 2015 г.


 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатски съвет ще се проведе на 08.10.2014 година от 13,30 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

 

/адв. Емил Ядков/ 

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

 

/Цветанка Христова/

 

 

 

.