П Р О Т О К О Л  № 21/08.10.2014 год.

 

Днес, 08.10.2014 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Бойка Юсева, Мария Прешелкова, Петя Хантова и Светлана Радулова.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

 1. Информация за събитията в периода 26.09.2014 година – 08.10.2014 година

 2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

 3. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

 4. Правна помощ.

 5. Организационни въпроси

 

 • Обсъждане на мероприятията за честването на 100 годишнината на Адвокатска колегия Благоевград.

 • Обсъждане и вземане на решение по темите на Националната конференция от 17 до 19 октомври 2014 година в град Несебър.

 • Обсъждане на предложението за организиране и функциониране на фонд за подпомагане на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград.

 • Организация на курса за надграждащо обучение по семейна медиация за адвокати, преминали базов курс.

 • Организация на фотоконкурса „В прегръдката на лятото”.

 • Обсъждане на изпратеното споразумение за сътрудничество между Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара и Камарата на Частните съдебни изпълнители.

       6. Разни. 

 

По т. 1:

 

1.Докладва адвокат Ядков, че е проведена среща между Председятеля на Районен съд Гоце Делчев и представители на Адвокатски съвет Благоевград, а именно Председателя и отговорника за районен съд Гоце Делчев, по повод събирането на държавни такси за издаване на преписи от документи и фотокопия от документи по наказателни дела от общ характер на подсъдими и защитниците им. На срещата бяха коментирани Становището на Омбудсмана на Република България, Решението на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет, Решението на Върховен административен съд, както и писмата изпратени в тази насока от Адвокатска колегия Благоевград до всички съдилища на съдебния район още през 2013 година.

 

В тази връзка бе издадена заповед от Административния ръководител-Председател на Районен съд Гоце Делчев, с № РД-07-311 от 01.10.2014 година, с която на всички съдебни служители е разпоредено, когато предоставят преписи от документи и фотокопия от документи по наказателни дела от общ характер на подсъдими и защитниците им, да не се събира държавна такса.

 

2.Докладва адвокат Ядков, че за периода 02 – 04.10.2014 година, заедно със секретаря на Адвокатски съвет Благоевград са посетили Адвокатската колегия в Солун по повод 100 години от основане на същата, за което Адвокатска колегия Благоевград е била поканена. Сочи, че са взели участие в церемония по официално посрещане на нови адвокати, както и в откриване на изложба живопис на юристи.

 

По т. 2:

 

1.Докладва адвокат Ядков, че са постъпили следните заявления:

 

-Заявление вх. № 725/06.10.2014 година – от адвокат Анелия Станимирова Шопова от град Гоце Делчев за отписване от регистъра на адвокатските сътрудници, сътрудника й Антония Кириакос Михайлиду. Към заявлението са приложени – заповед за прекратяване на трудов договор и адвокатската карта на адвокатския  сътрудник.

 

-Заявление вх. № 735/08.10.2014 година - от младши адвокат Борис Илиев Харизанов за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на електронна поща. Адвокат Харизанов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

-Заявление вх. № 739/08.10.2014 година от адвокат Соня Панайотова Крайкова за отписване от Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени необходимите документи по Закона за адвокатурата. Адвокат Крайкова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 170

 

            1.ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници Антония Кириакос Михайлиду – адвокатски сътрудник при адвокат Анелия Шопова, считано от 15.09.2014 година.

 

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в електронната поща на адвокат Харизанов.

 

Решението е взето с 6 гласа „за”

 

3.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Соня Панайотова Крайкова, считано от 01.10.2014 година, на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата.

 

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

 

 

По т. 3:


 

По т. 4: - Правна помощ.

 

1.По искане по НОХД № 1276/2014 г. по описа на РС –Благоевград – определя адв. Мариела Алексова

 

2.По искане по НОХД № 460/2014 г. по описа на РС–Сандански – определя адв. Анастасия Маринова

 

3.По искане по Изп.д. № 20107960400895/2010 г. по описа на ЧСИ – Шукри Дервиш- особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за довнесено възнаграждение в размер на 84.05 лева, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.

 

4.По искане по НОХД № 458/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Илия Бельов

 

5.По искане по НОХД № 491/2013 г. по описа на РС – Петрич – съгласно чл. 26 ал. 5 от Закона за правната помощ назначеният повереник, защитник или особен представител може да бъде заменен по искане на органа по чл. 25, ал. 1 или 2 по реда, по който е назначен.

 

Съгласно чл.25 ал.3 от Закона за правната помощ е необходимо да предоставите акт за допускане и предоставяне на правна помощ, както и искане въз основа на него.

 

6.По искане по НОХД № 492/2013 г. по описа на РС – Петрич - съгласно чл. 26 ал. 5 от Закона за правната помощ назначеният повереник,защитник или особен представител може да бъде заменен по искане на органа по чл.25, ал 1 или 2 по реда, по който е назначен.

 

Съгласно чл.25 ал.3 от Закона за правната помощ е необходимо да предоставите акт за допускане и предоставяне на правна помощ, както и искане въз основа на него.

 

7. По искане по НОХД № 332/2008 г. по описа на РС – Петрич – - съгласно чл. 26 ал. 5 от Закона за правната помощ назначеният повереник,защитник или особен представител може да бъде заменен по искане на органа по чл.25, ал 1 или 2 по реда, по който е назначен.

 

Съгласно чл.25 ал.3 от Закона за правната помощ е необходимо да предоставите акт за допускане и предоставяне на правна помощ, както и искане въз основа на него.

 

8.По искане по НОХД № 465/2014 г. по описа на РС –Разлог – определя адв.Тодор Кузманов

 

9.По искане по НОХД № 490/2014 г. по описа на РС –Разлог – определя адв. Анелия Хаджистоянова

 

10.По искане по ДП № 394/2014 г. по описа на РУП – Г. Делчев  – определя адв. Зоя Пулева

 

11.По искане по НОХД № 669/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Иванка Дюзова

 

12. По искане по гр.д.893/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Симеон Симеонов

 

13. По искане по НОХД № 160/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв Марияна Узунова

 

14.По искане по НОХД1160/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Димитрина Маркова

 

15.По искане по НОХД1202/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Бойка Бойкова

 

16.По искане по гр.д.1888/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Мариана Ангелова

 

17.По искане по ЧНД № 466/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Емилия Цекова

 

18.По искане по гр.д. №530/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Рилка Филипова

 

19.По искане по ЧНД № 696/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Жасмина Тюлекова

 

20.По искане по НОХД № 646/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Димитър Андонов

 

21.По искане по гр.д. № 532/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Тодор Петрелийски

 

22.По искане по гр.д. № 223/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв Гергана Бечванова

 

23.По искане по гр.д. № 898/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Мария Инономова

 

24.По искане по НОХД № 1303/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Йордан Рашков

 

 25.По искане по ДП № 358/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Коца Христова

 

26.По решение на НБПП №126/2014 г. – В същото решение обаче не е посочено какъв е казуса, по който е допусната правната помощ, за да може да се определи адвокат със съответната специализация, който да осъществи правната помощ.

 

В тази връзка, с оглед задължението ни да определим адвокат, който най-адекватно да окаже правната помощ на лицето Виолета Ангелова Ангелова да ни посочите допълнително вероятната област от правото по която е казуса на молителката.

 

27.По искане по гр.д. №750/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Мария Кондова

 

28.По искане по гр.д. № 314/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Диана Башлиева

 

29.По искане по гр.д.1535/2014 г. по описа на РС –Благоевград – определя адв. Жана Андонова

 

 30.По искане по ЧНД1464/2014г. по описа на  РС – Благоевград –представител ще бъде определен след като се представи изпълнителен лист, с оглед проверка размера на възнаграждението на особен представител, съгласно чл.10, ал.2 във връзка с чл.7, ал.2 от  Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.

 

31.По искане по ДП № 34/2014 г. по описа на ГПУ – Г. Делчев– определя адв. Димитър Шагов

 

32.По искане по ДП № 35/2014 г. по описа на ГПУ - Г. Делчев– определя адв. Биляна Сарандева

 

33.По искане по ДП № 36/2014 г. по описа на ГПУ - Г. Делчев– определя адв. Албена Лавчиева

 

34.По искане по ДП № 37/2014 г. по описа на ГПУ - Г. Делчев– определя адв. Блага Белчева

 

35.По искане по ДП № 67/2014 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Димитрина Харамлийска

 

36.По искане по ДП № 67/2014 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Маргарита Райчева

 

37.По искане по БП № 597/2014 г. по описа на  РУ – МВР – Сандански - определя                                   адв. Роза Орманлиева

 

38.По искане по ДП № 1198/2013 г. по описа на 01РУП – Благоевград – определя адв. Адрана Мелниклийска

 

39. По решение на НБПП № 127/2014 г. – определя адв. Юлия Ангелова

 

40. По искане по гр.д.444/2014 г. по описа на РС –Разлог – определя адв. Селма Падарева

 

41. По искане по гр.д.733/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Райна Кацарска

 

 42. По искане по гр.д. № 1349/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Росен Михайлов

 

43. По искане по ДП № 493/2014 г. по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв. Дафина Пецева

 

44. По искане по гр.д. № 549/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Росица Иванчева

 

45.По искане по Изп.д. № 20137960400660/2013 г. по описа на ЧСИ – Шукри Дервиш - определя адв. Надежда Кехайова

 

46. По искане по гр.д. № 659/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Елена Георгиева

 

47. По искане по ЧНД № 142/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Анита Велянова

 

48.По искане по Изп.д. № 20127960401576/2012 г. по описа на ЧСИ – Шукри Дервиш - определя адв. Венета Итева

 

49.По искане по гр.д. № 616/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Наталия Карасмилова

 

50.По искане по ДП № 541/2014 г. по описа на  РУ – МВР – Сандански - определя                                   адв. Димитър Парапанов

 

51.По искане по гр.д. № 1398/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Маргарита Въчкова

 

52.По искане по търговско дело № 56 /2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Даниела Стойкова

 

53. По искане по ЧНД № 622/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Елена Попова

 

2. Заверява 35 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 29.09.2014 г. – 08.10.2014 година. 

 

По т. 5:

 

1.Във връзка с наближаване на крайния срок за участие във фотоконкурса „В прегръдката на лятото”, а именно 30.10.2014 година -  да бъдат изпратени напомнителни писма по електронните пощи на адвокатите членове на Адвокатска колегия Благоевград.

 

 

2. Докладва адвокат Ядков, че е проведен разговор с адвокат Георги Бакалов във връзка с надграждащото обучение по семейна медиация. Адвокат Бакалов сочи, като дати за провеждане на курса 01,02 и 08,11.2014 година, както и че в курса по медиация могат да вземат участие 20 участника, членове на Адвокатска колегия Благоевград – медиатори, вписани в регистъра на медиаторите към Министерството на правосъдието, при цена 75,00 лева на човек.

 

С оглед на това Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 182

 

            ОРГАНИЗИРА курс за надграждащо обучение по семейна медиация за 20 участника - адвокати, преминали базов курс и вписани в Регистъра на медиаторите, при стойност на курса за обучението в размер на 75,00 лева за всеки един от записалите се медиатори.

 

            ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на курса, а именно 01,02-08.11.2014 година, като за целта се изпратят съобщения по електронните пощи на вписаните в регистъра медиатори към Министерството на правосъдието.

 

            ОПРЕДЕЛЯ краен срок за записване до 24.10.2014 година, по критерии обявени с решение № 130 от протокол № 14/11.07.2014 година.

 

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

 

 

3.Докладва адвокат Ядков относно организирането и функционирането на фонд за подпомагане на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград. Сочи, че разработените вътрешни правила за дарителска дейност, следва да бъдат предложени на Общото събрание на адвокатската колегия, което се свиква ежегодно, съгласно чл. 81 от Закона за адвокатурата. Адвокат Ядков, предлага фонда да бъде структура създадена от Адвокатския съвет, като последния може да участва с парични следства, но не и да участва в управлението му, а управленето на фонда да се извършва от адвокати избрани от Общото събрание. Общото събрание следва да определи и органи на управление на фонда, начините за набиране на средства и реда за водене на отчетността на събраните и разходваните средствата и да се отчитат пред общото събрание, като може да се даде възможност и същите да бъдат контролирани от Контролния съвет на Адвокатска колегия Благоевград.


 

4.Докладва адвокат Росен Михайлов, който е поканен да участва в заседанието на Адвокатски съвет Благоевград, по т. 5 от дневния ред. Сочи, че е извършил сравнителен анализ на преамбюла към проекта за правилник на Медиационен център при Окръжен съд Благовеград, утвърден от Председателя на Окръжен съд Благоевград и този на Районен съд  Сандански. Според адвокат Михайлов, с известни съкращения преамбюла е взаимстван изцяло от Правилника на медиационни център при Окръжен съд Благоевград, като според него акцента е изместен върху специфичната цел, а именно постигане на спогодба без да се изяснява до край, че този резултат, следва да бъде постиган чрез средствата на медиацията. Становището на адвокат Михайлов, е че следва ясно да се заяви от ръководството на Районен съд Сандански намерение за осигуряване на медиацията като алтернативен способ с всичките му съществени елементи без тя да се приравнява или принизява до споразумение, което е крайния етап, резултата и целта на една успешно проведена медиационна процедура, но не и нейната същност. Не на последно място адвокат Михайлов сочи, че последния абзац е непрецизно формулиран, защото създава впечатление за безвъзмездност на медиационния процес.

 

С оглед на това Адвокатски съвет взе следното

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 183

 

По отношение на подготвения вариант на представения вариант на правилник за организацията на Медицаионния център към Районен съд - Сандански, Адвокатски съвет Благоевград изразява следното становище:

 

ПРИЕМА становище с вх. № 730/08.10.2014 година на адвокат Росен Михайлов – адвокат при Адвокатска колегия Благоевград, като становище на Адвокатски съвет, както следва:

 

 1. Преамбюл

              С известни съкращения преамбюла е взаимстван изцяло от Правилника на Медиационен център при Благоевградски окръжен съд. В така предложения вариант на Правилник на Медиационен център при Районен съд Сандански акцента е изместен върху специфичната цел – постигане на спогодба без да се изяснява докрай, че този резултат следва да бъде постиган чрез средствата на медиацията. От това биха могли да последват редица неправилни изводи, което е неприемливо.

  Становището на Адвокатски съвет, че следва ясно да се заяви от ръководството на Районен съд Сандански намерение за осигуряване на медиация като алтернативен способ с всичките му съществени елементи без тя да се приравнява или принизява до споразумение, което е крайния етап, резултата и целта на една успешно проведена медиационна процедура, но не и нейната същност.

              Предпоследния абзац на преамбюла е рестриктивен по отношение на медиаторите. Адвокатски съвет счита, че това правило създава неравноправно положение, между медиаторите и тези регистрирани при медиационен център при Районен съд Сандански. Според Адвокатски съвет това правило е дискриминационно по отношение на останалите медиатори, които не са адвокати практикуващи на територията на Районен съд Сандански.

              Адвокатски съвет счита, че последния абзац е непрецизно формулиран защото създава впечатление за безвъзмездност на медиационния процес. В тази връзка Адвокатски съвет предлага на ръководството на Районен съд Сандански да се използва редакцията възприета от правилника на Медиационен център при Благоевградски окръжен съд.

   

 2. Понятие, приложно поле на медиацията, предмет

  Буквално е възпроизведена структурата и съдържанието на одобрения Правилник за работа на Медиационен център при Благоевградски окръжен съд в тази част.

   

 3. Принципи при осъществяване на медиацията

  Буквално е възпроизведена структурата и съдържанието на одобрения Правилник за работа на Медиационен център при Благоевградски окръжен съд в тази част.

   

 4. Организация на дейността на центъра по медиация/спогодби/ към Районен съд – Сандански

 

 1. Тази точка е взаимствана от утвърдения правилник но със съкратено съдържание.

 2. От правилника са отпаднали т. 2 и 3 които са особено важни тъй като обучените и правоспособни адвокати – медиатори при Адвокатска колегия Благоевград могат да бъдат изключително полезни със своите знания и опит при усъвършенстването на правилата за работа на Медиационен център при Районен съд Сандански. В тази част Адвокатски съвет изразява становището, че  Правилника за Медиационен център при Районен съд Сандански да бъде допълнен с текста на раздел III, т. 2 от Правилника на Медиационен център при Благоевградски окръжен съд Адвокатски Съвет предлага пак в смисъла на предходната точка следва да се допълни т. 2.

 3. Адвокатски съвет счита, че от проекта на правилник е отпаднало ограничението за възможната продължителност на Медиационен център. Адвокатски съвет счита, че съществуването на едно такова правило има дисциплиниращ характер, то би регулирало по справедлив начин медиационните срещи от гледна точка на възможности и би ограничило опити за прекомерно използване на Медиационен център от едни за сметка на други спорещи и медиатори.

   

 

 1. Технически персонал към центъра по медиация /спогодби/ при Районен съд – Сандански

 

 • Адвокатски съвет счита, че аналогичните разпоредби от Правилника за Медиационен център при Окръжен съд и Районен съд Благоевград са по-удачно и точно разрешени.

 • В така предложения проект е премахнато съдържанието на тире 2 от Правилника на Медиационен център при Благоевградски окръжен съд. Разпоредбата е важна от гледна точка на материалната отговорност свързана с обзавеждането на Медиационен център и избягване на излишни конфликти най-вече с медиаторите.

 • Тире трето и четвърто са слети чрез преформулиране. Формулировката на оригиналния текст (от действащия Медиационен център при Благоевградсик окръжен съд) изхожда от разбирането, че лицето на което ще бъде възложена отговорността да обслужва Медиационен център следва да бъде вменено и задължение за предоставяне на своевременна информация за материално-техническото състояние на обзавеждането (столове, маси, компютър, принтер и т.н.), както и да прави своевременни заявки за необходимите консумативи за да може да се обезпечи безпроблемното функциониране на центъра.

 • Адвокатски съвет счита, че тире 5 води до ограничаване на медиаторите, които могат да провеждат медиационни срещи в центъра. Адвокатски съвет счита, че такова ограничение е недопустимо и дискриминиращо, защото е недопустимо ограничаващо правото на избор на спорещите, а от там и върху качеството на медиационната услуга. Такова ограничаване ще създаде предпоставки за обосновани критики към ръководството на Районен съд Сандански тъй като медиацията е платена дейност, а спорещите ще бъдат насочени към конкретни лица.

 • Адвокатски съвет предлага тире 6 да се преформулира. С така въведеното уточнение се усложнява процеса по организиране на процедурата по медиация.

   

 

 1. Медиатори

   

 

 1. Точка първа от Проекта за Правилник на Медиационен център при Районен съд Сандански влиза в конфликт с ограниченията обсъдени по-горе за възмоожността други медиатори, различни от адвокатите практикуващи на териториярта на Районен съд Сандански да участват в работата на центъра.
 2. Текста на тази точка е орязан. В тази връзка Адвокатски съвет предлага същата да се преформулира, за да се осигури възможност на спорещите по-добре да се ориентират при избора на медиатор.
 3. Адвокатски съвет предлага на Районен съд Сандански да възприеме текстовете на т. 3, 4 и 5 от правилника за Медиационен център при Благоевградски окръжен съд. Те са важни на първо място защото указват кой има право да проведе медиационна процедура и кои лица могат да се възползват от тази възможност. На второ място т. 4 от Правилника за Медиационен център при Благоевградски окръжен съд поставя на една плоскост всички медиатори. Така се избягва и нелоялна конкуренция, което е добре както за гражданите така и за медиаторите. Точка 5 от Правилника за Медиационен център при Благоевградски окръжен съд е със социална насоченост, като протягане на ръка към социално слабата част от обществото, която се нуждае от тази услуга но не може да си я позволи, както и като отговор на изискванията на етичните правила в отношенията между адвокатите и т.н.
 4. Адвокатски съвет изразява становището, че предложените в Правилника за Медиационен център при Районен съд Сандански текстове от т. 3 до т. 15, които на практика представляват правилата при които медиаторът осъществява своята работа не следва да залегнат в Правилника за Медиационен център при Районен съд Сандански, тъй като те се съдържат в нормативен акт какъвто е Закона за медиацията и НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 година за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора, глава IV, чл. 21-35.

          Решението е взето със 6 гласа „за”

 

По т. 6:

 

1.Във връзка с годишната инвентеризация на активите в Адвокатска колегия Благоевград и след проведено обсъждане, Адвокатски съвет взе следното


 

Р Е Ш Е Н И Е № 184

 

ОПРЕДЕЛЯ КОМИСИЯ, която да извърши годишна инвентаризация в Адвокатска колегия Благоевград в състав:

 

 1. Адвокат Елена ПоповаПредседател на комисията

 2. Адвокат Светлана Радулова

 3. Адвокат Снежана Ангелова

  Решението е взето със 6 гласа „за”.

   

   

  3.Докладва адвокат Ядков, който сочи, че договорът за ползване на компютърна информационна система „Лакорда” изтича в началото на следващата година. В тази връзка пред Адвокатската колегия стои въпросът дали да се продължи ползването на този информационен продукт или да се потърси оферта за друг такъв. Адвокат Ядков сочи, че опита показва, че тези фирми работят индивидуално, и че има колегии, които ползват информационни продукти на по преференциални цени. Предложението му в тази насока е да бъде предложено на Висш адвокатски съвет да извърши преговори за ползване на един и същ информационен продукт от всички колегии на по преференциални цени.

  С оглед на това Адвокатски съвет взе следното

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 186

  Да бъде предложено на Висш адвокатски съвет да извърши преговори за ползване на информационен продукт на преференциални цени за всички адвокатски колегии.

  Решението е взето с 6 гласа „за”.

   

  4.Докладва господин Шалев поканен на заседанието на Адвокатски съвет, във връзка с подготовката на книгата „История на Благоевградската адвокатура”. Същият сочи, че са събрани доста материали от Централния архив и други архиви, като вече е започнало и писане на статиите.  Към момента му е необходима информация от броеве на Адвокатски преглед  излизал през 20-30 години и моли за съдействие. В хода на разговора адвокат Ядков направи предложение да бъдат организирани срещи по градове по график за да може проведените срещи да бъдат ефективни. В тази връзка бяха фиксирани и точни дати, а именно: за град Разлог – 14.10.2014 година от 15,00 часа, за град Петрич – 16.10.2014 година от 13,00 часа, за град Сандански – 15.10.2014 година от 13,00 часа и за град Гоце Делчев след уточняване с адвокат Кехайова, която не присъства на днешния съвет.

             

  Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатски съвет ще се проведе на 24.10.2014 година от 13,30 часа.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

  /адв. Емил Ядков/

   

  ПРОТОКОЛЧИК:................................

  /Цветанка Христова/

   

 

.