П Р О Т О К О Л № 22/24.10.2014 год.


Днес, 24.10.2014 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Бойка Юсева, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Иванка Кехайова, Атанаска Богоева и Светлана Радулова.
Присъства представител на Контролния съвет – Михаил Андреев.

Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Информация за събитията, случили се в периода от 08 до 24 октомври 2014 година.
2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.
3. Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатска колегия Благоевград и на бюджета на правната помощ за III-то тримесечие на 2014 година.
4. Отчет за осъществената правна помощ в Адвокатска колегия Благоевград през III-тото тримесечие на 2014 година.
5. Организация на дисциплинарната дейност на Адвокатския съвет Благоевград във връзка с проведената Национална конференция на българската адвокатура в град Несебър на 18.10.2014 година.
6. Организация на дейността на Адвокатския съвет при определяне на особен представител по реда на Гражданско процесуалния кодекс.
7. Организация на честването на Деня на Българската адвокатура – 22 ноември.
8. Организация на фотоконкурса „В прегръдката на лятото”.
9. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.
10. Правна помощ – разглеждане на искания и отчети.
11. Определяне на дневен ред на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.
12. Разни.

По т. 1
1.Докладва Председателя - адвокат Ядков, че на 18.10.2014 година в град Несебър, адвокат Ядков, адвокат Атанаска Богоева и адвокат Елена Попов са участвали в Национална конференция на адвокатурата, на която адвокат Ядков е изнесъл доклад по темата: „Имуществото на адвокатската колегия”. На конференцията присъствали общо петима адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, включително, адвокат Нели Захариева – Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Благоевград и адвокат Иво Стефанов – член на Висш дисциплинарен съд. Същият информира, че темите засегнати на Националната конференция на адвокатурата, са били: “Имуществото на адвокатските колегии”; “Дисциплинарната дейност на адвокатските съвети”; “Нелоялната конкуренция на адвокатската дейност и действията на адвокатските съвет за преодоляването й”; “Осъществяване на сътрудничество между свободните правни професии”.
Основни докладчици на конференцията са били адвокат Валентин Бенатов, адвокат Емилия Недева, адвокат Милен Ралчев и адвокат Марио Топчийски.
На конференцията присъствала още и Предсадателя на Национално бюро за правна помощ.
2.Докладва Председателя – адвокат Ядков, че в градовете Разлог и Сандански е била проведена среща с господин Шалев – автор на изследването на Историята на Благоевградската адвокатура, но в градовете Петрич и Гоце Делчев още не са проведени такива.
3.Докладва адвокат Попова, която сочи, че в рамките на Седмицата на медиацията /20-24 октомври 2014 година/, в четири училища в град Сандански са проведени срещи с ученици. В срещите са взели участие адвокат Янка Толькова, адвокат Жасмина Тюлекова и адвокат Благой Горанов, който е взел участие в две училища.

По т. 2
Докладва адвокат Ядков, че е постъпило следното заявление:
-Заявление вх. № 754/16.10.2014 година – от адвокат Даниела Ицкова Димитрова за вписване на промяна във фамилното и име. От приложените документи и видно, че същата е сключила граждански брак и е приела фамилното име на съпруга си. Адвокат Даниела Ицкова Димитрова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.
Предвид това Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 187

ВПИСВА промяна на фамилното име на адвоката: Даниела Ицкова Ангелова.
Решението е взето с 8 гласа „за”

По т. 3
Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на Адвокатската колегия. Сочи, че събираемостта, към момента е добра, както и че към момента не е налице преразход в разходната част на бюджетите.
След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2014 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет и Контролния съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 188

ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за третото тримесецие на 2014 година, като ПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за трето тримесечие на 2014 година.
Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 4
Докладва Заместник-председателя на Адвокатски съвет Благоевград адвокат Елена Попова за изпълнението на правната помощ за трето тримесечие на 2014 година, която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати.
Същата сочи, че е налице драстично намаление на исканията от органите на съда и досъдебното производство за определяне на адвокати за осъществяване на безплатна правна помощ, както и за назначаване на особени представители.
След изслушване и обсъждане доклада на Председателя и доклада на Заместник-председателя, Адвокатски съвет и Контролен съвет взеха следното

РЕШЕНИЕ № 189

ПРИЕМАТ ОТЧЕТА на Заместник-председателя на Адвокатски съвет за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за трето тримесечие на 2014 година.
Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 5
Докладва Председателя адвокат Ядков, че на Националната конференция на българската адвокатура проведена в град Несебър, доклад е изнесла госпожа Недева, свързан с процедура по образуване и движение на дисциплинарни преписки до образуване на дисциплинарно дело. В писмения доклад са били засегнати въпроси свързани с начина на завеждане на жалбата във входящ дневник, уведомяване на адвоката за постъпване на жалба срещу него, срок за отговор по чл. 137, ал. 1 от Закона за адвокатурата, определяне на докладчик, срока за извършване на проверка, както и начина на окомплектоване на цялата преписка.
В хода на разискванията бе направено предложение за сформиране на работна група, която да извърши проверка на начина, по който се извършва окомплектоване на дисциплинарните преписки и образуваните дисциплинарни дела в Адвокатска колегия Благоевград.
След обсъждане на направеното предложение, същото не бе прието, тъй като преписките и образуваните дисциплинарни дела в Адвокатска колегия Благоевград се окомплектоват по начин посочен в доклада от Конференцията.

По т. 6
Адвокатски съвет Благоевград се запозна и изслуша становище с вх. № 775/23.10.2014 година на адвокат Попова, относно проблеми, свързани със заплащане възнаграждение на особените представители, назначени по реда на ГПК. Адвокат Попова докладва, че на 24.09.2014 година по В.гр.д № 594/2014 година Окръжен съд Благоевград е постановил определение № 3953 за наложени глоби на членовете на Адвокатски съвет Благоевград за неизпълнение на разпореждане на районен съдия Атанас Иванов по гр.д № 172/2014 година на Районен съд Благоевград, с което се приема, че за съда не съществува каквото и да било законово задължение да изпраща на адвокатурата доказателства за предварително внесени разноски за назначените особени представители, както и че не съществува законово основание Адвокатски съвет да изискват доказателства за това, поради което за Адвокатски съвет липсвало законово основание за отказ да се назначи особен представител. В това определение се приема още, че въпросите за размера на възнаграждението за особените представители и тяхното предварително внасяне, са от изключителна компетентност на съда, чиято евентуална незаконосъобразност подлежи на корегиране по реда на инстанционния контрол, както и че дължимото възнаграждение за особените представители за осъщественото представителство, било гарантирано от бюджетните сметки на съда, както било прието от ВКС в определение № 536/24.10.2012 година по ч.гр.д. № 375/2012 година на І-во гражданско отделение.
Междувременно на 09.10.2014 година от Административен ръководител на Районен съд Благоевград е издадена Заповед № 462, която се забранява на служба „Счетоводство” да извършва плащане на разноски на особените представители, назначени по съдебни дела за изпълнение на съдебни поръчки и връчване на съдебни книжа, при ненамиране на посочения адресат за връчване на съдебни книжа и при обективна невъзможност за връчване на книжата и изпълнението на съдебната поръчка, включително и при констатацията на фиктивен и несъществуващ адрес или седалище на този адресат на територията на Благоевградски съдебен район. Със същата заповед се указва на съдиите при назначаването на особени представители в съдебните актове изрично да се посочва основанието за определяне на тези разноски, размера на дължимите разноски и нормативния акт, по който се определят към датата на тяхното определяне, срокове за плащане и получателят на сумата, както при липса на тези реквизити няма да се извършва плащане на разноските.
Освен горният съдебен и административен акт, на 29.09 2014 година е проведено заседание на Инспектората към ВСС по повод писмо на Софийска адвокатска колегия, свързано с надлежно оформяне на исканията за назначаване на особени представители, посочване размера на дължимото възнаграждение, както и посочване на срок за плащането му. В същото становище се излагат и доводи за високите изисквания към особените представители и за трудностите, които се срещат от тях при изпълнение на своите служебни задължения, като в тази връзка се предлага в тежест на съответния орган да се възложи издирване местонахождението на лицето, на което е назначен особен представител, който да може да осъществи контакт с него и да извърши необходимите процесуални действия.
С оглед на цитираните съдебни и административни актове, и становище на инспектората към ВСС, се налага и вземане на решение на Адвокатса колегия Благоевград, с което да се отговори на променените становища на съдилищата.
В тази връзка докладчика предлага на членовете на Адвокатски съвет Благоевград да се проведе среща с Административния ръководител на Окръжен съд Благоевград за изясняване дали изразеното в определението на Окръжен съд Благоевград становище, че възнагражденията на особените представители ще бъдат гарантирани от бюджета на съда, е становище на всички граждански състави на съда и ако да, по какъв начин ще се изпълнява тази гаранция, както и дали в бюджета на съдилищата са предвидени достатъчно средства за заплащане на възнаграждения на особените представители извън хипотезите на осъществена правна помощ на лица по чл. 83, ал.1 и ал.2 от ГПК .
В случай, че изразеното становище е такова само на конкретния съдебен състав и от Административния ръководител на Окръжен съд Благоевград не се поеме ангажимент за гарантиране изплащането на възнагражденията на всички особени представители, назначени по реда на ГПК, то тогава докладчика предлага за поддържане решението, което е взето през 2013 година с изложените в него мотиви, а именно:
В случаи на назначени особени представители на страна в граждански процес, на основание чл. 47, ал. 6 от ГПК и на основание чл. 48 ал. 2 от ГПК, по аргумент от чл. 1, чл. 3, чл. 5, чл. 23 ал. 1 и чл. 25 ал. 1 от ЗПП, § 3 и §6 ал. 1 и ал. 2 т. 3 от ПЗР на Закона за правната помощ и чл. 44 от Закона за адвокатурата, за това представителство ..НЕ са приложими разпоредбите на Закона за правната помощ с оглед на обстоятелството, че то се осъществява на разноски на ищеца, а не се финансира от държавата /чл. 2 и чл. 4 от Закона за правната помощ. Следователно в такъв случай разпоредбите на Глава VІІ-седма на Закона за правната помощ „Заплащане на правната помощ”, респективно на тези на предвидените с чл. 37 от Закона за правната помощ на Наредбата за заплащане на правната помощ, не се прилагат. Компетентен да определи размерът на възнаграждението на назначения особен представител на ответника е съдът, който при условията на Наредба № 1/ 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, по силата на чл. 2 ал. 2 от Наредбата, приложима по аналогия съобразно §1 от Държавен вестник, Възнаграждението за процесуално представителство се дължи за всяка инстанция, съгласно раздел Трети от Наредба № 1/2004 година за минималните адвокатски възнаграждения. С оглед разпоредбата на чл. 76 изр. 2 от ГПК възнаграждението следва да бъде внесено в съда от ищеца предварително –преди приключване на делото в съответната инстанция. В този смисъл са редица определения на ВКС – определение № 725/30.07.2012 година, по ч.т.д № 371/2012 година на ІІ-ро т.отд., определение 656/ 23.11.2010 година по ч.гр.д. № 342/2010 г. и др.
С оглед на горното докладчика намира, че въззивната инстанция, на основание чл. 267 от ГПК в закрито заседание, когато извършва проверка по допустимостта на жалбата, следва да определи размера на дължимото възнаграждение за въззивната инстанция като даде указания на ищеца в определен срок преди насрочване на първото съдебно заседание, да внесе сумата по сметка на съответния въззивен съд като представи препис от квитанцията за внесената сума. В случай, че въззивната инстанция прецени, че по допустимостта на жалбата и по направените доказателствени искания ще се произнесе в открито заседание, каквато правна възможност е предвидена в чл. 268 от ГПК, то в това заседание съдът с нарочно определение следва да определи размера на дължимото възнаграждение за особения представител при спазване разпоредбите на Наредба № 1/2004 година за минималните размери на адвокатското възнаграждение и задължи ищецът да внесе определената сума в определен от него срок. Определянето на възнаграждението на особения представител и неговото внасяне във всички случаи следва да се извърши преди приключване на устните състезания.
Пред касационната инстанция следва да се има предвид дали особения представител е уведомил съда за желанието си да участва в тази инстанция. В случай на заявено желание, докладчика намира, че касационната инстанция при проверка наличието на основания за допускане на депозираната касационна жалба до касационно разглеждане, при постановяване на определението си по чл. 288 от ГПК, в случаите когато оставя без уважение искането за допускане на касационно разглеждане да постанови присъждане на разноски за особения представител, изготвил касационна жалба или отговора, за сметка на страната.
След станалите разисквания Адвокатски съвет приема за сведение становище с вх. № 775/25.10.2014 година изготвено от адвокат Елена Попова, като отлага вземането на решение по него след провеждане на среща с ръководството на Окръжен съд Благоевград.

По т. 7
Докладва адвокат Хантова, че по повод на предстоящия празник 22-ноември „Деня на Българската адвокатура” е получила добра оферта от Университетски център „Бачиново”, в който може да се проведе мероприятието, където ще се направи настаняването на адвокатите, като след потвърждаване от страна на Адвокатска колегия Благоевград на хотела ще бъдат уточнени и останалите условия по настаняването, които ще бъдат обявени на адвокатите.

По т. 8
Докладва адвокат Хантова, че наближава крайният срок за участие във фотоконкурса „В прегръдката на лятото”, в който със свои пейзажни фотографии могат да участват всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград. До този момент в конкурса са взели участие няколко участника, представили по 5 /пет/ свои произведения. Постъпи предложение със снимките да бъде направена изложба и те да бъдат популяризирани, като на тържеството за празника 22-ноември може да бъдат обявени резултатите от фотоконкурса, след разиграване на томбола и анонимно гласуване.
След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 190

ВЪЗЛАГА организацията на обявения Фотоконкурс, на адвокат Богоева и адвокат Хантова.
Решението е взето с 8 гласа „за”.

След гласуването решение № 190, адвокат Иванка Кехайова напусна заседанието на Адвокатския съвет. 

 

По т. 10
1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 30 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 195
1. По искане по НОХД № 354/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – отпаднала нуждата от служебен защитник.
2. По искане по НОХД № 609/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Нели Стойчева
3. По искане по ЧНД № 735/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Янка Толькова
4. По искане по НОХД № 596/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Димитър Андонов
5. По искане по гр.д. № 1121/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Мария Прешелкова
6. По искане по ДП № 461/2014 г. по описа на 01 РУП – Благоевград – определя адв. Спас Рачев
7. По искане по гр.д. № 789/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв.Николай Полежанов
8. По искане по НОХД № 493/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Елза Арнаудова
9. По искане по ВНОХД №368/2014 г. по описа на ОС - Благоевград – определя адв. Георги Мудев
10. По искане по НОХД № 1090/2013 г. по описа на РС – Сандански – От Адвокатски съвет – Благоевград бе констатирано, че в съдебния протокол се излагат мотиви за необходимост от назначаване на резервен защитник по смисъла на чл. 94, ал.4 от НПК, а в диспозитива, съдът е поискал от Адвокатски съвет Благоевград назначаване на служебен защитник. Посоченото противоречие между мотиви и направено искане не позволява на Адвокатски съвет да прецени каква защита се иска.Назначаването на резервен защитник по смисъла на чл. 94, ал.4 от НПК и на служебен защитник при хипотезите на чл. 94, ал.1 от НПК се извършва при различни предпоставки. За пълнота ще посочим, че назначаването на резервен защитник следва да бъде извършено при спазване на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ, приети на заседание от 04.05.2011 година, съгласно които, актът за предоставяне на правна помощ чрез резервен защитник, следва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 25, ал.3 от Закона за правната помощ и преди всичко фактическите и правни основания. Актът за предоставяне на правна помощ следва да бъде обоснован от гледна точка на наличието на задължителните условия за провеждане на процедурата по назначаване на резервен защитник, които са две: Делото да е за тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т.7 от НК и назначаването да е от „изключително значение” за провеждане на наказателното производство в разумен срок, т.е производството трябва да е с голяма обществена значимост, да е отлагано неколкократно по вина на подсъдимия или неговия защитник,без да има уважителни причини за това, производството да е в заключителната си фаза и да съществува реална опасност от неоправдано забавяне на същото.В изложените мотиви липсват данни, които да са в съответствие с разпоредбата на чл. 94, ал.4 от НПК и задължителните указания на Национално бюро за правна помощ от 04.05.2011 година. В тази връзка, Ви моля, до датата на следващото заседание на Адвокатски съвет, което ще се проведе на 14.11.2014 година, да изясните какъв защитник искате да бъде назначен по настоящото дело служебен или резервен като след уточнението представите и съответните доказателства за исканата защита.
11. По искане по НОХД № 1427/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Керстин Кацарска
12. По искане по НОХД № 1180/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Николай Ковачев
13. По искане по гр.д. № 1072/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Сайфие Бузгьова
14. По искане по гр.д. № 785/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Анелия Хаджистоянова
15. По искане по гр.д. № 1485/2014 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо на РС – Благоевград, че бе констатирано от Адвокатски съвет – Благоевград, че не са налице доказателства за внесено възнаграждение на особения представител и за цена на иска.
С оглед упражняване на правомощията на Адвокатски съвет по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, както и с оглед законосъобразно и адекватно заплащане на адвоката, който ще осъществява правната помощ, както и с оглед проверка на възнаграждението на особения представител, съобразно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./, към искането, следва да бъде приложена исковата молба с оглед материалния интерес.
В тази връзка, Ви моля, до датата на провеждане на заседанието на Адвокатски съвет – Благоевград на 14.11.2014 година да ни бъдат представени всички изискуеми документи и Вашето искане ще бъде разгледано своевременно.
16. По искане по ЧНД № 262/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Цвета Рангелова
17. По искане по изпълнително дело № 67/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Нели Стойчева
18. По искане по гр.д. № 681/2014 г. по описа на РС – Петрич – Особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за внесено възнаграждение в размер на 600,00 лева, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.В тази връзка, Ви моля, до датата на следващото заседание на Адвокатски съвет, което ще се проведе на 14.11.2014 година, да ни представите доказателство за внесено възнаграждение на особен представител.
19. По искане по НОХД № 430/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Емилия Цекова
20. По искане по ЧНД № 527/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Ирина Пелтекова, Анелия Шопова
21. По искане по НОХД № 1224/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Лазар Картулев
22. По искане по ЧНД № 1464/2014г. по описа на РС –Благоевград - определя адв. Стефка Коемджиева, Красимир Събев.
23. По искане по НОХД № 491/2013 г. по описа на РС – Петрич - определя адвокат Бояна .Ангелова
24. По искане по НОХД № 492/2013 г. по описа на РС – Петрич - определя адв.Емилия Станкова
25. По искане по Изп.д. № 20137970400383/2013г. по описа на ЧСИ – Милица Велева - определя адв. Мария Михайлова
26. По решение на НБПП №132/2014 г. – определя адв. Диньо Динев
27. По искане по ВНОХД № 368/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – От Адвокатски съвет – Благоевград бе констатирано, че липсва изявление от страна на лицето за предоставяне на правна помощ за назначаване на служебен защитник. Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на Националното бюро за правна помощ към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към Вашето искане. В тази връзка, Ви моля, до датата на провеждане на заседанието на Адвокатски съвет – Благоевград на 14.11.2014 година да ни бъде изпратена такава декларация, попълнена от обвиняемия Тома Костадинов Манолчов, за да може искането Ви да бъде разгледано своевременно.
28. По искане по НАХД № 1532/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Тодорка Чонина, Станислава Георгиева
29. По искане по НОХД № 476/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Иво Зойков
30. По искане по ДП №176/2014 г. по описа на РУ – МВР – Банско – определя адв. Ивана Димитров

2. Заверява 40 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 08.10.2014 г. – 24.10.2014 година.

По т. 11
Докладва Председателя на Адвокатски съвет Благоевград за определяне на дневния ред за провеждане на редовното Общо събрание на Адвокатска колегия Благоевград, както и избор на членове – основни и резервни на Избирателната комисия за провеждане на избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната. Съгласно чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата съставът на Избирателната комисия е от Председател, двама членове и трима резервни членове и същите трябва да подготват провеждането на изборите, включително книжата, правилата за дайствие на самата Избирателна комисия и за провеждане на избора, да събират предложенията за делегати и за други правомощия, дадени им в Закона за адвокатурата.
С оглед на това Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 196

Да се проведе редовно Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 24.01.2014 година от 9,00 часа, като се отправи покана до адвокатите от колегията чрез Държавен вестник със следното съдържание:

П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БЛАГОЕВГРАД
Адвокатският съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата, свиква Редовно общо събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия Благоевград, което ще се проведе на 24.01.2015 година, с начало от 09,00 часа в залата на Адвокатска колегия Благоевград, намираща се в град Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет 3, при следния дневен ред:
1.Отчети на Председателя и Секретаря на Адвокатски съвет за дейността на Адвокатски съвет през 2014 година, проект за решение – приема отчетите на Председателя и на Секретаря на Адвокатски съвет за дейността на Адвокатски съвет през 2014 година;
2.Доклад на Контролния съвет; приект за решение – приема доклада на Председателя на Контролния съвет;
3.Отчет на Дисциплинарния съд; проект за решение – приема отчета на Председателя на Дисициплинарен съд;
4.Обсъждане и приемане на бюджет на Адвокатска колегия Благоевград за 2015 година; проект за решение – приема бюджета на Адвокатска колегия Благоевград за 2015 година;
5.Избор на делегати за Общо събрание на адвокатите в страната;
6.Разни.
Регистрацията на адвокатите за участие в Общото събрание се извършва в деня на Общото събрание от 08,00 часа.
Участието в Общото събрание е лично или чрез адвокат пълномощник, вписан в Адвокатска колегия Благоевград.
Всички адвокати при регистрацията си, се легитимират с адвокатската карта и писмено пълномощно /за упълномощените/.
На основание чл. 81, ал. 7 от Закона за адвокатурата, пълномощното се представя от упълномощителя в Адвокатския съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието.
При липса на кворум, на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата, събранието ще се проведе един част по-късно на обявения ден, независимо от броя на присъстващите членове.
Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 12
1.Докладва адвокат Попова, относно разработените правила за организацията и дейността на дарителския фонд за адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград. Адвокат Попова сочи, че същият следва да се управлява и ръководи от Управителен съвет, състоящ се от 5/пет/ членове, в това число и председател, като Общото събрание следва да определи органите на управление на фонда, начините за набиране на средства и реда за водене на отчетността на събраните и разходваните средства.
В хода на разискванията постъпи предложение, правилата за организация и дейността на дарителския фонд да бъдат изпратени по електронните пощи за обсъждане от адвокатите – членове на Адвокатска колегия Благоевград, като в Дневния ред на Редовното общо събрание на адвокатите следва да бъде включена нова точка, а именно точка касаеща дарителския фонд за адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград, както следва:
„5. Учредяване на Фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 14.11.2014 година от 13.30 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................
/адв. Емил Ядков/

СЕКРЕТАР:………………………….
/адв. Атанаска Богоева/

ПРОТОКОЛЧИК:................................
/Цветанка Христова/
 

.