П Р О Т О К О Л № 24/14.11.2014 год.


Днес, 14.11.2014 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Иванка Кехайова и Атанаска Богоева.
На заседанието присъстват и представители на Контролен съвет и Дисциплинарен съд, както следва: Михаил Андреев, Нели Захариева, Василка Христова, Диана Табутова, Мария Икономова, Албена Златкова, Петър Петров, Росица Зотева-Коцакова.

Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Избор на избирателна комисия за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2015 година;
2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;
3. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;
4. Правна помощ;
5. Организация на дейността на Адвокатски съвет при определяне на особени представители по реда на ГПК – продължение от заседание на 24.10.2014 година;
6. Организация на честването на деня на адвоката – 22 ноември;
7. Информация за подготовката на книгата „История на Благоевградската адвокатура”;
8. Информация за честването на 100-та на Адвокатска колегия Благоевград;
9. Финансови въпроси;
10. Разни

По т. 1
1. Докладва Председателя на Адвокатски съвет - адвокат Ядков, че заседанието се провежда съвмeстно между членовете на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд и целта на същото е избор на членове – основни и резервни на Избирателната комисия за провеждане на избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.
Съгласно чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата съставът на Избирателната комисия е от Председател, двама членове и трима резервни членове и същите трябва да подготвят провеждането на изборите, книжата, правилата за действие на самата Избирателна комисия и за провеждане на избора, да събират предложенията за делегатите и други правомощия, дадени им в Закона за адвокатурата и да проведат самия избор.
За Председател на Избирателната комисия бе издигната кандидатурата на адвокат Росен Михайлов, а за основни членове бяха направени следите предложения
- адвокат Даниела Стойкова;
- адвокат Марияна Узунова.
След проведено гласуване заседаващите взеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 199

ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ на Избирателната комисия адвокат Росен Михайлов, както и за основни членове на Избирателната комисия адвокат Даниела Стойкова и адвокат Марияна Узунова.
Решението е взето с 14 гласа „за”.

2. За резервни членове бяха направени следните предложения:
- адвокат Димитринка Миленкова;
- адвокат Атанас Малешевски;
- адвокат Пенка Смукова.
След проведено гласуване заседаващите взеха следното

РЕШЕНИЕ № 200

ИЗБИРА ЗА РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на Избирателната комисия адвокат Димитринка Миленкова; адвокат Атанас Малешевски и адвокат Пенка Смукова.

3. Докладва адвокат Ядков, че на 7, 8 и 9 ноември в град Охрид, Република Македония е взел участие в дискусия за решаване на съществуващите проблеми по правната помощ. В дискусията са взели участие Висш адвокатски съвет, целия състав – членове и служители на Национално бюро за правна помощ и по един представител от адвокатска колегия. Целта на дискусията е била локализиране на проблемите на правната помощ, тяхното анализиране, като се излезе с конкретни предложения за решаването им. Проблемите засегнати в дискусията са били свързани с драстичното разминаване в размерите на възнагражденията по двете наредби, както и повишаване на възнагражденията по Наредбата за правната помощ, проблемите свързани с командировъчните, въпросите свързани с определяне на особени представители по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК, липса на специализация на служителите на Национално бюро за правна помощ и отговорници за съответните колегии, към които да могат да се отправят конкретни въпроси, както и възнагражденията на Адвокатски съвет Благоевград, съгласно чл. 19 от Закона за правната помощ. За участието в дискусията е бил съставен протокол, който следва да бъде изпратен на адвокатските колегии, както и същия ще бъде разгледан от Национално бюро за правна помощ.

По т. 2
Докладва адвокат Ядков, че е постъпило следното заявление:
-Заявление с вх. № 795/03.11.2014 година от адвокат Величка Запрева Ушатова за вписване на същата в списъка на дежурните адвокати.
Предвит това Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 201

ВКЛЮЧВА в списъка на дежурните адвокати към Адвокатска колегия Благоевград адвокат Величка Запрева Ушатова.
Решението е взето с 6 гласа „за”.

По т. 3

По т. 4
1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 46 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 204
1.По искане по гр.д. № 1485/2014 година по описа на Районен съд – Благоевград – определя адвокат Анна Бистричка, като уведомителното писмо бъде издадено след проверка от секретаря на Адвокатски съвет Благоевград на правната и фактическа сложност на случая, на цената на иска и на съответствието му с размера на внесеното възнаграждение за особения представител.
2.По искане по НОХД № 1468/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Даниела Ангелова
3.По искане по ЧНД № 223/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Спас Рачев
4.По искане по гр.д. № 186/2014 г. по описа на ОС –Благоевград – Особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за довнесено възнаграждение в размер на 500,00 лева, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.В тази връзка, Ви моля, до датата на следващото заседание на Адвокатски съвет, което ще се проведе на 28.11.2014 година, да ни представите доказателство за внесено възнаграждение на особен представител.
5.По искане по НОХД № 518/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – бе констатирано, че липсва изявление от страна на лицето за предоставяне на правна помощ и за назначаване на служебен защитник. Съгласно писмо изх. № 09-13-25 от 27.10.2009 г. на Национално бюро за правна помощ действащо и към настоящия момент, допускането на правна помощ в разпоредително заседание, без да се изследва волята на лицето не е съобразено със Закона за правната помощ и НПК .Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на Национално бюро за правна помощ към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към Вашето искане.След представяне на декларация, че подсъдимият желае назначаване на служебен защитник, същото ще бъде разгледано отново на Адвокатски съвет.
6.По искане по гр.д. № 584/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв.Биляна Георгиева
7.По искане по НОХД № 672/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Иван Димитов
8.По искане по НОХД № 803/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Мартин Кацарски
9.По искане по НОХД № 646/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Селма Падарева
10.По искане по НОХД № 647/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Росица Зотева
11.По искане по НОХД № 532/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. В.Станкова
12.По искане по гр.д. № 254/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Нели Боянина
13.По искане по гр.д. № 1908/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Григор Димитров, Диана Табутова, Снежанка Аргирова.
14.По искане по ЧНД № 289/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Тодорка Чонина
15.По искане по гр.д. № 961/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Мария Икономова
16.По искане по НОХД № 507/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Катя Кардашева
17.По искане по ЧНД № 627/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Янка Толькова
18.По искане по ЧНД № 1514/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Петър Петров
19.По решение на НБПП № 126/2014 г. – определя адв. Илонка Пандева
20.По искане по НОХД № 269/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Мария Георгиева
21.По искане по НЧХД № 424/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Райна Кацарска
22.По искане по ДП № 20/2010 г. по описа на ТСлО – Разлог – определя адв. Росица Зотева-Коцакова
23.По искане по ЧНД № 580/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – да бъде изпратено писмо на РС – Гоце Делче, че липсва изявление от страна на лицето за предоставяне на правна помощ и за назначаване на служебен защитник. Съгласно писмо изх. № 09-13-25 от 27.10.2009 г. на Национално бюро за правна помощ действащо и към настоящия момент, допускането на правна помощ в разпоредително заседание, без да се изследва волята на лицето не е съобразено със Закона за правната помощ и НПК. Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на Национално бюро за правна помощ към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към искането. След представяне на декларация, че обвиняемия желае назначаване на служебен защитник, същото ще бъде разгледано отново на Адвокатски съвет.
24.По искане по НОХД № 455/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Диана Чолакова
25.По искане по ЧНД № 581/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – да се изпрати писмо на РС – Гоце Делчев, че липсва изявление от страна на лицето за предоставяне на правна помощ и за назначаване на служебен защитник. Съгласно писмо изх. № 09-13-25 от 27.10.2009 г. на Национално бюро за правна помощ действащо и към настоящия момент, допускането на правна помощ в разпоредително заседание, без да се изследва волята на лицето не е съобразено със Закона за правната помощ и НПК. Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на Национално бюро за правна помощ към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към искането. След представяне на декларация, че обвиняемия желае назначаване на служебен защитник, същото ще бъде разгледано отново на Адвокатски съвет.
26.По искане по ЧНД № 582/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – да се изпрати писмо на РС – Гоце Делчев, че липсва изявление от страна на лицето за предоставяне на правна помощ и за назначаване на служебен защитник. Съгласно писмо изх. № 09-13-25 от 27.10.2009 г. на Национално бюро за правна помощ действащо и към настоящия момент, допускането на правна помощ в разпоредително заседание, без да се изследва волята на лицето не е съобразено със Закона за правната помощ и НПК. Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на Национално бюро за правна помощ към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към искането. След представяне на декларация, че обвиняемия желае назначаване на служебен защитник, същото ще бъде разгледано отново на Адвокатски съвет.
27.По искане по ЧНД № 583/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – да се изпрати писмо на РС – Гоце Делчев, че липсва изявление от страна на лицето за предоставяне на правна помощ и за назначаване на служебен защитник. Съгласно писмо изх. № 09-13-25 от 27.10.2009 г. на Национално бюро за правна помощ действащо и към настоящия момент, допускането на правна помощ в разпоредително заседание, без да се изследва волята на лицето не е съобразено със Закона за правната помощ и НПК. Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на Национално бюро за правна помощ към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към искането. След представяне на декларация, че обвиняемия желае назначаване на служебен защитник, същото ще бъде разгледано отново на Адвокатски съвет.
28.По решение на НБПП № 137/2014 г. – определя адв. Рангел Бараков
29.По искане по НОХД №1027/2014 г. по описа на РС – Петрич - определя адв. Тома Гунчев
30.По искане по гр.д. № 585/2014 г. по описа на РС – Петрич - определя адв. Мариана Попова
31.По искане по ДП № 578/2014 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Емилия Божкова
32.По искане по ДП № 374/2013 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Ваица Пенелова
33.По искане по ДП № 203/2014 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Витка Христова
34.По искане по гр.д. № 884/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Татяна Лазарова
35.По искане по НОХД № 302/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Анелия
Хаджистоянова
36.По искане по ДП № 376/2014 г. по описа на РУ – МВР – Разлог – определя адв. Тодор Кузманов
37.По искане по ДП № 323/2014 г. по описа на РУ – МВР – Разлог – определя адв. Петър Сланчев
38.По искане по ДП № 323/2014 г. по описа на РУ – МВР – Разлог – определя адв. Тодор Мардов
39.По искане по НОХД № 852/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Таня Илиева
40.По искане по ЧНД № 793/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Роза Орманлиева
41.По искане по ДП № 403/2014 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Христо Стоянов
42.По искане по ДП № 403/2014 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Людмила Кацарова
43.По искане по ДП № 300/2014 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Добромир Парапанов
44.По искане по НОХД № 1474/2014 г. по описа на РС - Благоевград – определя адв. Йордан Рашков
45.По искане по НОХД № 654/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Райна Кацарска
46.По искане по ДП № 67/2014 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Меймин Салиев

По т. 5

Докладва адвокат Ядков, че на 03.11.2014 година е проведена среща с Председателя на Окръжен съд Благоевград и членовете на Адвокатски съвет Благоевград по проблеми свързани с определяне на Особени представители по реда на ГПК пред Въззивната и Касационната инстанция. Адвокат Ядков докладва и решение № 58 от 22.03.2013 година взето от Адвокатски съвет Благоевград по повод на зачестили сигнали от адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, назначени като особени представители на страни в гражданския процес, на основание чл. 47 ал. 6 от ГПК и чл. 48 ал. 2 от ГПК, че във въззивната и в касационната инстанции не им се определят възнаграждения за извършените от тях процесуални действия, и по този начин същите са лишени от правото си да получат съответно възнаграждение за положения от тях труд, както и с оглед липсата на изрична законова регламентация за това кога, кой съд и с какъв акт следва да се укаже на страната да внесе възнаграждение за особения представител за следващата инстанция.
Решението на Адвокатски съвет Благоевград от 22.03.2014 година е, че ще определя особените представители само за една инстанция, което обстоятелство ще бъде отразявано в съответните решения за назначаване на особен представител и в уведомителните писма за определения адвокат, който ще осъществи особеното представителство.
Що се отнася до представителството пред касационната инстанция, то Адвокатски съвет е изразил становището, че следва да се има предвид, че представителството на адвоката е само за съответната инстанция, като неговите задължения се изчерпват до подготовката на касационна жалба или на отговор на касационната жалба. При това положение Адвокатски съвет е счел, че касационната инстанция при проверка наличието на основания за допускане на депозираната касационна жалба до касационно разглеждане, при постановяване на определението си по чл. 288 от ГПК, в случаите когато оставя без уважение искането за допускане на касационно разглеждане следва да постанови присъждане на разноски за особения представител, изготвил касационна жалба или отговора, за сметка на страната.
В случаите, когато се допуска касационно обжалване Адвокатси съвет е счел, че с определението с което се допуска касация, няма правна пречка на страната да се укаже, че следва да внесе възнаграждение за особения представител.
След станалите разисквания, както и след изслушания доклад с вх. № 755/23.10.2014 година на адвокат Попова и взетото решение № 58/22.03.2013 година Адвокатски съвет взе следното


РЕШЕНИЕ № 205
ДА БЪДЕ изпратено решение № 58 от 22.03.2013 година на Окръжен съд Благоевград, както и на всички Районни съдилища на благоевградски съдебен район.
Решението е взето със 6 гласа „за”.


По т. 6
Докладва адвокат Богоева, че във връзка с предстоящия празник 22-ноември – деня на адвоката, записването и към момента продължава, като стативите вече са подсигурени, както и наградите на спечелилите от фотоконкурса „В предгръдката на лятото”, предстои подготовката по аранжиране на снимките, както и поставяне на номер под всяка снимка за по лесно гласуване. Адвокат Богоева предложи да бъде избрана и комисия, която да обобщи резултатите от избора, след започване на самото честване от присъстващите на бала.

По т. 7
Докладва адвокат Кехайова, че на 03.11.2014 година е проведена среща между адвокати от град Гоце Делчев и господин Димитър Шалев по повод написване на книгата „История на Благоевградската адвокатура”.
След разискване на проведените срещи по района с господин Шалев се постави въпроса за броя на издадените книги да бъде съобразен и със заявеното желание на голяма част от наследниците на починалите адвокати и с които са проведени срещи, да си закупят книгата.
След станалите разисквания, Адвокатски съвет отлага вземането на решение по така направеното предложение за следващото заседание.

По т. 8
Докладва адвокат Ядков, че следващата година предстои честване на 100-годишнина на Адвокатска колегия Благоевград и в тази връзка трябва да бъде подготвена пограма на честването. Адвокат Ядков предложи да бъде сформирана работна група, която да се заеме с подготовката на празника, като същата следва да подготви варианти /сценарии/ на честването, които да бъдат предложени на Адвокатски съвет Благоевград.
След проведено обсъждане, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 206
ОПРЕДЕЛЯ работна група в състав адвокат Атанаска Богоева, адвокат Петя Хантова и адвокат Светлана Радулова, която да изготви програма за честването на 100 годишнина на Адвокатска колегия Благоевград, като същата да бъда предложена на Адвокатски съвет Благоевград.
Решението е взето със 6 гласа „за”.

По т. 9
С оглед предстоящата заверка на адвокатските карти на адвокатите членове на Адвокатска колегия Благоевград със стикери за 2015 година, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 207

Да бъде изпратено искане до Висш адвокатски съвет, че за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград са необходими 400 броя стикери за 2015 година за заверка на идентификационните карти на адвокати, младши адвокати и адвокатски сътрудници.
Заверката на картите и предоставянето на стикери за 2015 година да се извършва само на платилите изцяло, всички свои задължения по заплащане на членски внос към Адвокатска колегия Благоевград и Висш адвокатски съвет, както и всички други свои задължения към Адвокатската колегия, включително задължения по дисциплинарни дела, към момента на заверката или отправяне на искането за получаване на стикер за 2015 година.
Стойността на стикерите да се заплати от бюджета на Адвокатска колегия Благоевград.
Решението е взето със 6 гласа „за”.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 28.11.2014 година от 13.30 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................
/адв. Емил Ядков/

СЕКРЕТАР:………………………….
/адв. Атанаска Богоева/

ПРОТОКОЛЧИК:................................
/Цветанка Христова/
 

.