П Р О Т О К О Л № 25/28.11.2014 год.


Днес, 28.11.2014 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Бойка Юсева, Светлана Радулова, Петя Хантова, Иванка Кехайова и Атанаска Богоева.
На заседанието присъства Председателя на Дисциплинарен съд - Нели Захариева.

Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;
2. Финансови въпроси;
3. Организация на адвокатска стая в сградата на Окръжен съд Благоевград;
4. Обсъждане на доклада от Македония на Йордан Йорданов – зам. Председател на ВАС
5. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;
6. Правна помощ;
7. Разглеждане на предложение на Председателя на Дисциплинарен съд
8. Обсъждане работата на работната група за подготовка на 100-та на Адвокатска колегия Благоевград.
9. Разни

По т. 1
Докладва адвокат Ядков, че са постъпили следните заявления:
-Заявление с вх. № 842/27.11.2014 година от Илияна Кирилова Димова-Николова за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.
- Заявление с вх. № 838/26.11.2014 година от Гергана Ивова Бончева за вписването й като младши адвокат в регистъра на младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.
- Заявление с вх. № 815/17.11.2014 година от адвокат Силвет Мустафа Старева с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата. Адвокат Старева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.
- Заявление с вх. № 848/28.11.2014 година от адвокат Александър Смиленов Гюнджиев, за преместване от регистъра на младшите адвоати в регистъра на адвокатите. Адвокат Гюнджиев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.
След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 208
1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ИЛИЯНА КИРИЛОВА ДИМОВА-НИКОЛОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев” № 25, ет. 1, ап. 1.
Решението е взето с 8 гласа „за”.

2.ВПИСВА в регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград ГЕРГАНА ИВОВА БОНЧЕВА, с адрес на кантора: град Благовеград, ул. „Менча Кърничева” № 12.
Решението е взето с 8 гласа „за”.

3.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Силвет Мустафа Старева, считано от 17.11.2014 година, на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона на адвокатурата.
Решението е взето с 8 гласа „за”.
4. ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Александър Гюнджиев и ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 28.11.2014 година.
Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 2

По т. 3
Докладва адвокат Ядков, че заедно с адвокат Богоева е проведена среща с ръководството на Окръжен съд Благоевград по повод на откриване на Адвокатска стая в Окръжен съд Благоевград. Предложението на Окръжен съд Благоевград е стаята ползвана от информационно обслужване да бъде адвокатската стая. Адвокат Богоева сочи, че стаята вече се обзавежда, като към момента има сложени компютри, шкафове, бюра и закачалка. Предстои изготвяне на вътрешни правила за ползване на адвокатската стая, както и самото откриване на адвокатската стая. След станалите разисквания и обсъждания Адвокатски съвет взе решение за провеждане на още една среща с ръководството на Окръжен съд Благоевград за обсъждане на вътрешните правила за ползване на адвокатската стая.

По т. 4
Отлага разглеждането на същата след провеждане на срещата на Адвокатски съвет, с ръководството на Окръжен съд Благоевград за уточняване на вътрешните правила за работа в адвокатската стая.


По т. 5

По т. 6
1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 53 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 217
1. По искане по ДП № 475/2014 г. по описа на РУП – Г. Делчев – определя адв. Г. Димитров
2. По искане по НОХД № 599/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Чолакова
3. По искане по НОХД № 354/2014 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. З. Пулева
4. По искане по ЧНД № 1018/2014 г. по описа на РС – Петрич - определя адв. В. Коцева
5. По искане по НОХД № 927/2014 г. по описа на РС –Петрич - определя адв. Д. Пецева
6. По искане по гр.д. № 784/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Полежанов
7. По искане по НОХД № 283/2014 г. по описа на РС –Разлог – определя адв. Л. Крънчева
8. По искане по гр.д. № 1003/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Клечерова
9. По искане по гр.д. № 2548/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Велчева
10. По искане по ЧНД № 296/2014г. по описа на ОС –Благоевград – определя адв. Е. Равначка
11. По искане по ВНОХД № 366/2014г. по описа на ОС –Благоевград – определя адв. А. Малешевски
12. По искане по НОХД № 1264/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. П. Смукова
13. По искане по НОХД № 458/2014г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. С. Ангелова
14. По искане по НОХД № 183/2014 г. по описа на РС – Петрич - определя адв. И. Данчев
15. По искане по Изп.д. № 20137010400978/2013г. по описа на ЧСИ – Александър Цанковски - Особен представител ще бъде определен след представяне на доказателства за внесено възнаграждение в размер на 768,35 лева, съгласно чл7, ал.1, т.3 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.
В тази връзка, Ви моля, до датата на следващото заседание на Адвокатски съвет, което ще се проведе на 12.12.2014 година, да ни представите доказателство за внесено възнаграждение на особен представител.
16. По искане по гр.д. № 226/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Р. Иванчева
17. По искане по гр.д. № 2210/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Цомпова
18. По искане по НОХД № 546/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Л. Герова
19. По искане по НОХД № 755/2014 година по описа на РС – Сандански – определя адв. А. Маринова
20. По искане по гр.д. № 2067/2014 година по описа на РС – Благоевград – определя адв. И. Качева
21. По искане по изп. Д. № 2014020400027 по описа на ЧСИ – Георги Цеклеов – определя адв. А. Хаджистоянова и С. Попов
22. По искане по ЧНД № 618/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. К. Шопов
23. По искане по ЧНД № 619/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. И. Коджебашев
24. По искане по ЧНД № 344/2014 година по описа на ОС – Благоевград - определя адв. В. Медарова
25. По искане по НОХД № 1253/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Христова
26. По искане по ЧНД № 1727/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Е. Бистричка
27. По искане по ЧНД № 1637/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Дукова
28. По искане по ДП № 631/2014 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. П. Кютукчиев
29. По искане по ДП № 588/2013 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. М. Райчева
30. По искане по ДП № 374/2013 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. П. Узунов
31. По искане по ДП № 70/2014 г. по описа на ГПУ – Златарево – определя адв. С. Полизоева
32. По искане по ДП № 49/2014 г. по описа на Митница Югозападна – определя адв. О. Янчев
33. По искане по НОХД № 710/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Кузманов
34. По искане по НОХД № 640/2014 година по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Недин
35. По искане по НОХД № 751/2014 година по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Орманлиева
36. По искане по ДП № 480/2014 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Симеон Попов
37. По искане по ЧНД № 736/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Кацарски
38. По искане по ЧНД № 616/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Д. Шагов
39. По искане по ЧНД № 617/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. М. Колджиева
40. По искане по ДП № 200/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Т. Гунчев
41. По искане по ДП № 201/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв.Т. Гунчев
42. По искане по ДП № 202/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Д. Харамлийска
43. По искане по ДП № 203/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв.Д. Харамлийска
44. По искане по ДП № 204/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. К. Христова
45. По искане по ДП № 205/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. К. Христова
46. По искане по ДП № 206/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Е. Божкова
47. По искане по ДП № 207/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Е. Божкова
48. По искане по ДП № 208/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв.М.Кондова
49. По искане по ДП № 209/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв.М. Салиев
50. По искане по ДП № 210/2014 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв.Ц. Иванова
51. По искане по НЧХД № 1655/2014г. по описа на РС–Благоевград – определя адв. А Богданова
52. По искане по гр.д. № 1710/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. К. Тагарева
53. По искане по НОХД № 628/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. А. Шопова

2. Заверява 76 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 24.10.2014 г. – 28.11.2014 година.

3. Докладва адвокат Ядков, че от Национално бюро за правна помощ е изпратено писмо с което искат с оглед приключването на финансовата година и с оглед своевременнто заплащане на адвокатските отчети, същите да бъдат изпратени най късно в срок до 10.12.2014 година за да могат същите да бъдат своевременно обработени.
След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 218
Да бъде изпратено писмо по електронните пощи до всички служебни защитници, че в срок до 08.12.2014 година, следва да представят отчетите си на отговорниците по градове или в офиса на Адвокатска колегия Благоевград.

По т. 7
Докладва адвокат Нели Захариева – Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Благоевград. Адвокат Захариева е направила и искане до Председателя на Адвокатски съвет Благоевград да бъдат утвърдени образци, касаещи архивирането на дисциплинарните дела разглеждани от Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Благоевград, както следва:
- Образец на архивна книга на архивираните дисциплинарни дела през съответната година
- Образец на папка със запазени съдебни актове от дисциплинарни дела архивирани през съответната година.
Същите са приложени към искането на адвокат Захариева.
След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 219
УТВЪРЖДАВА образци на книги и регистри за архивиране на дисициплинарните дела и решенията по тях постановени от Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Благоевград, както следва:
- Образец на архивна книга на архивираните дисциплинарни дела през съответната година
- Образец на папка със запазени съдебни актове от дисциплинарни дела архивирани през съответната година.
Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 8
Отлага разглеждането на същата за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

По т. 9
Във връзка с предстоящите новогодишни празници, Адвокатски съвет реши да бъде органицирано коледно тържество за деца на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, което да се проведе на 18.12.2014 година от 15,30 часа в залата на Адвокатска колегия Благоевград.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 05.12.2014 година от 13.30 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................
/адв. Емил Ядков/

ПРОТОКОЛЧИК:................................
/Цветанка Христова/

 

.