П Р О Т О К О Л  № 26/05.12.2014год.

Днес, 05.12.2014година от 14.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Бойка Юсева, Светлана Радулова, Петя Хантова и Атанаска Богоева.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

2.      Вземане на решение за отпускане на помощи на деца на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград.

3.      Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

4.    Разглеждане на предложение на медиатори от Адвокатска колегия Благоевград, относно работата им в Центъра по медиация при Районен съд Благоевград.

5.      Изменение на решение № 209 от 28.11.2014 година на Адвокатски съвет Благоевград.

 

По т. 1

Докладва адвокат Ядков, че са постъпили следните заявления:

-Заявление с вх. № 863/02.12.2014 годинаот адвокат Георги Ангелов Димитров за вписване като адвокатски сътрудник на Димитър Илиев Чолаков. Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписнане на адвокатски сътрудник.

 

-Заявление вх. № 880/04.12.2014 годинаот адвокат Анна Кирилова Бистричка, за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на основание чл. 23, ал. 2 от Закона за адвокатурата или на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Закона за адвокатурата да бъде отписана като адвокат от Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението е приложена и заповед за назначаване от 28 ноември 2014 година.

 

-Заявление вх. № 888/05.12.2014 годинаот адвокат Борис Илиев Харизанов за прехвърляне от регистъра на младшите адвокатаи в регистъра на адвокатите. Адвокат Харизанов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

-доклад с изх. № 743/05.12.2014 годинаот Председателя на Адвокатски съвет Благоевград – адвокат Ядков, с който уведомява членовете на адвокатски съвет за настъпила смърт на адвокат Бангеева, с предложение да бъде заличена от списъка на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата.

 

По подадените заявление адвокат Ядков докладва, че са налице всички изисквания за вписване на заявените обстоятелства в Регистъра на адвокатите членове на Адвокатска колегия Благоевград с изключение на заявление с вх. № 888/05.12.2014 година, подадено от младши адвокат Харизанов и заявление вх. № 880/04.12.2014 година на адвокат Бистричка.

По отношение на заявление вх. № 888/05.12.2014 година на младши адвокат Харизанов бе констатирано, че към датата на провеждане на заседанието на Адвокатски съвет не е изтекъл изискуемия се съгласно чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата срок.

По отношение на заявление вх. № 880/04.12.2014 година на адвокат Бистричка бе констатирано, че адвокат Бистричка не е върнала адвокатската си карта, както и липсва декларация на основание чл. 48 от Закона за адвокатурата. В тази връзка бяха направени две предложения, а именно: да се укаже на адвокат Бистричка, че следва да представи декларация по чл. 48 от Закона за адвокатурата, да представи адвокатската си карта, както и да приложи съответните документи удостоверяващи характера на правоотношението, а второто предложение, което бе направено заявлението да бъде оставено без движение.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 220

 

            1.ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Димитър Чолаков като адвокатски сътрудник на адвокат Георги Ангелов Димитров.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

            2.ОСТАВЯ без движение заявлението на адвокат Анна Бистричка, до представяне на декларация по чл. 48 от Закона за адвокатурата, връщане на адвокатската карта, както и до представяне на доказателства за характера на правоотношението.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

            3.ОТЛАГА разглеждането на заявлението на младши адвокат Борис Харизанов за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

            4.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА БАНГЕЕВА, поради настъпила смърт, считано от 01.12.2014 година, като бъде направено предложение до Национално бюро за правна помощ за заличаването й от Националния регистър за правна помощ.

            По т. 2

            Отлага разглеждане на същата за следващо заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

            По т. 3

            По т. 4

Докладва адвокат Василка Христова, която присъства на Адвокатски съвет Благоевград по точка 4 от дневния ред, която сочи, че след проведените две срещи с медиаторите е взето решение Медиационния център да работи два дни в седмицата с клиенти на Районен съд Благоевград. Адвокат Христова сочи, че идеята е центъра да започне работа от 10.12.2014 година, като на втората среща бе уточнен начина на работа на Центъра, като в тази връзка е изработена и тарифа за предоставените услуги в медиационния център. 

Докладва още, че е Административния ръководител на Районен съд Благоевград е провел среща с гражданските съдии, с указание и уточнение, всички потребителски спорове, преди да влезнат в съда, следва да минат през медиация.

Предложението на адвокат Христова е регистрационната такса, коята ще се събира от медиаторите да се ползва за издръжка на центъра, като същата да бъде съхранявана в Адвокатски съвет Благоевград от определен за тази цел служител за определен период от време, след отправяне на искане до Адвокатски съвет Благоевград, за да може със събраните регистрационни такси да се регистрира сдружение.

След станалите разисквания Адвокатски съвет отлага вземането на решение по тази точка за следващо заседание на Адвокатски съвет.

            По т. 5

            2.Постъпило е заявление с вх. № 889/05.12.2014 година от адвокат Атанаска Лазарова Богоева – Секретар на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Благоевград, като с настоящото заявява, че подава оставката си като Секретар на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Благоевград, поради това, че по лични причини не е в състояние адекватно да изпълнява задълженията си на Секретар на Адвокатски съвет Благоевград.

 

            3. Постъпило е заявление с вх № 890/05.12.2014 година от адвокат Бойка Николова Юсева – член на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Благоевград, с което заявява, че подава оставката си като член на Адвокатски съвет Благоевград, поради това, че не е в състояние адекватно да изпълнява задълженията си като член на Адвокатски съвет, поради лични причини.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 19.12.2014 година от 13.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

.