П Р О Т О К О Л  № 27/10.12.2014год.

Днес, 10.12.2014година от 12.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Светлана Радулова, Петя Хантова и Иванка Кехайова

На заседанието присъства Георги Чорбаджийски – резерзен член на Адвокатски съвет Благоевград

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Встъпване на Основни членове на Адвокатски съвет;

2.      Избор на Секретар на Адвокатски съвет;

3.      Определяне на отговорници от Адвокатски съвет за определени видове дейности;

4.      Преразпределяне на дисциплинарни производства;

5.      Възлагане изготвянето на правила за организация на правната помощ, осъществявана на територията на Благоевградски съдебен район;

6.      Разни

-          Вземане на решение относно проведената изложба „В прегръдката на лятото”;

-          Информация за организация на семинара на 12.12.2014 година;

-          Организация на Коледното тържество на 18.12.2014 година;

-          Вземане на решение за организация на семинар по „Бежанско право”.

По т.1

Докладва адвокат Ядков, че на 05.11.2014 година е постъпило заявление с вх. № 889/05.11.2014 година от адвокат Атанаска Лазарова Богоева, с което заявява, че подава оставката си като Секретар и член на Адвокатски съвет Благоевград. Докладва също, че на същата дата е постъпило и заявление с вх. № 890/05.11.2014 година от адвокат Бойка Николова Юсева, с което заявява, че подава оставката си като член на Адвокатски съвет Благоевград и желае да бъде освободена от задълженията си. Адвокат Ядков сочи, че подадените оставки не подлежат на гласуване, а на докладване, като същите не са оттеглени до настоящия момент и съгласно чл. 87, ал. 2 от Закона за адвокатурата при напускане или отсъствие в продължение на три месеца на редовен член на адвокатския съвет той се замества с всички права от резервен член, получил най- голям брой гласове при избора.

Досега действащия адвокатски съвет бе в състав Емил Ядков, Елена Попова, Светлана Радулова, Петя Хантова, Бойка Юсева, Атанаска Богоева, Иванка Кехайова и Мария Прешелкова с резервни членове Георги Чорбаджийски и Росица Иванчева-Паскова, като след подадените заявления  резервните встъпват като основни членове на Адвокатски съвет Благоевград.

По т. 2

Докладва адвокат Ядков, че след подадената оставка от страна на адвокат Богоева, следва да бъде избран Секретар на Адвокатски съвет Благоевград. В тази връзка и след станалите разисквания за секретар на Адвокатски съвет бе предложена адвокат Радулова, поради, което Адвокатски съвет зве следното

 

РЕШЕНИЕ № 224

            ИЗБИРА за Секретар на Адвокатски съвет Благоевград адвокат Светлана Николова Радулова.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            По т. 3

            Докладва адвокат Ядков, че с решение № 23 от 15.02.2014 година е било извършено разпределение на задълженията по основни видове дейности, изпълнявани от Адвокатски съвет. В тази връзка адвокат Ядков сочи, че следва да бъдат попълнени или разместени дейностите на членовете на адвокатски съвет.

            След станалите разисквания и направените предложения, Адвокатски съвет взе следното

 

   РЕШЕНИЕ № 224

            ИЗМЕНЯ решение № 23/15.02.2014 година, като ВЪЗЛАГА изпълнението на отделните видове дейности по членове на Адвокатски съвет, както следва:

                        ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО – адвокат Иванка Кехайова

                        ДИСЦИПЛИНАРЕН ОБВИНИТЕЛ – адвокат Мария Прешелкова

                        КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ – адвокат Петя Хантова

                        ПРАВНА ПОМОЩ – адвокат Елена Попова

                        СЕМИНАРИ – адвокат Георги Чорбаджийски

            Адвокат Росица Иванчева-Паскова да подпомага отговорниците по отделните видове дейности при необходимост.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            По т. 4

            По т. 5

            Докладва адвокат Ядков, че в няколко заседания на Адвокатски съвет се поставят въпросите свързани с организацията на правната помощ, съгласно чл. 89, т. 15 от Закона за адвокатурата, че именно Адвокатският съвет участва в органицирането на правната помощ по реда на Закона за правната помощ. В тази връзка адвокат Ядков сочи, че правната помощ се организира от адвокатски съвет, като до сега съвета има частични свои решения за организацията на правната помощ. Въпроса който се постави бе свързан с това, дали органите по чл. 25 от Закона за правната помощ следва да се съобразяват с тези решения. В тази връзка постъпиха предложения от членовете на Адвокатски съвет относно начина на определяне на дежурните адвокати, определяне на бързите производства, както и комуникацията между органите по чл. 25 от Закона за правната помощ и Адвокатската колегия.

            След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 225

            ВЪЗЛАГА на членовете на Адвокатски съвет в срок до 18.12.2014 година да внесат писмени становища, относно начина на организация на правната помощ от Адвокатски съвет Благоевград, които да бъдат обобщени на заседанието 19.12.2014 година за вземане на решение по чл. 89, т. 15 от Закона за адвокатурата.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            По т. 6

            I.Докладва адвокат Ядков, че част от снимките от конкурса „В прегръдката на лятото” са продадени на търг, като на самия търг е било обявено, че продадените снимки ще бъдат дадени на адвокатите закупили снимките, след приключване на изложбата в Окръжен съд Благоевград.

            След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 226

            Да бъде изпратено писмо по електронните пощи на адвокатите участвали в Благотворителния търг, че снимките, които са закупили се намират в офиса на колегията и могат да си ги получат лично или от посочен от тях представител.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            II.Докладва адвокат Ядков, че на 12.12.2014 година ще бъде проведен съвместен семинар, организиран от Адвокатска колегия Благоевград и Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” на тема „Искове за необходими разноски и подобрение /полезни разноски/, луксозни разноски в чужд имот” с лектор Камелия Маринова – съдия във Върховен касационен съд. Сочи, че по отношение на семинара всичко е организирано и същия ще започне в 09.30. часа.

 

III. Докладва адвокат Ядков, че през 2013 година за първи път бе организирано коледно тържество за деца на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград. В тази връзка и във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 227

 1.ДА БЪДЕ организирано коледно тържество за децата на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 18.12.2014 година от 15,30 часа в залата на колегията на ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, като се изпратят писма до всички адвокати на Адвокатска колегия Благоевград.

  2.ВЪЗЛАГА подготовката на коледното тържество на Секретаря на колегията адвокат Радулова и адвокат Хантова.

 

IV.Докладва адвокат Ядков, че от страна на Висш адвокатски съвет са изпратени адвокатските бележници за отбелязване на различните видове дела. Адвокат Ядков сочи, че броя на адвокатските бележници е по-малък от броя на адвокатите членове на Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка Адвокатски съвет се обединява около становището, раздаването на адвокатските бележници да става въз основа на критерии, или по-точно на адвокати, които нямат задължения кам Адвокатска колегия Благоевград и Висш адвокатски съвет, към месец ноември 2014 година, както и които нямат други задължения към Адвокатска колегия Благоевград, включително и по проключили дисциплинарни производства.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 227

 

            ДА БЪДАТ предоставени адвокатски бележници за 2015 година на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград при следните критерии:

-         Заплатен членски внос към Адвокатска колегия Благоевград и Висш адвокатски съвет до месец Ноември 2014 година.

-         Липса на други задължения към Адвокатска колегия Благоевград, включително и по приключили дисциплинарни производства.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

V.Докладва адвокат Ядков, че днес 10.12.2014 година в сградата на Окръжен съд Благоевград се откри адвокатска стая, което налага от страна на Адвокатски съвет да бъдат разработени правила за ползване на адвокатската стая.

В тази връзка и след станалит разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 228

ОПРЕДЕЛЯ работна група в състав: адвокат Елена Попова, адвокат Светлана Радулова и адвокат Георги Чорбаджийски, които да разработят и предложат за одобрение от Адвокатския съвет на правила за работа на адвокатската стая, в сградата на Окръжен съд Благоевград, които в последствие да бъдат предложени за одобрение от Председателя на Окръжен съд Благоевград. Да бъде изпратено писмо до адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград да направят писмени предложения за работата на адвокатската стая, които да бъдат депозирани в офиса на Адвокатската колегия до 18.12.2014 година.

 

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 19.12.2014 година от 10,00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

                                                           СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                /адв. Светлана Радулова/

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

 

 

 

.