П Р О Т О К О Л  № 28/12.12.2014год.

Днес, 12.12.2014година от 12.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Светлана Радулова, Петя Хантова, Мария Прешелкова и Георги Чорбаджийски.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

2.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

3.      Разни

-          Информация за решението на висящите дисциплинарни дела

-          Вземане на решение за отпускане на помощи за родени през 2014 година деца на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград

По т.1

            Докладва адвокат Ядков, че е получено писмо с вх. № 897/09.12.2014 година от Анна Бистричка, с което уведомява Адвокатския съвет, че във връзка с подаденото от нея заявление с вх. № 880/04.12.2014 година за отписване от Адвокатската колегия представя допълнително следните документи:

-          Служебна бележка с изх. № 06-00-17 от 08.12.2014 година на областна администрация на Република България;

-          Декларация по чл. 48 от Закона за адвокатурата;

-          Акт за встъпване в длъжност.

Към Заявлението са приложени необходимите документи по Закона за адвокатурата, същата е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата, както и е върнала адвокатската си карта.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 225

ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Анна Кирилова Бистричка, считано от 12.12.2014 година, на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Закона за адвокатурата.

Решението е взето с 6 гласа „за” .

По т. 2

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 30 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 226

 1. По искане погр.д. № 181/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. К. Вонидова
 2. По искане погр.д. № 1709/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Симеонов
 3. По искане по ЧНД № 841/2014 година по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Чолакова
 4. По искане по ЧНД № 621/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. И. Бельов
 5. По искане по гр.д. № 1006/2014 г. по описа на РС –  Разлог – определя адв. Р. Кацарска
 6. По искане по ДП №661/2014г. по описа на  РУ – МВР – Сандански – определяадв. Благой Горанов
 7. По искане по ДП № 778/2013г. по описа на 02 РУП – Благоевград – определя адв. Румяна Григорова
 8. По искане погр.д. № 189/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определяадв. В. Никова и Л. Лазарова
 9. По искане погр.д. № 1805/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв.Даниела Стойкова
 10. По искане поНЧХД № 535/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Мелниклийска
 11. По искане по Изп.д. № 20137010400978/2013г. по описа на ЧСИ – Александър Цанковски – определя адв.С.Бузгьова
 12. По искане по ДП №211/2014 г. по описа на  ГПУ – Петрич – определя адв. Мария Кондова
 13. По искане по ДП №275/2014 г. по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв. П. Йовчев
 14. По искане по ДП №6/2014 г. по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв. Н. Танева
 15. По искане по НОХД №1552/2013 г. по описа на РС – Петрич  - определя адв. Б. Ангелова
 16. По искане по НОХД №780/2013 г. по описа на РС – Петрич  - определя адв. В. Пиргова
 17. По искане по НОХД №782/2014г. по описа на РС – Петрич  - определя адв. Р. Филипова
 18. По искане по НАХД № 735/2014 г. по описа на РС –  Разлог – определя адв. С. Падарева
 19. По искане погр.д. № 279/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определяадв. М. Андонова
 20. По искане по НОХД №959/2014г. по описа на РС – Петрич  - определя адв. М. Райчева
 21. По искане по НОХД № 1633/2014 г. по описа на РС – Благовеград – определя адв. П. Смукова
 22. По искане по ГрД № 1485/2014 г. по описа на РС – Благоевград – заменя адвокат Бистричка с адвокат Н.Боянина
 23. По искане по ЧНД № 347/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Мая Драгиева
 24. По искане по Изп. Д. № 66/2014 г. по описа на СИС при РС – Петрич – определя адв. В. Христова
 25. По искане по ДП № 1559/2008 г. по описа на 01РУП – Благоевград – определя адв. Маргарита Въчкова
 26. По искане по ДП № 563/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Илонка Закова
 27. По искане по гр.д. № 557/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Елена Попова
 28. По искане по ЧНД № 342/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Узунова

 

По т. 3

            2.Във връзка с настъпващите новогодишни празници и предвид това, че до момента има 12 бебета родени през 2014 година, чиито родители са адвокати от Адвокатска колегия Благоевград и след станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 228

            ОТПУСКА помощ на адвокатите станали родители през 2014 година по 100,00 лева на родено дете.

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 19.12.2014 година от 10,00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

                                                           СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                /адв. Светлана Радулова/

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.