П Р О Т О К О Л  № 29/19.12.2014год.

Днес, 19.12.2014година от 10.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Светлана Радулова, Петя Хантова, Мария Прешелкова, Росица Иванчева-Паскова, Иванка Кехайова и Георги Чорбаджийски.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Клетва;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

3.      Вземане на решение за организацията на правната помощ на територията на Благоевградски съдебен район, съгласно чл. 89, т. 15 от Закона за адвокатурата;

4.      Взамане на решение за одобряване на правила за работа на „Адвокатската стая” в сградата на Окръжен съд Благоевград;

5.      Обсъждане работата на Работната група за подготовката, отбелязването на 100-та от създаването на Адвокатска колегия Благоевград;

6.      Разглеждане на постъпили до 19.12.2014 година искания за определяне на служебни защитници и особени представители по Закона за правната помощ и ГПК. Разглеждане на постъпили искания;

7.      Одобряване на месечен списък на дежурни адвокати и утвърждаване на седмичен график на дежурни адвокати за първо тримесечие на 2015 година;

8.      Организационни въпроси

-          Промени в длъжностните характеристики

9.      Финансови въпроси – разглеждане, изпълнението на бюджета на Адвокатска колегия и Правната помощ, относно възнагражденията на служителите и Адвокатския съвет;

10.  Обсъждане резултатите от работата на работната група по инвентаризация на имуществото на Адвокатска колегия Благоевград;

11.  Изразяване по становище по решение № 14820/10.12.2014 година на Върховен административен съд по административно дело № 10395/2014 година;

12.  Разни

По т.1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха ГЕРГАНА ИВОВА БОНЧЕВА и ИЛИЯНА КИРИЛОВА ДИМОВА-НИКОЛОВА.

 

По т.2

-заявление с вх. № 923/18.12.2014 годинаот адвокат Меймин Алиев Салиев, с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата. Адвокат Салиев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-заявление с вх. № 926/19.12.2014 годинаот адвокат Мария Иванова Прешелкова, вписана като служебен защитник в Национално бюро за правна помощ, с искане да бъде отписана от регистъра на дежурните адвокати.

-заявление с вх. № 902/11.12.2014 годинаот адвокат Кремена Пламенова Масарлиева за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите. Адвокат Масарлиева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-заявление с вх. № 888/05.12.2014 годинаот адвокат Борис Илиев Харизанов за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите. Адвокат Харизанов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-заявление с вх. № 920/17.12.2014 годинаот адвокат Марияна Георгиева Маринова, с искане да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград. Адвокат Маринова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата, като към заявлението е приложена декларация по чл. 48 от Закона за адвокатурата, но към приложените документи липсва адвокатската й карта.

- заявление с вх. № 907/12.12.2014 годинаот адвокат Георги Ангелов Димитров, с което на основание чл. 29 от Закона за правната помощ желае да бъде включен в списъка на дежурните адвокати.

По подадените заявления адвокат Ядков докладва, че са налице всички изисквания за вписване на заявените обстоятелства в Регистъра на адвокатите, членове на Адвокатска колегия Благоевград с изключение на заявление с вх. № 920/17.12.2014 година подадено от адвокат Марияна Маринова, по което бе констатирано, че адвокат Маринова не е върнала адвокатската си карта.  

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 229

1.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Меймин Алиев Салиев на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата. Да бъде направено предложение до Национално бюро за правна помощ за заличаването му от Националния регистър за правна помощ.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

2.ОТПИСВА от регистъра на дежурните адвокати адвокат Мария Прешелкова, служебен защитник под номер 134 в регистъра на Национално бюро за правна помощ.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

3.ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Кремена Пламенова Масарлиева и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 14.12.2014 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

4.ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати адвокат Борис Илиев Харизанов и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 14.12.2014 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

5.ОСТАВЯ без движение заявлението на адвокат Марияна Маринова, като указва на същата, че следва да върне адвокатската карта в офиса на колегията.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

6.ВПИСВА в регистъра на дежурните адвокати адвокат Георги Ангелов Димитров на основание чл. 29 от Закона за правната помощ.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 3

Съгласно взетото решение № 225/10.12.2014 година от заседание на Съветaна Адвокатската колегия са постъпили две предложения за организацията на правната помощ на територията на Благоевградски съдебен район, а именно предложение с вх. № 924/18.12.2014 година от адвокат Ядков и предложение с вх. № 921/18.12.2014 година от адвокат Хантова, като по същата точка докладва и устно адвокат Попова.

 Адвокат Попова, предлага в решение 26/11.06.2010 година в точка 2 на същото, следва да се добави особеното представителство, както и производствата по реда на чл. 306 от НПК, тъй като молителите се намират в места лишени от свобода и за същите е необходимо определяне на служебен защитник за да не се губи съдебно заседание и да не се разходват излишни държавни средства.

Адвокат Хантова предлага по отношение на наказателните дела да се запази настоящата организация, а по отношение на особените представители по ГПК, същите да се третират като спешни такива. Предложението на адвокат Хантова по отношение на дежурните адвокати е да се прилага санкция на неотзоваващите се такива или непокриващи разположението си, като предлага изключване от списъка за дежурства през следващото тримесечие и неопределянето им за служебни защитници от Адвокатски съвет за определен срок.

В хода на разискванията бяха направени още предложения, а именно: да бъде направена актуализация на вписаните служебни защитници; да бъдат изключвани от списъка на дежурните адвокати, адвокатите непокриващи дежурствата си; да се води и регистър на отказите, като същите да се докладват на съвет; да бъде въведен отделен списък на възложените защити на дежурните адвокати;

В хода на разискванията бе направено предложение, постъпващите искания да бъдат преглеждани от Председателя и Заместник-председателя на Адвокатски съвет, като по постъпилите нередовни искания бъдат изпращани писма преди разглеждането им на заседание на Адвокатски съвет за липсата на необходимите документи и отстраняване на нередовностите преди заседанието на Адвокатски съвет, като в заседанието на адвокатския съвет да бъдат разглеждани само редовни искания, които да бъдат определяни на заседание, с оглед облекчение работата на съвета.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 230

1.На основание чл. 89, т. 15 от Закона за адвокатурата определя следния ред и начин за организация на Правната помощ по Закона за правната помощ на Адвокатски съвет както следва:

I. Организация на дейността на Адвокатския съвет по искания, по чл. 25, ал. 1 от Закона за правната помощ;

1. Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за правната помощ, в случаите по чл. 21, т. 3 и т. 4 от ЗПП, решението за предоставяне на правна помощ се взема от органа, който ръководи процесуалните действия по молба на заинтересуваното лице или по силата на закона.

2. Съгласно чл. 25, ал. 4 от ЗПП актът за предоставяне на правна помощ се изпраща незабавно на съответния адвокатски съвет за определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ.

3. При постъпване на искането по чл. 25, ал. 1 от ЗПП, същото се входира в специален входящ регистър /само за правната помощ/ от техническия сътрудник на Адвокатския съвет, натоварен да обслужва правната помощ и се докладва на Председателя или Заместник - Председателя на Адвокатския съвет;

4. След докладването на постъпилото искане Председателят или Заместник – Председателя на Адвокатския съвет извършват предварителна проверка от формална страна за съответствието на искането с:

а/ разпоредбите на чл. 25, ал. 1, ал. 3 от ЗПП;

б/ Наредба № 1/2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения;

в/ Наредбата за заплащане на правната помощ;

г/ указанията, дадени от НБПП в писма изх. №09-13-25/27.10.2009, изх. № 10-16-4400/05.10.2010

,

5. След тази проверка постъпилите искания се разпределят от Секретаря на Адвокатския съвет по отговорниците по съдебни райони за окончателно докладване на целия Адвокатски съвет и за вземане на решение по реда на чл. 18, т. 4 от ЗПП.

6. Редовните искания по смисъла на Закона за правната помощ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, ГПК и Наредба № 1/2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, Указанията на НБПП и решение № 26/11.06.2010 година и решение № 58/22.03.2013 година на Адвокатския съвет, се разглеждат на заседанието на Адвокатския съвет, на което се определя конкретния адвокат, който да осъществи допуснатата правна помощ като служебен защитник или особен представител.

7. Адвокатският съвет, чрез членовете си от съответния съдебен район, определя служебни защитници или особени представители при спазване критериите, посочени в чл. 18, т. 3 от ЗПП и решение № 366/25.11.2011 година /относно броя на възложените защити, делението на граждански и наказателни дела, дежурните защити/.

8. Всеки член на Адвокатския съвет, който отговаря за съответния съдебен район поддържа при себе си списък адвокатите от същия район, които са вписани в Националния регистър на служебните защитници, като посочва на Адвокатския съвет адвокат за определяне по направено искане от орган по чл. 25 от Закона за правната помощ.

9. По взетите решения, с които е определен служебен защитник или особен представител служителят на Адвокатския съвет, отговарящ за правната помощ изготвя уведомителни писма, които се изпращат своевременно на съответния орган по чл. 25, ал. 1 от ЗПП и на определения служебен защитник или особен представител.

10. По взетите решения от Адвокатския съвет, с които се отказва определяне на служебни защитници или особени представители по допусната от органите по чл. 25 от ЗПП правна помощ се изготвят уведомителни писма, подписани от Председателя на Адвокатския съвет, които се изпращат на органите по чл. 25, ал. 1 от ЗПП.

11. Последващата кореспонденция между органите по чл. 25, ал. 1 от ЗПП и Адвокатския съвет по постановени откази да се определи служебен защитник или особен представител се извършва от Председателя или Заместник – Председателя на Адвокатския съвет.

12. Исканията на органите по чл. 25 от Закона за правната помощ, по които са отстранени забележките на Адвокатския съвет се внасят за разглеждане в първото следващо заседание на Адвокатския съвет.

 

II. Организация на дейността на Адвокатския съвет по искания, по чл. 28 от Закона за правната помощ;

1. Съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за правната помощ, в неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство, както и при бързо и незабавно производство по НПК и при производство по Закона за здравето и по Закона за закрила на детето Адвокатският съвет в лицето на Секретарят си определя дежурен адвокат, ако лицето не си е упълномощило адвокат.

2. В рамките на работния ден, исканията по чл. 28 от ЗПП се правят писмено до Адвокатския съвет.

3. След постъпване на искането служителят на Адвокатския съвет, отговарящ за правната помощ докладва незабавно същото на Заместник – Председателя или Секретаря на Адвокатския съвет за осъществяване на контрола по чл. 18, т. 4 от ЗПП, като при наличие на нередовности на искането, същите осъществяват контакт със съответния орган по чл. 25 за отстраняване на нередовностите.

4. При наличие на редовно направено искане по чл. 28 от ЗПП, служителят на Адвокатския съвет, отговарящ за правната помощ се свързва със съответния член на Адвокатския съвет, отговарящ за съответния съдебен район за определяне на адвокат от списъка на дежурните адвокати или от адвоката, който би могъл да са яви за осъществяване на  допуснатата правната помощ.

5. При постъпване на искане по чл. 28 от ЗПП след приключване на работното време до член на Адвокатския съвет, същият или Секретарят на Адвокатския съвет определят адвокати от списъка на дежурните адвокати, които да започнат осъществяването на правната помощ в рамките на посочения в закона срок.

6. В първия работен ден след като е бил определен адвокат по предходната точка в Адвокатския съвет следва да постъпи писменото искане за определяне на адвокат. По отношение на същото се извършва съответния контрол по чл. 18, т. 4 от ЗПП от Заместник – Председателя или Секретаря на Адвокатския съвет и се отстраняват нередовностите по реда на т. 3.

7. Уведомителното писмо се издава и изпраща на органа по чл. 25 и назначения адвокат едва след като искането, което е постъпило след като е бил вече определен адвоката, отговаря на всички изисквания на Закона за правната помощ, Указанията на НБПП, както и решенията на Адвокатския съвет по организацията на правната помощ.и след като същото е било докладвано на Председателя на Адвокатския съвет.

 

ІІІ. Организация на дейността на Адвокатския съвет относно списъка на дежурните адвокати.

1. Съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за правната помощ Адвокатският съвет изготвя и поддържа списък на резервните защитници.

2. Ежегодно до 31.01 Адвокатският съвет актуализира списъка на дежурните адвокати за съответната година.

3. Съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ Адвокатският съвет поддържа месечен списък на дежурните адвокати и съставя седмичен график, който предоставя на съответните органи.

4.При невъзможност на органа по чл. 28, ал. 1 от ЗПП или на съответния член на Адвокатския съвет да се свърже са адвокат от седмичния списък, който да осъществи допуснатата спешна служебна защита, има правото да определи такъв адвокат и извън седмичния списък.

5.При два и повече отказа или неотзоваване на определения служебен защитник, същият да не бъде включван в следващия тримесечен период в списъка на дежурните адвокати.

 

2.ДОПЪЛВА т. 2 на Решение № 26/11.06.2010 година, като към неотложните случаи освен дела за мерки за процесуална принуда, разпити пред съдия или в случаите на задържане по чл. 63, ал. 1 от ЗМВР,  производства по закон за здравето, за закрила на детето, бързи и незабавни производства, да се определят и особените представители по ГПК, както и по досъдебни и съдебни производства на наказателни дела, на лицата изтърпяващи наказания „Лишаване от свобода”, както и с взета мярка „задържане по стража” по други дела.

 

3.ОПРЕДЕЛЯ отговарящ за реда и начина на осъществяване на правната помощ от адвокатски съвет адвокат Елена Попова, като всички постъпващи искания да бъдат докладвани на адвокат Попова, която да извършва проверка на постъпващите искания по Закона за правната помощ, преди разглеждането им на Адвокатски съвет.

 

4. ОПРЕДЕЛЯ  отговорници по райони, както следва:

- за град Благоевград – адвокат Росица Иванчева – Паскова и адвокат Георги Чорбаджийски;

- за град Сандански – адвокат Елена Попова;

- за град Петрич – адвокат Петя Хантова;

- за град Разлог – адвокат Мария Прешелкова;

- за град Гоце Делчев – адвокат Иванка Кехайова.

Решението е взето с 7 гласа за” и 1 глас „въздържал се”.

 

По т. 4

Отлага разглеждане на същата за следващо заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

По т. 5

По предложение с вх. № 922/18.12.2014 година, за организация честването на 100-годишнината от възникването на Адвокатска колегия Благоевград, докладва адвокат Хантова. Адвокат Хантова, сочи, че предвижда честванията да започнат от 04.10.2015 година и да приключат на 10.10.2015 година. В предложението за честванията на юбилея се предвиждат – поход, изложба, представяне на Историята на Благоевградската адвокатска колегия, турнир по стрелба, официална част, с концерти или театрална постановка с коктейл на гостите, музикално-поетична нощ, еднодневна екскурзия за гостите, конференция, кръгла маса, дискусия, лекция и пикник. Предвижда се още, срещи и беседи в училища, както и медийно присъствие през цялото време.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград приема за сведение предложената програма за честванията по повод 100 годишнината на Адвокатска колегия Благоевград, като възлага на Работната група да изготви конкретно предложение по мероприятия и дни, вероятни финансови параметри за следващото заседание на Адвокатски съвет.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 6

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 19 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 231

 1. По искане по НОХД № 1178/2014 г. по описа на РС – Благовеград – определя адв. В. Христова
 2. По искане по ЧНД № 1638/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Велянова
 3. По искане по гр.д. № 1265/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Кацарова
 4. По искане по ДП № 605/2014 г. по описа на РУП – Г. Делчев – определя адв.К. Богданова
 5. По искане по ДП № 383/2014г. по описа на 02 РУП – Благоевград – определя адв. В. Голева
 6. По искане по ДП № 199/2014 г. по описа на РП – Разлог – определя адв. Т. Мардов
 7. По искане по гр.д. № 1158/2014 г. по описа на РС –  Разлог – определя адв. С. Падарева
 8. По искане по НОХД № 939/2014г. по описа на РС – Петрич - определя адв. Е. Герасимова
 9. По искане по гр.д. № 681/2014 г. по описа на РС – Петрич - определя адв. Р. Филипова
 10. По искане по НОХД № 1683/2014 г. по описа на РС – Благовеград – определя адв. Ц. Рангелова
 11. По искане по НОХД № 1625/2014 г. по описа на РС – Благовеград – определя адв. Г. Мудев
 12. По искане погр.д. № 162/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ж. Андонова
 13. По искане по НОХД № 283/2014 г. по описа на РС –  Разлог – определя адв. П. Сланчев
 14. По искане по ДП № 5033/2014 г. по описа на ОП – Благоевград – определя адв. Д. Сукалински
 15. По искане по изп. Д. № 20147960400558/2014 по описа на ЧСИ – Шукри Дервиш – да се изпрати писмо до ЧСИ – Шукри Дервиш, че на свое заседание проведено на 19.12.2014г., Адвокатски съвет – Благоевград, разгледа постъпило искане с изх. № 33346/16.12.2014 г. относно определяне на особен представител за осъществяване на правна помощ на лицето Кирил Аргиров Манасиев по Из.Д. № 20147960400558 по описа на Частен съдебен изпълнител-Шукри Дервиш.

Съгласно указанията, дадени в писмо изх. № 10-13-14/26.05.2010 год. на Националното бюро за правна помощ и решение № 26/11.06.2010година на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия-Благоевград при назначаване на особен представител в случаите на чл. 47, ал. 6 от ГПК, особеният представител се назначава на разноски на взискателя, като размерът на адвокатското възнаграждение, следва да се определипо реда на Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009г./.

След представяне на изпълнителен лист за да се определи размера на възнаграждението на особения представител и доказателства за внесено възнаграждение по сметка на Частен съдебен изпълнител – Шукри Дервиш, Адвокатски съвет ще определи особен представител за осъществяване на процесуалното представителство.

16.По искане погр.д. № 2358/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Узунова

17.По искане погр.д. № 2333/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Башлиева

18.По искане погр.д. № 2342/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Цомпова

По т. 7

Одобрява месечен списък на дежурни адвокати и утвърждава седмичен график на дежурни адвокати за първо тримесечие на 2015 година, както следва:

 

 

За район Благоевград:

Отговорници: адв. Светлана Радулова – 0888/939 007 и  адв.   Росица Иванчева-Паскова - 0898/910 712

 

01 ЯНУАРИ - 04 ЯНУАРИ 2015 година

1. адв. Адриана Мелниклийска     - 0898/658 749

2. адв. Асен Вакареев                  - 0894/050 201

3. адв. Атанас Малешевски          - 0885/534 332

4. адв. Бойка Бойкова                   - 0889/866 509

5. адв. Валерия Велева                - 0888/333 909

6. адв. Васил Васев                      - 0877/822 622

7. адв. Величка Ушатова               - 0899/942 223

8. адв. Венета Медарова               - 0879/331 333

9. адв. Галина Савова                   - 0888/300 124

10. адв. Георги Ангов                     - 0878/558 452

 

05 ЯНУАРИ - 11 ЯНУАРИ 2015 година

1. адв. Георги Мудев                       - 0888/808 165

2. адв. Георги Тошев                       - 0888/405 787

3. адв. Давид Сукалински                - 0888/548 356

4. адв. Даниела Стойкова                - 0878/535 414

5. адв. Даниела Димитрова             - 0899/174 853

6. адв. Димитър Кавраков                - 0884/050 593

7. адв. Елена Бистричка                  - 0898/604 548

8. адв. Елена Равначка                    - 0898/663 987

9. адв. Иван Катърджиев                  - 0877/172 898

10. адв. Иван Тошев                         - 0898/317 248

 

12 ЯНУАРИ - 18 ЯНУАРИ 2015 година

1. адв. Иван Тошев                          - 0898/317 248

2. адв. Искра Трендафилова           - 0899/411 115

3. адв. Йордан Рашков                    - 0898/949 431

4. адв. Керстин Кацарска                - 0896/898 390

5. адв. Красимир Дуков                  - 0888/710 349

6. адв. Лазар Картулев                   - 0889/203 039

7. адв. Лефтера Лазарова               - 0884/111 330

8. адв. Маргарита Въчкова              - 0888/648 519

9. адв. Мария Георгиева                  - 0877/212 040

10. адв. Мария Шопова                    - 0898/636 374

 

19 ЯНУАРИ - 25 ЯНУАРИ 2015 година

1. адв. Марян Биков                        - 0879/260 167

2. адв. Мая Тунтева                         - 0898/536 860

3. адв. Миглена Михайлова             - 0887/656 964

4. адв. Надежда Римпева                - 0898/703 871

5. адв. Пенка Смукова                     - 0886/787 488

6. адв. Петър Петров                       - 0888/410 973

7. адв. Рангел Бараков                    - 0899/885 191

8. адв. Румяна Григорова                - 0888/646 161

9. адв. Снежанка Ангелова              - 0899/155 263

10. адв. Станислава Ангелова        - 0899/899 893

 

26 ЯНУАРИ – 01 ФЕВРУАРИ 2015 година

1. адв. Стефка Коемджиева              - 0886/437 551

2. адв. Таня Бойкова                         - 0887/344 921

3. адв. Теодор Тошев                        - 0888/645 271

4. адв. Тодорка Чонина                      - 0889/521 783

5. адв. Христина Солачка                  - 0889/473 206

6. адв. Цвета Рангелова                   - 0887/788 446

7. адв. Янка Пандева                        - 0897/863 379

8. адв. Адриана Мелниклийска          - 0898/658 749

9. адв. Асен Вакареев                       - 0894/050 201

10. адв. Атанас Малешевски             - 0885/534 332

 

02 ФЕВРУАРИ - 08 ФЕВРУАРИ 2015 година

1. адв. Бойка Бойкова                      - 0889/866 509

2. адв. Валерия Велева                    - 0888/333 909

3. адв. Васил Васев                         - 0877/822 622

4. адв. Величка Ушатова                  - 0899/942 223

5. адв. Венета Медарова                 - 0879/331 333

6. адв. Галина Савова                      - 0888/300 124

7. адв. Георги Ангов                         - 0878/558 452

8. адв. Георги Мудев                       - 0888/808 165

9. адв. Георги Тошев                       - 0888/405 787

10. адв. Давид Сукалински              - 0888/548 356

 

09 ФЕВРУАРИ - 15 ФЕВРУАРИ 2015 година

1. адв. Даниела Стойкова               - 0878/535 414

2. адв. Даниела Димитрова            - 0899/174 853

3. адв. Димитър Кавраков              - 0884/050 593

4. адв. Елена Бистричка                - 0898/604 548

5. адв. Елена Равначка                  - 0898/663 987

6. адв. Иван Катърджиев                - 0877/172 898

7. адв. Иван Тошев                         - 0898/317 248

8. адв. Искра Трендафилова          - 0899/411 115

9. адв. Йордан Рашков                    - 0898/949 431

10. адв. Керстин Кацарска              - 0896/898 390

 

16 ФЕВРУАРИ - 22 ФЕВРУАРИ 2015 година

1. адв. Красимир Дуков                  - 0888/710 349

2. адв. Лазар Картулев                   - 0889/203 039

3. адв. Лефтера Лазарова              - 0884/111 330

4. адв. Маргарита Въчкова             - 0888/648 519

5. адв. Мария Георгиева                 - 0877/212 040

6. адв. Мария Шопова                     - 0898/636 374

7. адв. Марян Биков                        - 0879/260 167

8. адв. Мая Тунтева                         - 0898/536 860

9. адв. Миглена Михайлова             - 0887/656 964

10. адв. Надежда Римпева              - 0898/703 871

 

23 ФЕВРУАРИ - 01 МАРТ 2015 година

1. адв. Пенка Смукова                    - 0886/787 488

2. адв. Петър Петров                      - 0888/410 973

3. адв. Рангел Бараков                   - 0899/885 191

4. адв. Румяна Григорова               - 0888/646 161

5. адв. Снежанка Ангелова             - 0899/155 263

6. адв. Станислава Ангелова          - 0899/899 893

7. адв. Стефка Коемджиева            - 0886/437 551

8. адв. Таня Бойкова                       - 0887/344 921

9. адв. Теодор Тошев                      - 0888/645 271

10. адв. Тодорка Чонина                 - 0889/521 783

 

02 МАРТ - 08 МАРТ 2015 година

1. адв. Христина Солачка               - 0889/473 206

2. адв. Цвета Рангелова                 - 0887/788 446

3. адв. Янка Пандева                      - 0897/863 379

4. адв. Адриана Мелниклийска        - 0898/658 749

5. адв. Асен Вакареев                     - 0894/050 201

6. адв. Атанас Малешевски             - 0885/534 332

7. адв. Бойка Бойкова                      - 0889/866 509

8. адв. Валерия Велева                   - 0888/333 909

9. адв. Васил Васев                        - 0877/822 622

10. адв. Величка Ушатова                - 0899/942 223

 

09 МАРТ - 15 МАРТ 2015 година

1. адв. Венета Медарова                 - 0879/331 333

2. адв. Галина Савова                      - 0888/300 124

3. адв. Георги Ангов                        - 0878/558 452

4. адв. Георги Мудев                       - 0888/808 165

5. адв. Георги Тошев                       - 0888/405 787

6. адв. Давид Сукалински                - 0888/548 356

7. адв. Даниела Стойкова                - 0878/535 414

8. адв. Даниела Димитрова             - 0899/174 853

9. адв. Димитър Кавраков               - 0884/050 593

10. адв. Елена Бистричка               - 0898/604 548

 

16 МАРТ -22 МАРТ 2015 година

1. адв. Елена Равначка                   - 0898/663 987

2. адв. Иван Катърджиев                - 0877/172 898

3. адв.  Иван Тошев                         - 0898/317 248

4. адв. Искра Трендафилова           - 0899/411 115

5. адв.  Йордан Рашков                   - 0898/949 431

6. адв. Керстин Кацарска                - 0896/898 390

7. адв. Красимир Дуков                   - 0888/710 349

8. адв. Лазар Картулев                    - 0889/203 039

9. адв. Лефтера Лазарова               - 0884/111 330

10. адв. Маргарита Въчкова           - 0888/648 519

 

16 МАРТ - 2 МАРТ 2015 година

1. адв. Мария Георгиева                 - 0877/212 040

2. адв. Мария Шопова                     - 0898/636 374

3. адв. Марян Биков                        - 0879/260 167

4. адв. Мая Тунтева                         - 0898/536  860

5. адв. Миглена Михайлова             - 0887/656 964

6. адв. Надежда Римпева                - 0898/703 871

7. адв. Пенка Смукова                     - 0886/787 488

8. адв. Петър Петров                       - 0888/410 973

9. адв. Рангел Бараков                    - 0899/885 191

10. адв. Румяна Григорова              - 0888/646 161

 

23 МАРТ - 31 МАРТ 2015 година

1. адв. Снежанка Ангелова            - 0899/155 263

2. адв. Станислава Ангелова          - 0899/899 893

3. адв. Стефка Коемджиева            - 0886/437 551

4. адв. Таня Бойкова                       - 0887/344 921

5. адв. Теодор Тошев                      - 0888/645 271

6. адв. Тодорка Чонина                   - 0889/521 783

7. адв. Христина Солачка                - 0889/473 206

8. адв. Цвета Рангелова                  - 0887/788 446

9. адв. Янка Пандева                       - 0897/863 379

10. адв. Адриана Мелниклийска      - 0898/658 749

 

За район Гоце Делчев

Отговорник: адв. Иванка Кехайова: - 0887/798 664

 

 

01 ЯНУАРИ - 04 ЯНУАРИ 2015 година

1. адв. Ангелина Ячкова                 - 0898/566 070

2. адв. Анелия Шопова                   - 0888/584 637

 3. адв. Биляна Сарандева              - 0878/122 078

4. адв. Блага Белчева                     - 0889/692 929

5. адв. Венета Итева                        - 0888/634 792

6. адв. Валя Теодосиева - Рупчина   - 0888/259 409

7.адв. ГеоргиДимитров                      - 0887/730 730

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова   - 0887/661 907

 

05 ЯНУАРИ - 11 ЯНУАРИ 2015 година

1. адв. Зоя Пулева                            - 0895/451 910

2. адв. Иван Коджебашев               - 0893/314 460

3. адв. Иванка Кехайова                 - 0887/798 664

4. адв. Иван Тюхков                        - 0895/364 842

5. адв. Ирина Пелтекова                 - 0888/582 367

6. адв. Калинка Харизанова           - 0893/772 851

7. адв. Катя Воденичарова             - 0888/246 721

8. адв. Катя Кардашева                   - 0887/726 497

 

12 ЯНУАРИ - 18 ЯНУАРИ 2015 година

1. адв. Костадинка Богданова        - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов                 - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова                     - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска          - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева                    - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова                   - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина                   - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски             - 0878/597 046

 

19 ЯНУАРИ - 25 ЯНУАРИ 2015 година

1. адв. Ангелина Ячкова                 - 0898/566 070

2. адв. Анелия Шопова                   - 0888/584 637

3. адв. Биляна Сарандева               - 0878/122 078

4. адв. Блага Белчева                     - 0889/692 929

5. адв. Венета Итева                        - 0888/634 792

6. адв. Валя Теодосиева - Рупчина  - 0888/259 409

7. адв. Георги Димитров                   - 0887/730 730

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова   - 0887/661 907

 

26 ЯНУАРИ - 01 ФЕВРУАРИ 2015 година

1. адв. Зоя Пулева                            - 0895/451 910

2. адв. Иван Коджебашев               - 0893/314 460

3. адв. Иванка Кехайова                 - 0887/798 664

4. адв. Иван Тюхков                        - 0895/364 842

5. адв. Ирина Пелтекова                 - 0888/582 367

6. адв. Калинка Харизанова           - 0893/772 851

,7. адв. Катя Воденичарова             - 0888/246 721

8. адв. Катя Кардашева                   - 0887/726 497

 

02 ФЕВРУАРИ - 08 ФЕВРУАРИ 2015 година

1. адв. Костадинка Богданова        - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов                 - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова                      - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска          - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева                    - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова                    - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина                   - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски             - 0878/597 046

 

09 ФЕВРУАРИ - 15 ФЕВРУАРИ 2015 година

1. адв. Ангелина Ячкова                 - 0898/566 070

2. адв. Анелия Шопова                   - 0888/584 637

3. адв. Биляна Сарандева              - 0878/122 078

4. адв. Блага Белчева                    - 0889/692 929

5. адв. Венета Итева                       - 0888/634 792

6. адв. Валя Теодосиева - Рупчина - 0888/259 409

7. адв. Георги Димитров                  - 0887/730 730

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова            - 0887/661 907

 

16 ФЕВРУАРИ - 22 ФЕВРУАРИ 2015 година

1. адв. Зоя Пулева                           - 0895/451 910

2. адв. Иван Коджебашев               - 0893/314 460

3. адв. Иванка Кехайова                 - 0887/798 664

4. адв. Иван Тюхков                       - 0895/364 842

5. адв. Ирина Пелтекова                 - 0888/582 367

6. адв. Калинка Харизанова            - 0893/772 851

7. адв. Катя Воденичарова             - 0888/246 721

8. адв. Катя Кардашева                   - 0887/726 497

 

23 ФВРУАРИ - 01 МАРТ 2015 година

1. адв. Костадинка Богданова        - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов                 - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова                      - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска          - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева                   - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова                   - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина                  - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски             - 0878/597 046

 

02 МАРТ - 08 МАРТ  2015 година

1. адв. Ангелина Ячкова                 - 0898/566 070

2. адв. Анелия Шопова                   - 0888/584 637

3. адв. Биляна Сарандева               - 0878/122 078

4. адв. Блага Белчева                     - 0889/692 929

5. адв. Венета Итева                       - 0888/634 792

6. адв. Валя Теодосиева - Рупчина  - 0888/259 409

7. адв. Георги Ангелов Димитров     - 0887/730 730

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова  - 0887/661 907

 

09 МАРТ - 15 МАРТ 2015 година

1. адв. Зоя Пулева                            - 0895/451 910

2. адв. Иван Коджебашев               - 0893/314 460

3. адв. Иванка Кехайова                 - 0887/798 664

4. адв. Иван Тюхков                       - 0895/364 842

5. адв. Ирина Пелтекова                 - 0888/582 367

6. адв. Калинка Харизанова            - 0893/772 851

7. адв. Катя Воденичарова             - 0888/246 721

8. адв. Катя Кардашева                   - 0887/726 497

 

16 МАРТ - 22 МАРТ 2015 година

1. адв. Костадинка Богданова        - 0898/709 877

2. адв. Костадин Шопов                 - 0898/767 991

3. адв. Лилия Герова                      - 0889/522 616

4. адв. Магдалена Пиринска          - 0887/300 451

5. адв. Нели Терзиева                   - 0898/767 603

6. адв. Роза Бацалова                   - 0896/789 910

7. адв. Таня Петканина                  - 0898/770 417

8. адв. Тодор Петрелийски             - 0878/597 046

 

23 МАРТ - 31 МАРТ 2015 година

1. адв. Ангелина Ячкова                 - 0898/566 070

2. адв. Анелия Шопова                   - 0888/584 637

3. адв. Биляна Сарандева               - 0878/122 078

4. адв. Блага Белчева                     - 0889/692 929

5. адв. Венета Итева                       - 0888/634 792

6. адв. Валя Теодосиева - Рупчина  - 0888/259 409

7. адв. Георги Димитров                 - 0887/730 730

8. адв. Елза Арнаудова - Хасанова - 0887/661 907

 

За район Петрич

Отговорник: адв. Петя Хантова: -/0745/20 669, 0898/629 958

 

01 ЯНУАРИ – 04 ЯНУАРИ  2015 година

1. адв. Албена Златкова                 - 0888/678 096

2. адв. Ана Богданова                     - 0878/366 327

3. адв. Анелия Колаксъзова            - 0887/400 979

4. адв. Ани Ампова                         - 0879/588 222

5. адв. Божана Тошева                    - 0885/111 417

6. адв. Борис Харизанов                 - 0878/511 885

7. адв. Бояна Ангелова                    - 0879/324 032

8. адв. Ваица Пенелова                   - 0886/777 885

9. адв. Велик Гогов                         - 0888/786 611

10. адв. Велина Банчева                 - 0889/995 057

 

05 ЯНУАРИ  – 11  ЯНУАРИ  2015 година

1. адв. Велина Пиргова                  - 0888/143 943

2. адв. Виктория Коцева                 - 0887/604 640

3. адв.Георги Божинов                   - 0887/525 529

4. адв. Гергана Коларова                - 0898/971 327

5. адв. Даниела Талева                  - 0888/302 474

6. адв. Дафина Пецева                  - 0887/864 920

7. адв. Димитрина Марангозова     - 0899/030 508

8. адв. Елена Георгиева                 - 0887/707 256

9. адв. Емилия Станкова                - 0888/259 048

10. адв. Емилия Божкова                - 0898/391 086

 

12 ЯНУАРИ  – 18  ЯНУАРИ  2015 година

 

1. адв. Иван Данчев                        - 0888/655 297

2. адв. Иванка Дюзова                    - 0885/244 892

3. адв. Илонка Закова                      - 0886/418 541

4. адв. Маргарита Райчева              - 0898/622 821

5. адв. Мариана Попова                  - 0898/606 996

6. адв. Мария Кондова                    - 0895/805 656

7. адв. Надежда Кехайова               - 0888/420 130

8. адв. Надка Танева                        - 0898/913 354

9. адв. Олег Янчев                           - 0898/581 534

 

19 ЯНУАРИ  – 25  ЯНУАРИ  2015 година

1. адв.Павлик Узунов                     - 0887/387 169

2. адв. Петър Йовчев                     - 0889/504 854

3. адв. Петър Кютукчиев                - 0888/223 622

4. адв. Петя Хантова                      - 0898/629 958

6. адв. Славянка Тимова                 - 0888/635 496

7. адв. Стоян Божинов                    - 0897/978 531

8. адв. Сузана Полизоева               - 0878/630 254

9. адв. Тома Гунчев                        - 0898/661 727

10. адв. Цветана Иванова               - 0888/804 237

 

26 ЯНУАРИ  – 01 ФЕВРУАРИ  2015 година

1. адв. Албена Златкова                  - 0888/678 096

2. адв. Ана Богданова                     - 0878/366 327

3. адв. Анелия Колаксъзова            - 0887/400 979

4. адв. Ани Ампова                         - 0879/588 222

5. адв. Божана Тошева                    - 0885/111 417

6. адв. Борис Харизанов                 - 0878/511 885

7. адв. Бояна Ангелова                    - 0879/324 032

8. адв. Ваица Пенелова                   -0886/777 885

9. адв. Велик Гогов                         - 0888/786 611

10. адв. Велина Банчева                 - 0889/995 057

 

02 ФЕВРУАРИ – 08 ФЕВРУАРИ  2015 година

1. адв. Велина Пиргова                  - 0888/143 943

2. адв. Виктория Коцева                 - 0887/604 640

3. адв.Георги Божинов                   - 0887/525 529

4. адв. Гергана Коларова               - 0898/971 327

5. адв. Даниела Талева                 - 0888/302 474

6. адв. Дафина Пецева                   - 0887/864 920

7. адв. Димитрина Марангозова    - 0899/030 508

8. адв. Елена Георгиева                  - 0887/707 256

9. адв. Емилия Станкова                - 0888/259 048

10. адв. Емилия Божкова                - 0898/391 086

 

09 ФЕВРУАРИ– 15 ФЕВРУАРИ 2015 година

1. адв. Иван Данчев                        - 0888/655 297

2. адв. Иванка Дюзова                    - 0885/244 892

3. адв. Илонка Закова                      - 0886/418 541

4. адв. Маргарита Райчева              - 0898/622 821

5. адв. Мариана Попова                  - 0898/606 996

6. адв. Мария Кондова                    - 0895/805 656

7.адв. Надежда Кехайова               - 0888/420 130

8. адв. Надка Танева                      - 0898/913 354

9. адв. Олег Янчев                           - 0898/581 534

 

16  ФЕВРУАРИ   –  22  ФЕВРУАРИ  2015 година

1. адв.Павлик Узунов                     - 0887/387 169

2. адв. Петър Йовчев                      - 0889/504 854

3. адв. Петър Кютукчиев                - 0888/223 622

4. адв. Петя Хантова                       - 0898/629 958

5. адв. Славянка Тимова                 - 0888/635 496

6. адв. Стоян Божинов                    - 0897/978 531

7. адв. Сузана Полизоева                - 0878/630 254

8. адв. Тома Гунчев                         - 0898/661 727

9. адв. Цветана Иванова                 - 0888/804 237

10. адв. Цветана Динева                 - 0898/682 054

 

23 ФЕВРУАРИ – 01 МАРТ  2015 година

1. адв. Албена Златкова                  - 0888/678 096

2. адв. Ана Богданова                     - 0878/366 327

3. адв. Анелия Колаксъзова            - 0887/400 979

4. адв. Ани Ампова                          - 0879/588 222

5. адв. Божана Тошева                     - 0885/111 417

6. адв. Борис Харизанов                 - 0878/511 885

7. адв. Бояна Ангелова                    - 0879/324 032

8. адв. Ваица Пенелова                   - 0886/777 885

9. адв. Велик Гогов                         - 0888/786 611

10. адв. Велина Банчева                  - 0889/995 057

 

02 МАРТ – 08 МАРТ 2015 година

1. адв. Велина Пиргова                  - 0888/143 943

2. адв. Виктория Коцева                 - 0887/604 640

3. адв.Георги Божинов                   - 0887/525 529

4. адв. Гергана Коларова                - 0898/971 327

5. адв. Даниела Талева                 - 0888/302 474

6. адв. Дафина Пецева                  - 0887/864 920

7. адв. Димитрина Марангозова    - 0899/030 508

8. адв. Елена Георгиева                - 0887/707 256

9. адв. Емилия Станкова               - 0888/259 048

10. адв. Емилия Божкова               - 0898/391 086

 

09 МАРТ – 15 МАРТ 2015 година

1. адв. Иван Данчев                        - 0888/655 297

2. адв. Иванка Дюзова                    - 0885/244 892

3. адв. Илонка Закова                     - 0886/418 541

4. адв. Маргарита Райчева              - 0898/622 821

5. адв. Мариана Попова                  - 0898/606 996

6. адв. Мария Кондова                    - 0895/805 656

7. адв. Надежда Кехайова               - 0888/420 130

8. адв. Надка Танева                       - 0898/913 354

9. адв. Олег Янчев                           - 0898/581 534

 

16 МАРТ – 22 МАРТ 2015 година

1. адв.Павлик Узунов                     - 0887/387 169

2. адв. Петър Йовчев                     - 0889/504 854

3. адв. Петър Кютукчиев                - 0888/223 622

4. адв. Петя Хантова                      - 0898/629 958

5. адв. Славянка Тимова                 - 0888/635 496

6. адв. Стоян Божинов                    - 0897/978 531

7. адв. Сузана Полизоева               - 0878/630 254

8. адв. Тома Гунчев                        - 0898/661 727

9. адв. Цветана Иванова                 - 0888/804 237

10. адв. Цветана Динева                 - 0898/682 054

 

23 МАРТ – 31 МАРТ 2015 година

1. адв. Албена Златкова                  - 0888/678 096

2. адв. Ана Богданова                     - 0878/366 327

3. адв. Анелия Колаксъзова            - 0887/400 979

4. адв. Ани Ампова                         - 0879/588 222

5. адв. Божана Тошева                     - 0885/111 417

6. адв. Борис Харизанов                 - 0878/511 885

7. адв. Бояна Ангелова                    - 0879/324 032

8. адв. Ваица Пенелова                   - 0886/777 885

9. адв. Велик Гогов                         - 0888/786 611

10. адв. Велина Банчева                  - 0889/995 057

 

За район Разлог:

01 ЯНУАРИ – 04 ЯНУАРИ 2015 година

1. адв. Ана Парцова                       - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров                   - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

4. адв. Николай Коцаков                 - 0888/981 493

5. адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

 

 

05 ЯНУАРИ – 11 ЯНУАРИ 2015 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова             - 0883/315 102

3. адв. Николай Полежанов             - 0896/193 536

4. адв. Татяна Лазарова - Цанева   - 0886/087 862

 

12 ЯНУАРИ – 18 ЯНУАРИ 2015 година

1. адв. Ана Парцова                        - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров                     - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

4. адв. Николай Коцаков                 - 0888/981 493

5. адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

 

19 ЯНУАРИ – 25 ЯНУАРИ2015 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова             - 0883/315 102

3. адв. Николай Полежанов             - 0896/193 536

4. адв. Татяна Лазарова - Цанева   - 0886/087 862

 

26 ЯНУАРИ – 01 ФЕВРУАРИ  2015 година

1. адв. Ана Парцова                       - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров                   - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

4. адв. Николай Коцаков                - 0888/981 493

5. адв. Славчо Попов                     - 0877/514 651

 

02 ФЕВРУАРИ – 08 ФЕВРУАРИ 2015 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова             - 0883/315 102

3. адв. Николай Полежанов             - 0896/193 536

4. адв. Татяна Лазарова - Цанева   - 0886/087 862

 

09 ФЕВРУАРИ – 15 ФЕВРУАРИ  2015 година

1. адв. Ана Парцова                        - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров                   - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

4. адв. Николай Коцаков                 - 0888/981 493

5. адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

 

16 ФЕВРУАРИ – 22 ФЕВРУАРИ 2015 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова             - 0883/315 102

3. адв. Николай Полежанов             - 0896/193 536

4. адв. Татяна Лазарова - Цанева   - 0886/087 862

 

23 ФЕВРУАРИ – 01 МАРТ 2015 година

1. адв. Ана Парцова                        - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров                   - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

4. адв. Николай Коцаков                 - 0888/981 493

5. адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

 

02 МАРТ – 08 МАРТ 2015 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова             - 0883/315 102

3. адв. Николай Полежанов             - 0896/193 536

4. адв. Татяна Лазарова - Цанева   - 0886/087 862

 

09 МАРТ – 15 МАРТ 2015 година

1. адв. Ана Парцова                        - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров                   - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

4. адв. Николай Коцаков                 - 0888/981 493

5. адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

 

16 МАРТ– 22 МАРТ 2014 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Михаела Клечерова             - 0883/315 102

3. адв. Николай Полежанов             - 0896/193 536

4. адв. Татяна Лазарова - Цанева   - 0886/087 862

 

23 МАРТ – 31 МАРТ 2015 година

1. адв. Ана Парцова                        - 0876/303 094

2. адв. Иван Димитров                   - 0878/731 884

3. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

4. адв. Николай Коцаков                 - 0888/981 493

5. адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

 

За район Сандански:

Отговорник: адв. Елена Благоева Попова - /0746/ 3 11 75, 0888/201 923

 

01 ЯНУАРИ - 04 ЯНУАРИ  2014 година

1. адв. Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова               - 0887/602 177

4.адв. Виолета Тасева                    - 0895/655 909

5. адв. Димитър Андонов               - 0889/290 014

6. адв. Емилия Цекова                    - 0887/779 995

7. адв. Жасмина Тюлекова             - 0899/193 348

8. адв. Иглика Манова                    - 0888/665 911

 

 

05 ЯНУАРИ - 11 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова              - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                 - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин                         - 0887/743 008

5.адв. Симеон Попов                        - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева                         - 0896/600690

7. адв. Христо Стоянов                   - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова                     - 0898/565 553

 

12 ЯНУАРИ - 18 ЯНУАРИ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова                - 0887/602 177

4.адв. Виолета Тасева                    - 0895/655 909

5. адв. Димитър Андонов                - 0889/290 014

6. адв. Емилия Цекова                    - 0887/779 995

7. адв. Жасмина Тюлекова             - 0899/193 348

8. адв. Иглика Манова                    - 0888/665  911

 

19 ЯНУАРИ - 25 ЯНУАРИ  2014 година

1. адв. Людмила Кацарова              - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                 - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин                         - 0887/743 008

5.адв. Симеон Попов                         - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева                         - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов                    - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова                      - 0898/565 553

26 ЯНУАРИ - 01 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова               - 0887/602 177

4.адв. Виолета Тасева                   - 0895/655 909

5. адв. Димитър Андонов               - 0889/290 014

6. адв. Емилия Цекова                    - 0887/779 995

7. адв. Жасмина Тюлекова             - 0899/193 348

8. адв. Иглика Манова                   - 0888/665 911

 

02 ФЕВРУАРИ  - 08 ФЕВРУАРИ  2014 година

1. адв. Людмила Кацарова              - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                 - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин                         - 0887/743 008

5.адв. Симеон Попов                        - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева                         - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов                   - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова                     - 0898/565 553

 

09 ФЕВРУАРИ - 15 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова               - 0887/602 177

4.адв. Виолета Тасева                    - 0895/655 909

5. адв. Димитър Андонов                - 0889/290 014

6. адв. Емилия Цекова                    - 0887/779 995

7. адв. Жасмина Тюлекова             - 0899/193 348

8. адв. Иглика Манова                    - 0888/665  911

 

16 ФЕВРУАРИ - 22 ФЕВРУАРИ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова              - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                 - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин                         - 0887/743 008

5.адв. Симеон Попов                        - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева                         - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов                    - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова                      - 0898/565 553

 

23 ФЕВРУАРИ - 01 МАРТ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова               - 0887/602 177

4.адв. Виолета Тасева                    - 0895/655 909

5. адв. Димитър Андонов                - 0889/290 014

6. адв. Емилия Цекова                    - 0887/779 995

7. адв. Жасмина Тюлекова             - 0899/193 348

8. адв. Иглика Манова                    - 0888/665 911

 

02 МАРТ - 08 МАРТ 2014 година

1. адв. Людмила Кацарова              - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                 - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин                         - 0887/743 008

5.адв. Симеон Попов                        - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева                         - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов                    - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова                      - 0898/565 553

 

09 МАРТ - 15 МАРТ 2014 година

1. адв. Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова               - 0887/602 177

4.адв. Виолета Тасева                    - 0895/655 909

5. адв. Димитър Андонов                - 0889/290 014

6. адв. Емилия Цекова                    - 0887/779 995

7. адв. Жасмина Тюлекова             - 0899/193 348

8. адв. Иглика Манова                    - 0888/665  911

 

16 МАРТ - 22 МАРТ 2014 година          

1. адв. Людмила Кацарова              - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                 - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин                         - 0887/743 008

5.адв. Симеон Попов                       - 0887/916 291

6. адв. Таня Илиева                         - 0896/600 690

7. адв. Христо Стоянов                    - 0888/251 085

8. адв. Янка Толькова                     - 0898/565 553

 

23 МАРТ - 31 МАРТ  2014 година

1. адв. Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова               - 0887/602 177

4.адв. Виолета Тасева                    - 0895/655 909

5. адв. Димитър Андонов                - 0889/290 014

6. адв. Емилия Цекова                    - 0887/779 995

7. адв. Жасмина Тюлекова             - 0899/193 348

8. адв. Иглика Манова                    - 0888/665 911

 

            По т. 8

            Докладва адвокат Ядков, който сочи, че от 6/шест/ месеца в офиса на колегията работи нов служител на длъжност „технически сътрудник”, като договора сключен между Адвокатската колегия и „техническия сътрудник” е с 6/шест/ месечен изпитателен срок. Изпитателния срок изтича на 31.12.2014 година. Въпроса, който се поставя е дали да се продължи трудовия договор с „техническия сътрудник”, като в тази насока се прави предложение за преразглеждане на длъжностните характеристики на служителите на Адвокатска колегия Благоевград.

            В тази връзка адвокат Ядков докладва, че в изпълнение на длъжностите служителита, съгласно утвърденото на 11.04.2014 година щатно разписание и длъжностни характеристики има неравномерно натоварване на служителите, съобразно техните длъжностни характеристики, изразяващо се в прекалена натовареност на служителя на длъжността „офис мениджър” на колегията, защото същия влиза по заседания на Дисциплинарен съд като протоколчик, по заседания на Адвокатски съвет, като изпълнява конкретно възложени решения по тях, получава кореспонденцията на Адвокатската колегия и я разпределя между служителите на Адвокатската колегия и много други задължения, като това води до известни затруднения.

Оказва се, че такива задължения нямат другите служители и същите са по-малко натоварени, затова предложението в тази насова е дейността по дисциплинарните дела дабъде прехвърлен на техническия сътрудник, а дейността с Контролния съвет да бъде възложена на счетоводителя на колегията. Семинарите, отбелязването и попълването на семинарните книжки – адвокат Ядков предложи да бъде възложено на техническия сътрудник. Същевременно за имуществото на Адвокатската колегия следва да отговарят всички служители, поради което също се налага изменение в длъжностните характеристики на длъжностите „офис мениджър” и „технически сътрудник”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 232

1.ДА БЪДЕ сключен трудов договормежду Адвокатска колегия Благоевград и Светлана Караджова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

2.ДА БЪДЕ извършена промяна в длъжностните характеристики на служителите от Адвокатска колегия Благоевград, като семинарите, отбелязването и попълването на семинарните книжки да бъде възложено на техническия сътрудник, както и дейността по Дисциплинарните дела, а дейността с Контролния съвет да бъде възложена на счетоводителя на колегията,  а в длъжностните  характеристики на длъжностите „офис мениджър” и „технически сътрудник” бъдат допълнени със задължението за опазването на имуществото на Адвокатска колегия Благоевград, като бъдат връчени новите длъжностни характеристики на служителите от първия работен ден на 2015 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 9

По т. 10

Докладва адвокат Попова резултатите от извършената инвентаризация, като представя доклад с вх. № 885/05.12.2014 година за фактическата наличност на колегията, както и протокол за бракуване на материалните активи на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 234

ПРИЕМА доклада на Работната група по извършена инвентаризация на Адвокатска колегия Благоевград.

БРАКУВА изброените материални активи в Протокол за Бракуване на материалните активи.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 11

Докладва адвокат Ядков, че на 16.11.2014 година от Висш адвокатски съвет е изпратено по електронна поща решение № 14820/10.12.2014 година на Върховен административен съд, касаещо протеста от Милена Беремска - прокурор във Върховна административна прокуратура срещу параграф 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висш адвокатски съвет, обн. ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г. изм. и доп, б. 2 от 09.01.2009 г., доп, бр. 43 от 08.06.2010 г., изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 година.  В писмото се иска становище до 23.12.2014 година във връзка с изготвяне на жалба до 5 членния състав на Върховния административен съд.

В тази връзка адвокат Ядков сочи, че на Висш адвокатски съвет е изпратено решение № 156/12.09.2014 година на Адвокатски съвет Благоевград, с което същия иска да бъде осигурена публичност и информираност на Адвокатска колегия Благоевград за действията на Висш адвокатски съвет по отношение отстояване позицията на неоснователност и необоснованост на този протест.

 

По т. 12

Докладва адвокат Ядков, който предлага да бъде сформирана комисия за изработване на бюджет на Адвокатска колегия Благоевград за 2015 година в състав Председател адвокат Светлана Радулова и членове адвокат Елена Попова и адвокат Мария Прешелкова.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 235

Определя работна група в състав адвокат Светлана Радулова, адвокат Елена Попова и адвокат Мария Прешелкова за изготвяне на проекто-бюджети на Адвокатска колегия и Правната помощ за 2015 година.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 09.01.2015 година от 13,30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

                                                           СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                /адв. Светлана Радулова/

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

.