П Р О Т О К О Л  № 23/10.11.2014год.

 

Днес, 10.11.2014година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Бойка Юсева, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Иванка Кехайова, Атанаска Богоева и Светлана Радулова и поротоколчик Цветанка Христова.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

1.Вземане на решение за отпускане на финансова помощ на адвокат Иванка Тодорова Ибришимова от гр. Гоце Делчев;

 

След станалите разисквания, Адвокатският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 198

ОТПУСКА еднократна парична помощ за лечение в размер на 1000,00 лева на адвокат Иванка Тодорова Ибришимова.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 14.11.2014 година от 13.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

 

.