П Р О Т О К О Л  № 1/09.01.2015 год.

Днес, 09.01.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Светлана Радулова, Петя Хантова, Мария Прешелкова, Росица Иванчева-Паскова, Иванка Кехайова и Георги Чорбаджийски.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

2.      Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

3.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители, разглеждане на предложения по организация на правната помощ;

4.      Вземане на решение за продължване действието на договора за ползване на компютърна информационна система „Лакорда”;

5.      Отчет за събираемостта на членския внос към Адвокатската колегия и Висш адвокатски съвет за 2014 година;

6.      Изменение на тарифата за таксите събирани в Адвокатска колегия Благоевград;

7.      Финансови въпроси;

- Избор на банка за откриване на разплащателна сметка и депозит на Адвокатска колегия Благоевград;

8.      Становище относно писмо изх. № 238/23.04.2014 година до ВАС; 

9.      Разни.

 

По т.1

-Заявление с вх. № 9/07.01.2015 годинаот Милен Томов Маринов за вписването му като младши адвокат в регистъра на младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

-Заявление с вх. № 928/22.12.2014 годинаот адвокат Елка Костадинова Попова за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите. Адвокат Попова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 - Докладва адвокат Ядков,че е получено писмо с вх. № 22/08.01.2015 година от Марияна Маринова, с което уведомява Адвокатския съвет, че във връзка с подаденото от нея заявление с вх. № 920/17.12.2014 година за отписване от Адвокатската колегия представя допълнително следните документи:

-          Декларация по чл. 48 от Закона за адвокатурата;

-          Адвокатска карта

-Заявление с вх. № 14/08.01.2015 годинаот младши адвокат Гергана Ивова Бончева за вписване в Регистъра на Национално бюро за правна помощ. Адвокат Бончева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-Заявление с вх. № 918/17.12.2014 годинаот младши адвокат Аврам Илиев Москов за вписване в Регистъра на Национално бюро за правна помощ. Адвокат Москов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата

-Заявление с вх. № 763/17.10.2014 годинаот адвокат Мартин Костадинов Чаракчиев за вписване в Регистъра на Национално бюро за правна помощ. Адвокат Чаракчиев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1

1.ВПИСВА в регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград МИЛЕН ТОМОВ МАРИНОВ, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 43 Б, ет. 2.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати адвокат Елка Костадинова Попова и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 14.12.2014 година.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

3.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Марияна Георгиева Маринова, считано от 01.01.2015 година, на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата.

Решението е взето с 7 гласа „за” .

 

4.ОДОБРЯВА заявление с вх. № 14/08.01.2015 година подадено от младши адвокат Гергана Ивова Бончева за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ.

Да бъде направено предложение до Национално бюро за правна помощ за вписване на посочения адвокат в Единния регистър за правна помощ.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

5.ОДОБРЯВА заявление с вх. № 918/17.12.2014 година подадено от младши адвокат Аврам Илиев Москов за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ.

Да бъде направено предложение до Национално бюро за правна помощ за вписване на посочения адвокат в Единния регистър за правна помощ.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

6.ОДОБРЯВА заявление с вх. № 763/17.12.2014 година подадено от адвокат Мартин Костадинов Чаракчиев за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ.

Да бъде направено предложение до Национално бюро за правна помощ за вписване на посочения адвокат в Единния регистър за правна помощ.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

            По т. 2

         

           По т. 3

I.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 15 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 9

1. По искане по гр.д. № 62/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. ГерганаЯнчева-Бечванова

2. По искане по НОХД № 765/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г.Тошев

3. По искане по гр.д. № 946/2014 г. по описа на РС – Разлог – С оглед упражняване на правомощията на Адвокатски съвет по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, както и с оглед законосъобразно и адекватно заплащане на адвоката, който ще осъществява правната помощ, за да бъде определен особен представител, следва да се представи доказателство за довнесено възнаграждение в размер на 100,00 лева, съгласно чл.7, ал.2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.В тази връзка, Ви моля, да ни бъде представено доказателство за довнесено възнаграждение на особения представител и искането Ви ще бъде разгледано на Адвокатски съвет.

4. По искане по ЧНД № 1671/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Б.Бойкова

5. По искане по гр.д. № 755/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – След внасяне на възнаграждение в размер на 405,00лева съобразно чл.7, ал.2 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009г./ и представяне на доказателства за плащането му, Адвокатски съвет – Благоевград ще определи адвокат.

6. По искане по гр.д. № 834/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – С оглед упражняване на правомощията на Адвокатски съвет по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, както и с оглед законосъобразно и адекватно заплащане на адвоката, който ще осъществява правната помощ, както и с оглед посочване на възнаграждението на особения представител, съобразено с чл.7, ал.2 от  Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./, към искането, следва да бъдат приложени доказателства за  материалния интерес на делото и посочване на дължимото се възнаграждение на особения представител.

7. По искане по гр.д. № 1087/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв.Ж.Тюлекова

8. По искане по ДП №11/2012 г.по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адв.А.Велянова

9.По искане по ЧНД № 879/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв.Е.Попова

10.По искане по ДП №462/2014г.по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв.В.Христова

11. По искане по ДП №196/2014г.по описа на  ГПУ – МВР – Петрич – определя адв.Д.Харамлийска

12. По искане по НОХД № 1090/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв.Н.Захариева

13. По искане по ДП №5061/2014г.по описа на  РУ – МВР – Г.Делчев – определя адв.Б.Белчева

14. По искане по гр.д. № 186/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв.И.Христова

15. По искане по НОХД № 344/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв.И.Кехайова

 

II.Заверява 73бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 09.12.2014 г. – 09.01.2015 година.

 

III.Докладва адвокат Ядков, че с решение № 230/19.12.2014 година, т. 2 от същото бе допълнено решение № 26/11.06.2010 година, като към неотложни случаи освен дела за мерки за процесуална принуда, разпити пред съдия или в случаите на задържане по чл. 63, ал. 1 от ЗМВР, производства по закон за здравето, за закрила на детето, бързи и незабавни производства да се определят и особените представители по ГПК, както и по досъдебни и съдебни произвоства на наказателни дела, на лицата изтърпяващи наказания „Лишаване от свобода”, както и с взета мярка, „задържане под стража” по други дела. Адвокат Ядков докладва още, че се указва, че има проблем със списъка на дежурните адвокати изготвян за Благоевград, тъй като в същия фигурират само адвокати заявили желание да получават служебни защити по наказателни дела.

В тази връзка се направи предложение, исканията за определяне на особени представители по реда на ГПК, с изключение на исканията по изпълнителни дела, да бъдат обособени в отделна точка на 2а решение № 26/11.06.2010 година, като същите да бъдат определяни от списъка на дежурните адвокати от адвоката определен с решение № 230/19.12.2014 година на Адвокатски съвет Благоевград за отговорник за съответния район, след съгласуване със Секретаря на Адвокатски съвет или Заместник-председателя на Адвокатски съвет Благоевград.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 10

ДА БЪДЕ въведена точка 2а в решение № 26/11.06.2010 година, със съдържание:

точка 2а.Особените представители определяни по реда на ГПК (с изключение на делата с размер на адвокатското възнаграждение над 800,00 лева) се определят по реда за определяне на дежурните адвокати, от член на Адвокатския съвет, отговорящ на съответния район, определен с решение № 230/19.12.2014 година на Адвокатски съвет Благоевград и след предварително съгласуване със Секретаря или Заместник-председателя на Адвокатски съвет Благоевград.

Исканията за определяне на особени представители по реда на ГПК по изпълнителни дела да бъдат разглеждани единствено и само на Адвокатски съвет.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

IV. Докладва адвокат Ядков, че съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ Адвокатският съвет поддържа месечен списък на дежурните адвокати и съставя седмичен график, който предоставя на съответните органи.

Съгласно решение № 230/19.12.2014 година, списъка на дежурните адвокати следва да бъде актуализиран всяка година до 31 януари.

В тази връза е необходимо да бъде извършена актуализация на списъка на дежурните адвокати за 2015 година.

В хода на разискванията бе направено предложение да бъде направена актуализация на вписаните служебни защитници, тъй като част от дежурните адвокати не покриват дежурствата си, което води до затруднения в работата на отговорниците по градове.  Предложено бе да бъде изпратено уведомително писмо на всички служебни защитници, дали желаят да бъдат включвани в списъка на дежурните адвокати, като им бъде изпратено нарочно писмо и заявление по образец и бъде указано, че ако не заявят желанието за включване в списъка на дежурни адвокати до 31.01.2015 година, същите няма да бъдат включени в списъка на дежурните адвокати.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 11

 ДА БЪДЕ изпратено съобщение до всички служебни адвокати, че в срок до 31.01.2015 година, следва да заявят писмено по заявление образец в офиса на колегията дали желаят да бъдат включени в списъка на дежурните адвокати за 2015 година.

В случай, че не заяват до тази дата желанието за включване в списъка на дежурните адвокати, същите няма да бъдат включвани в него за 2015 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 4

Докладва адвокат Ядков, че поради изтичане срока на договора с „Лакорда” АД и необходимостта от подписване на анекс към него е провел разговор с представител на „Лакорда” АД за подписване на договор за 2015 година, като всеки който желае да продължи ползването на продукта или да се включи за първи път, следва да заплати в офиса на колегията 35,00 лева, включваща ползването на 7/седем/ правни продукта.

След станалите разисквания Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 12

ДА БЪДЕ изпратено писмо по електронните пощи на всички адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград, че във връзка с продължаване на договора за ползване на компютърна информационна система „ЛАКОРДА”, всеки който желае да продължи ползването на продукта или да се включи за първи път, може да заяви желанието си в офиса на Адвокатска колегия Благоевград, като заплати сумата от 35,00 лева до 05.02.2015 година.

            Компютърната информационна система „ЛАКОРДА” включва ползването на следните правни продукта:

-          ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ;

-          ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ;

-          БЪЛГАРСКО ПРАВО;

-          СЪДЕБНА ПРАКТИКА;

-          ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ;

-          КАПИТАЛ;

-          БИЗНЕС РЕГИСТЪР.

 Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 5

По справка на адвокати с неиздължен членски внос за три и повече месеци докладва адвокат Радулова, която сочи, че съгласно справката на адвокатите не платили членският си  внос има адвокати, които са с неплатен членски внос за повече от три месеца, което е в нарушение на задълженията им по Закона за адвокатурата и Решение № 50/14.03.2014 година на Адвокатски съвет Благоевград.

Съгласно справката на адвокатите не платили членският си внос бе установено, че адвокат Атанас Малешевски, адвокат Биляна Коцакова-Писова, адвокат Емилия Иванова-Николова, адвокат Константин Симеонов, адвокат Констанца Рупова-Вачкова, адвокат Лена Сандъкчиева, адвокат Лилия Малешевска, адвокат Марияна Карабунарова, адвокат Спас Велков, адвокат Станислава Иванова, адвокат Адриана Мелниклийска, адвокат Антон Драчев, адвокат Стефан Матеев, адвокат Велик Гогов, адвокат Димитринка Марангозова, адвокат Стоян Божинов, адвокат Васил Кокарешков, адвокат, Мариана Цакова-Дундова, адвокат Павел Янчовичин, адвокат Петър Белчев и адвокат Иван Коджабашев е налице нарушение на решение № 50/14.03.2014 година.

С оглед на това се прави предложение, с което по отношение на тези адвокати да се изпратят писма с указание за даване на обяснения за неизпълнение на задълженията им, както и с възможност в срока за това да извършат доброволно плащане на сумите. В връзка с това Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 13

            Да се изпратят съобщения до адвокат Атанас Малешевски, адвокат Биляна Коцакова-Писова, адвокат Емилия Иванова-Николова, адвокат Константин Симеонов, адвокат Констанца Рупова-Вачкова, адвокат Лена Сандъкчиева, адвокат Лилия Малешевска, адвокат Марияна Карабунарова, адвокат Спас Велков, адвокат Станислава Иванова, адвокат Адриана Мелниклийска, адвокат Антон Драчев, адвокат Стефан Матеев, адвокат Велик Гогов, адвокат Димитринка Марангозова, адвокат Стоян Божинов, адвокат Васил Кокарешков, адвокат, Мариана Цакова-Дундова, адвокат Павел Янчовичин, адвокат Петър Белчев и адвокат Иван Коджабашев, по отношение на които е налице нарушение на решение № 50/14.03.2014 година, да им се укаже, че в седем дневен срок от получаването им следва да дадът обяснения за неплащането, както и че в същия срок могат да извършат доброволно плащане на дължимите се към Адвокатска колегия суми, като при неизпълнение, срещу тях ще бъде образувано дисциплинарно производство. Към съобщенията да бъде приложено и напомнено изрично за решение № 50/14.03.2014 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

            По т. 6

            Докладва адвокат Ядков, който сочи, че към настоящият момент действа Тарифа за таксите, които се събират в Адвокатска колегия Благоевград с решение № 162/26.11.2010 година, като същата е изменяна с решение № 46/08.03.2013 година и с решение № 120/11.07.2014 година. В тази връзка, сочи, че в офиса на колегията постъпват множество молби за издаване на удостоверения от адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград, които по една или друга причина, след това не взимат удостоверенията си от офиса на Адвокатска колегия Благоевград.

            В тази връзка постъпи предложение да бъде въведена такса за издаване на удостоверение на адвокатите членове на Адвокатска колегия Благоевград, както и да бъде въведена такса за издаване на заверени копия от документи от Адвокатска колегия Благоевград.

            След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 14

            ВЪВЕЖДА нови такси в раздел II– Други такси, както следва:

1.       т. 5 - такса за издаване на удостоверения на действащи адвокати в размер на 5,00 лева;

2.      т. 6 – такса за издаване на заверени копия от документи в размер на 1,00 лев за първа страница, а за всяка следваща 0,50 лева.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 7

1.Докладва адвокат Ядков, че през 2015 година се навършват 100 години от създаването на Адвокатска колегия Благоевград. По този повод през 2014 година започна изготвянето на книгата „ИСТОРИЯ НА БЛАГОЕВГРАДСКАТА АДВОКАТУРА”, възложено на авторите доцент Димитър Тюлеков и журналиста Димитър Шалев.

За изготвянето на тази книга Адвокатски съвет заплати 7500,00 лева.

Предстои отпечатване на книгата.              

След предварителни проучвания за цената на отпечатване и конкретните действията за отпечатване, същото ще излезе в размер на 10190,00 лева по конкретно представена оферта.

В тази връзка и поради невъзможността Адвокатска колегия Благоевград самостоятелно да финансира отпечатването на книгата, да бъде направено искане за отпускане на финансова помощ в размер на 10000,00 лева за отпечатване на книгата „ИСТОРИЯ НА БЛАГОЕВГРАДСКАТА АДВОКАТУРА.

 

РЕШЕНИЕ № 15

 ДА БЪДЕ направено искане пред Висш адвокатски съвет за отпускане на финансова помощ в размер на 10000,00 лева за отпечатване на книгата „ИСТОРИЯ НА БЛАГОЕВГРАДСКАТА АДВОКАТУРА”.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

2.Докладва адвокат Ядков, че в изпълнение на решение 223/05.12.2014 година на Адвокатски съвет Благоевград, а именно да бъде разкрит тримесечен депозит на името на Адвокатска колегия Благоевград, след дълги преговори, условията предложени за разкриване на депозит, както и таксите, които ще бъдат събирани по обслужване на колегията не са подходящи за Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка бе направено проучване за откриване на нова банкова сметка на името на Адвокатска колегия Благоевград. Сочи, че условията предложени от Централна кооперативна банка са най-приемливи, като се прави предложение да бъдат закрити сметките в Първа инвестиционна банка, както и сметката в Уникредит булбанк.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 16

ДА БЪДЕ закрита разплащателната сметка в Първа инвестиционна банка, както и разплащателната сметка в Уникредит булбанк, като бъде ОТКРИТА разплащателна и депозитна сметка на името на Адвокатска колегия Благоевград в Централна кооперативна банка.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 8

Докладва адвокат Ядков, че във връзка с изпратено писмо с изх. № 238/23.04.2014 година до Висш адвокатски съвет към настоящия момент Адвокатски съвет Благоевград не е информиран от Висш адвокатски съвет за решение по този въпрос. Докладва, че същият въпрос беше поставен и в доклада на Председателя на Адвокатски съвет Благоевград на Националната конфенцения проведена през месец октомври в град Несебър през 2014 година, където също не беше взето конкретно решение.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 17

ДА БЪДЕ изпратено напомнително писмо до Висш адвокатски съвет за това, че това е финансов въпрос, които трябва да залегне в бюджета на Висш адвокатски съвет, който при разглеждане на проекта за бюджет за 2015 година, отново да бъде разгледан от Висш адвокатски съвет и същия да намери решение по принцип и за всички адвокатски колегии или да бъде информирана Адвокатска колегия Благоевград за конкретно взето решение в случай, че по така направеното искане има взето такова.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 9

Докладва адвокат Ядков, че с писмо изх. № 11-01-92/28.11.2014 година от страна на Министерството на правосъдието е изпратена на Висш адвокатски съвет „Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система”. По този повод и съгласно решение № 960/12.12.2014 година, Висш адвокатски съвет е препратил същата, с молба в срок до 12.01.2015 година Адвокатските съвети да изпратят становище по актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

В тази връзка с вх. № 12/07.01.2015 година от страна на адвокат Ядков в офиса на колегията постъпи проект за становище относно актуализирана Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, което бе подложено на обсъждане и гласуване.

След станалите разисквания Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 18

            По представената от Министъра на правосъдието актуализираната стратегия за реформа в съдебната система с писмо изх. № 11-01-92 от 28.11.2014 година, Адвокатски съвет Благоевград прие следното становище:

 

І. По стратегическа цел № 2;

1.      По специфична цел 1;

- Завишаване на изискванията към провеждането на стажовете преди дипломирането, като служителите в съдебната система изпълняват задълженията си ефективно, а не формално. Стажовете следва да се провеждат по утвърдена програма, с конкретни отговорници и да завършват с тест или изпит. В болшинството от случаите стажовете се провеждат формално и без каквото и да било практическо значение.

-                     Завишаване на изискванията и критериите при провеждане на теоретико-практическия изпит, като същият се превърне в реална проверка на практическите и теоретичните познания на юристите.

-                     Удължаване на срока за стаж на завършилите юристи, тъй като сегашният шестмесечен стаж е твърде недостатъчен за придобиване на реални практически умения;

2.      По специфична цел 3;

- включване в преподавателския състав на Националния институт по правосъдието на адвокати - преподаватели, които да запознават назначените съдии и прокурори със спецификата на адвокатската професия, с ролята и значението на адвоката като участник в процеса и в необходимостта адвокатите да бъдат уважавани и зачитани, съобразно разпоредбата на чл. 29, ал. 1 и чл. 31 от Закона за адвокатурата;

3.      По специфична цел 4;

- въвеждане на критерии за атестации на съдиите и прокурорите и от останалите професионални общности, една от които е адвокатурата;

- задължително изискване на становище на професионалните общности имащи достъп до системата на правосъдието, в процеса на атестирането на съдиите и прокурорите, като една от гаранциите за обществен контрол върху съдебната система;

4.      По специфична цел 5;

-предоставяне на възможност на подалия съответния сигнал срещу магистрат да участва в дисциплинарното производство, тъй като досегашната практика е невъзможност за такова участие;

            ІІ. По стратегическа цел № 3;

1. По специфична цел 3;

- участие на Висшия адвокатски съвет в дефинирането и периодичното обновяване на целите и индикаторите за изпълнение, оценката на разходите по видовете дела, тъй като адвокатурата не може да се причислява към понятието „гражданско общество” – т. 3.3.2;

- ясно дефиниране на сумите необходими за изплащане възнагражденията на особените представители, назначавани по ГПК и АПК, извън бюджета на Националното бюро за правна помощ;

2. По специфична цел 5;

            - въвеждане на ясни критерии за приложението на разпоредбата на чл. 31 от Закона за адвокатурата, като бъдат отстранени разминаванията в нормативната база – Закон за адвокатурата, Правилник за администрацията в съдилищата, останалите подзаконови нормативни актове;

            - изграждане на електронна система даваща възможност за подаване на искови молби, жалби, тъжби и други документи по електронен път, а не чрез внасянето им на хартиен носител в съответната структура на съдебната система;

            ІІІ. По стратегическа цел № 4;

            1. По специфична цел № 1;

            - участие на професионалните общности, в частност на адвокатурата в актуализацията на конкретните институти и състави на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс и предварително съгласуване на съответните проекти, участие на представители на адвокатурата в изработването на различните проекти;

            2. По специфична цел № 6;

            - изработване на конкретен механизъм за преодоляване на противоречията между актовете на органите на съдебната система с решенията на ЕСПЧ и ЕКПИ     

ІV. По стратегическа цел № 5;

1. По специфична цел № 4;

- въвеждане на критерии за реално предоставяне на правна помощ и същата да не превръща в начин за движение на процеса, а в реално предоставяне на нуждаещите се граждани от правна помощ;

- изработване на критерии и механизъм за контрол на органите по чл. 25 от Закона за правната помощ, на начина и реда за предоставяне на правна помощ;

- актуализиране на заплащането на правната помощ и въвеждане на ясни критерии за оценка на труда на служебните защитници и изплащане на тяхното възнаграждение;

- въвеждане на критерии за определяне на особени представители;

- разработване на механизъм за администриране от адвокатските съвети на правната помощ осъществявана от особени представители;

- избягване на повторяемостта в извършването на една и съща работа от адвокатските съвети и Националното бюро за правна помощ;

- предоставяне осъществяването и заплащането на първичната правна помощ на адвокатските съвети, тъй като досегашната система е изключително тромава и неефективна;

 

V. По стратегическа цел № 6;

 

1. По специфична цел № 1;

- По тази стратегическа цел не се предвижда нищо ново и водещо до засилване на доверието към съдебната система. Стратегията е насочена към реформиране на Висшия съдебен съвет, но не и до повишаване на доверието в органите на съдебната система. Липсва каквато и да било визия за това, по какъв начин обществеността да участва в процеса на правораздаване, като посочените специфични цели използват съществуващи досега институти, които в практиката са показали своята неефективност.

 

2. По специфична цел № 2;

- Предлаганата цел за обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели не предвижда нищо ново.

- В тази насока следваше да се предвиди възможност за обществен контрол върху дейността на органите на съдебната система, обществена оценка за качеството на работата на органите на съдебната система, механизми за обществено въздействие при некомпетентно, неквалифицирано, превратно прилагане на закона от представители на съдебната система.

 

3. По специфична цел № 4;

- изработване на конкретен механизъм за проверка на делата, за електронен достъп до тях, за електронно подаване на документи, спазване на изискването на чл. 29, ал. 1 и чл. 31 от Закона за адвокатурата.

- предвиждане на конкретни механизми за обобщаване на оценките на професионалните общности и бизнеса и предприемане на действия по привеждането в изпълнение на тези оценки.

 

VІ. Липсващи цели в стратегията:

 

1. Липса на механизми за разтоварване на съдебната система от огромния обем дела и работа.

- в тази насока липсва каквото и да било становище относно развиването на алтернативните способи за решаване на съдебните спорове като медиация, арбитраж и особените юрисдикции като КЗК и други подобни.

 

2. Липсва каквито и да било цели свързани с подобряване на правораздаването чрез изменение на процесуалните закони и по-конкретно на ГПК (въззивно, касационно производство и изпълнителен процес) и НПК (досъдебното производство).

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 23.01.2015 година от 11,00 часа.

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

              ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.