П Р О Т О К О Л  № 2/16.01.2015 год.

Днес, 16.01.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Светлана Радулова, Мария Прешелкова, Росица Иванчева-Паскова и Георги Чорбаджийски.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

 

По т.1

- Заявление с вх. № 42/15.01.2015 година от адвокат Искра Кирилова Трендафилова с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата. Адвокат Трендафилова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 19

1.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Искра Кирилова Трендафилова, считано от 15.01.2015 година, на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона на адвокатурата.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

                                                           СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                              /адв. Светлана Радулова/

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.