П Р О Т О К О Л  № 3/23.01.2015 год.

             Днес, 23.01.2015 година от 11.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Светлана Радулова, Петя Хантова, Мария Прешелкова, Росица Иванчева-Паскова, Иванка Кехайова и Георги Чорбаджийски.

На заседанието присъстват и членовете на Дисциплинарен съд, а именно: Петър Петров, Албена Златкова, Мария Икономова, Диана Табутова, Димитрина Маркова, Василка Христова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Разглеждане отчета на Председателя на Адвокатския съвет за 2014 година;

2.      Разглеждане финансовия отчет на Секретаря на Адвокатския съвет за 2014 година;

3.      Приемане на програмата за семинарната дейност за 2015 година;

4.      Приемане на програмата за Културно масовата дейност на Адвокатска колегия Благоевград;

5.      Приемане проекта за бюджет на Адвокатска колегия и Правната помощ за 2015 година;

6.      Обсъждане на въпросите свързани с провеждането на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград;

7.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

8.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

9.      Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

10.  Разглеждане на постъпили оферти за сключване на застраховка „Професионална отговорност” по реда на чл. 50, ал. 3 от Закона за           адвокатурата.

11.  Обсъждане на въпросите свързани с организацията на Адвокатската стая в сградата на Окръжен съд Благоевград;

12.  Разни.

 

 

 

По т.1

Адвокатски съвет Благоевград се запозна с отчетен доклад на Председателя на Адвокатски съвет Благовеград за 2014 година, с вх. № 57/23.01.2015 година. След обсъждане на същия, Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 20

ПРИЕМА отчета на Председателя на Адвокатския съвет за дейността на Адвокатския съвет през 2014 година.

Решението е взето с 12 гласа „за”.

По т.2

След изслушване на отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за 2014 година и обсъждане на същия, Адвокатският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 21

ПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатския съвет за изпълнение на бюджета за 2014 година.

Решението е взето с 15 гласа „за”.

 

По т.3

В  Адвокатска колегия Благоевград постъпи програма от адвокат Чорбаджийски – член на Адвокатски съвет Благоевград, с вх. № 58/23.01.2015 година, за семинарната дейност за 2015 година на Адвокатска колегия Благоевград.

След обсъждане на същата, Адвокатският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 22

ПРИЕМА програмата за семинари и обучение за 2015 година, както следва:

06март (Петък) 2015 г. Място на провеждане – Залата на адвокатска колегия Благоевград

1.Тема – Актуални въпроси на сделките с реални чести от поземлени имоти по ЗУТ. Проблеми при отразяването им в кадастралната карта. Практически проблеми при приложението на параграф 4 от ЗСПЗЗ и отразяването на тези имоти в кадастралната карта.

Лектор – адвокат Евгения Дашина

27 март (Петък) 2015 год. Място на провеждане – Залата на адвокатска колегия Благоевград

1.      Тема - Гражаданският иск в наказателния процес

           Служебната защита в наказателния процес

Лектор съдия д-р Павлина Панова или

                             съдия Галина Захарова

2.      Тема - Съдебна делба

Лектор - съдия Никола Хитров

17 и 18 април 2015 год. Място на провеждане – Изнесен двудневен семинар

Тема -Етажна собственост:

- практически въпроси по прилагане на ЗУЕС (например начин на изчисляване на общите части на отделните етажни собственици, мнозинства при вземане на решенията, компетентност на различните органи, режим на разноските и пр.);

- етажна собственост преди въвеждане на сградата в експлоатация (практически проблеми);

- защита срещу нарушения в етажната собственост (например: завземане на общи части в сграда, неплащане на задължения към етажната собственост);

- правни аспекти при изготвянето, приемането и изпълнението на бюджета на етажната собственост;

- изваждане на етажен собственик по чл. 45 ЗС;

- изпълнение и контрол върху решенията на органите на етажната собственост (чл. 38-43 ЗУЕС);

- жилищни комплекси от затворен тип: възникване, вписване и особености в управлението (чл. 2 ЗУЕС);

- правен статут на сдружението на етажните собственици като форма на управление на  етажната собственост (чл. 25-37 ЗУЕС) – практически проблеми;

 Лектор - адв. Стоян Андреас Ставру

29 май / петък / 2015 год. Място на провеждане – Залата на адвокатска колегия Благоевград

1.      Тема - Съдебно производство по търговски спорове

Лектор- съдия Жаклин Комитова

2.      Тема - Практически проблеми във връзка с някои търговски сделки. Продажба на изплащане със запазване на собствеността и договор за оперативен лизинг. Финансов лизинг. Договорът за факторинг и цесията. Критичен анализ на съдебната и арбитражната практика.

Лектор - адв. Захари Торманов

 16 май / петък/ 2015 г. Семинар за младши адвокати: Място на провеждане – Залата на адвокатска колегия Благоевград

1.      Тема - Основни положения на адвокатската защита в гражданския процес

Лектор - адвокат Елена Попова – Заместник – председател на Адвокатски съвет Благоевград.

25 септември  (Петък) 2015 год. Семинар за младши адвокати: Място на провеждане – Залата на адвокатска колегия Благоевград

1.      Тема - Основни положения на адвокатската защита в наказателния процес

Лектор - съдия Лозан Панов

06 ноември - Място на провеждане – Залата на адвокатска колегия Благоевград 

1. Тема - Прилагане на правото на ЕС в България – анализ на практиката на българските съдилища относно приложение на принципите на върховенство, непосредствена приложимост, директен ефект

2. Тема - Вътрешни дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

 Лектор - съдия Александър Еленков

11 декември / петък / 2015 год. Място на провеждане – Залата на адвокатска колегия Благоевград

1.      Тема - Престъпления по транспорта и съобщенията

Лектор – адв. Явор Нотев

2.      Тема - Проблеми на производството, което се образува по тъжба на пострадалия - адв. Красимир Аврамов

Решението е взето с 12 гласа „за”.

По т.4

След обсъждане на предложението на адвокат Хантова за програма за културно – масова дейност през 2015 година, Адвокатският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 23

            ПРИЕМА програма за културно – масова дейност през 2015 година, както следва:

МАРТ

3 МАРТ

Поздравителен адрес по случай националния празник

Участие в честванията в Благоевград – цветя от Адвокатска колегия

8 МАРТ

Международен ден на жената

Поздравителен адрес до всички членове - жени на адвокатска колегия от Председателя и Адвокатски съвет

20 МАРТ

Във връзка с ДЕН НА ПРОЛЕТТА

Поздравителен адрес

Кулинарен конкурс и благотворителент търг на кулинарните произведения

Пролетен купон

АПРИЛ

16 АПРИЛ

ден на Българската конституция

Поздравителен адрес

Купон

„Час по конституция” презантация за основния закон – училища/гимназии по места

медийно присъствие

МАЙ

Обявяване на фотоконкурс „В прегръдката на лятото-2015”, който да приключи на 15.09.2015 година

ЮНИ

Дву/тридневна екскурзия в България

ОКТОМВРИ

03-10.10.2015 г. официални чествания на 100 години адвокатура в Пиринско по приетата програма – поход, фотоизложба, концерт, представяне на Историята, кръгла маса, медийни изяви и други съпътстващи събития

НОЕМВРИ

22 НОЕМВРИ

Ден на българската адвокатура

Поздравителен адрес

Медийни изяви – публикации, интервюта

ДЕКЕМВРИ

Ден на европейския адвокат – медийно присъствие

Коледен купон17.12.2015 година.

Решението е взето с 14 гласа „за”.

 

По т.5

Адвокатският съвет обсъди предложението на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за проект на бюджет на Адвокатска колегия и Правната помощ за 2015 година и взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 24

Приема проектобюджета за 2015 година в частите му за Адвокатска колегия и Правна помощ, койда да бъде предложен за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 24.01.2015 година.

Решението е взето с 12 гласа „за”.

По т.6

Докладва адвокат Ядков, че е необходимо да бъдат определени адвокати, които да осъществяват регистрацията на участниците в Общото събрание, както и да бъде определен адвокат, който да бъде предложен на Общото събрание да бъде избран за негов Председател, а протоколчика и преброителите да бъдат избрани от явилите се на Общото събрание адвокати.

 След направените предложения и проведено гласуване, Адвокатският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 25

ИЗБИРА за членове на комисията за регистрация – адвокат Василка  Христова – Председател, и членове - адвокат Славчо Попов и адвокат Илияна Димова.

ДА БЪДЕ предложено на Общото събрание за Председател на същото адвокат Елена Благоева Попова, а преброители да бъдат избрани от явилите се на Общото събрание адвокати.

Решението е взето с  гласа 12 „за”.

По т.7

-Заявление с вх. № 35/14.01.2015 годинаот адвокат Славчо Иванов Попов за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите. Адвокат Попов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-Заявление вх. № 38/14.01.2015 година– от адвокат Илияна Иванова Мавродиева за вписване на промяна във фамилното и име. От приложените документи и видно, че същата е сключила граждански брак и е приела фамилното име на съпруга си. Адвокат Илияна Иванова Мавродиева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-Заявление вх. № 43/15.01.2015 година- от адвокат Мария Михайлова Георгиева за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефонния номер за контакт, както и промяна на електронната й поща. Адвокат Георгиева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-Заявление с вх. № 47/19.01.2015 годинаот адвокат Кремена Пламенова Масарлиева, с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата. Адвокат Масарлиева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

- Заявление вх. № 51/21.01.2015 г. – от адвокат Петър Джоров Петров за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора, както и телефонния номер за контакт. Адвокат Петров е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-Заявление с вх. № 54/22.01.2015 годинаот Людмила Славчева Ингилизова за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

-Заявление с вх. № 863/02.12.2014 годинаот адвокат Владимир Трайков Ангелов за вписване като адвокатски сътрудник на Тодор Руенов Христов. Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адвокатски сътрудник.

-Заявление с вх. № 923/18.12.2014 годинаот адвокат Лилия Райчева Малешевска, с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата. Адвокат Малешевска е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-доклад с изх. № 73/23.01.2015 годинаот Председателя на Адвокатски съвет Благоевград – адвокат Ядков, с който уведомява членовете на адвокатски съвет за настъпила смърт на адвокат Атанас Попов, с предложение да бъде заличен от списъка на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 26

1.ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати адвокат Славчо Иванов Попов и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 11.01.2015 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

2.ВПИСВА промяна на фамилното име на адвокат: Илияна Иванова Мавродиева-Ангелова.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

3.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в електронната поща и телефонния номер за контакт на адвокат Георгиева.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

4.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Кремена Пламенова Масарлиева на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

5.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефонния номер за контакт, както и адреса на кантора на адвокат Петър Джоров Петров, който да се счита: гр. Разлог, ул. „Преображение” № 7, ет.1, офис 2. 

Решението е взето с 8 гласа „за”.

6.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ЛЮДМИЛА СЛАВЧЕВА ИНГИЛИЗОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Александър Стамболийски” № 52.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

7.ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Тодор Руенов Христов като адвокатски сътрудник на адвокат Владимир Трайков Ангелов.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

8.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Лилия Райчева Малешевска на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

9.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград АТАНАС ЕМИЛОВ ПОПОВ, поради настъпила смърт, считано от 16.01.2015 година.  

По т.8

1.      В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 40 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 27

1.      По искане по изп. д. № 20117980400355/2014 по описа на ЧСИ – Гергана Стойнева – На лицата ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МАГУРЕВ и МАРИЯ АТАНАСОВА МАГУРЕВА ще бъде определен особен представител след представяне на доказателства за довнесено възнаграждение в размер на 561,32 лева, съгласно чл.10, т.2 във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.

2.      По искане по ЧНД № 1805/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Стефка Коемджиева

3.       По искане по гр.д. № 1277/2014 г. по описа на РС – Разлог – оределя адв. Биляна Георгиева

4.       По решение на НБПП №1/2015 г. определя адв. Илиана Керина

5.      По искане по ДП №48/2009г.по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определяадв. Марян Биков

6.      По искане по ДП №1148/2010 г.по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определяадв. Тодорка Чонина и адв. Янка Пандева

7.      По искане по гр.д. № 712/2014 г. по описа на РС – Разлог – оределя адв. Татяна Лазарова

8.      По искане по НОХД № 615/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Елза Хасанова

9.      По искане по НОХД № 374/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Добромир Парапанов

10.  По искане по ДП №341/2014г.по описа на  РУ – МВР – Разлог – определя адв. Иван Димитров

11.  По искане по НОХД № 408/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Катя Воденичарова

12.  По искане по ДП №419/2014г.по описа на  РП – Разлог – определя адв. Михаела Клечерова

13.  По искане по ДП №570/2014г.по описа на  РУ – МВР – Сандански – определя адв. Иглика Манова

14.  По искане по гр.д. № 2436/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Миглена Михайлова

15.  По искане по ДП №7852зм-31/2015 г.по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определяадв. Рангел Бараков

16.  По искане по НОХД № 514/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Иван Тюхков

17.  По искане по гр.д. № 834/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Даниела Банева

18.  По искане по изп. д. № 20147970400038/2014 по описа на ЧСИ – Милица Велева – На лицата Костадин Георгиев Гошев и Атанаска Герасимова Гошева ще бъде определен особен представител след представяне на доказателства за довнесено възнаграждение в размер на 1520,76лева, съгласночл.10, т.2 във връзка с чл.7, ал.2 от  Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./.

19.   По искане по ДП №387/2014г.по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв. Олег Янчев

20.  По искане по ДП № 617/2014 година по описа на РУ-МВР – Гоце Делчев – определя адв. Нели Терзиева

21.  По искане по гр.д. № 963/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Людмила Кацарова

22.  По искане по ДП №566/2014г.по описа на  РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв.Таня Петканина

23.  По искане по НОХД № 1262/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Илонка Закова

24.  По искане по ДП №172/2014г.по описа на  РП – Разлог – определя адв. Николай Коцаков

25.  По искане по ДП №615/2014г.по описа на  РУ – МВР – Гоце Делчев - определя адв.Магдалена Пиринска

26.   По искане по ЧНД № 46/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Петър Кютукчиев

27.  По искане по ДП №628/2014г.по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв. Ваица Пенелова

28.   По искане по гр.д. № 852/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Росица Зотева

29.  По искане по НОХД № 1560/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Милуш Бараков

30.  По искане по НЧХД № 1747/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Надежда Римпева

31.  По искане по търговско.д. № 114/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Диньо Динев

32.  По искане по ДП №212/2011г.по описа на  РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв.Венета Итева

33.  По искане по ДП №699/2014г.по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определяадв. Валерия Велева

34.  По искане по НОХД № 1801/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Галина Савова

35.  По искане по гр.д. № 166/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Десислава Грозданова

36.  По искане по гр.д. № 1008/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Албена Лавчиева

37.  По решение на НБПП №7/2015 г. определя адв. Марияна Шагова

38.  По искане по изп. д. № 20147960400333/2014 по описа на ЧСИ – Шукри Дервиш – определя адв. Мария Прешелкова

39.  По искане по гр.д. № 991/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Славчо Попов

40.  По искане по гр.д. № 236/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Атанаска Богоева

2.      Заверява 56 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 19.12.2014 г. – 23.01.2015 година.

 

По т.9

По т. 10

Докладва адвокат Росица Иванчева, че в офиса на колегията има постъпили оферти от Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС”, ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и ЗАД „Булстрад Виена Груп” във връзка с задължителната застраховка „Професионална отговорност на адвокати”. В оферите се съдържа информация за срок на застраховката, покрити рискове, териториална валидност, застрахователна сума, застрахователна премия и начин на плащането й.

След разглеждане на същите и след станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 33

На основание чл. 89, т. 5 и т. 6, във вр. с чл. 50, ал. 3 от Закона за адвокатурата, ОДОБРЯВА оферта с вх. № 64-1/23.01.2015 година, при следните условия:

-                     групова застраховка на риска „Професионална отговорност” за минимум 100 адвокати при цена на застрахователната премия в размер на 21,00 лева и ретроактивно действие на договора за застраховка 3/три/ години назад, считано от датата на сключването му.

ДА БЪДАТ информирани всички адвокати от Адвокатска колегия Благоевград за възможността за сключване на такава застраховка, като бъдат изпратени съобщения по електронните пощи на всички адвокати, както и да бъде обявено на сайтовете на Адвокатска колегия Благоевград, че в срок до 13.02.2015 година включително, същите могат да заяват желанието си в офиса на Адвокатска колегия Благоевград и да заплатят таксата от 21,00 лева.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 По т. 11

Отлага разглеждането на същата за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

По. 12

1.Докладва адвокат Ядков, че с вх. № 62/23.01.2015 година е получено искане от адвокат Мария Икономова и адвокат Албена Златкова, че вече от една година получават на посочените в регистрите си електронни пощи генерирани съобщения от името на адвокатската голегия с уведомление, че имат задължения за членски внос, което не отговаря на истината. Същите знаят, че проблема е технически и е поради обстоятелствата, които не могат да се вменят във вина на Съвета на Адвокатска колегия Благоевград или служителите. Сочат, че такива съобщения получават ежемесечно голяма част от колегите, което е неприятно. Молят Адвокатски съвет Благоевград за намеса и преустановяване на този процес.

След станали разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 34

            ВЪЗЛАГА на адвокат Радулова – Секретар на Адвокатски съвет Благоевград изготвяне на искане за прекратяване на действието на програмата, която фирма БИСОФТ ЕООД използва за генериране на съобщения на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград за неплатен членски внос.

Решението е взето с 8 гласа „за”

 

2. Докладва адвокат Ядков, че с вх. № 61/23.01.2015 година е постъпило предложение от адвокат Росица Иванчева, член на Адвокатски съвет Благоевград, с което уведомява, че адвокат Снежана Попова е в затруднено материално положение, тъй като не е в състояние да работи и няма да бъде в работна кондиция за дълъг период от време, поради настъпила смърт на сина й адвокат Атанас Попов-член на Адвокатска колегия Благоевград.

Адвокат Иванчева предлага да бъде гласувано отпускане на парична помощ на адвокат Попова, както и да бъде освободена от заплащане на членски внос за три месеца, тъй като адвокат Попова е дала своя принос към Адвокатска колегия Благовеград в качеството си на неин дългогодишен активен член, а така също като Председател на колегията в минал период.

След станали разисквания и на основание чл. 89, т. 18 във връзка с чл. 6 от Закона за адвокатурата, Адвокатският съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 35

            ОСВОБОЖДАВА адвокат Снежана Попова от задължението за заплащане на членски внос към Адвокатска колегия Благоевград за периода 01.01.2015 година – 01.07.2015 година, поради заболяване.

ОТПУСКА парична помощ в размер на 400,00 лева на адвокат Снежана Попова.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 13.02.2015 година от 13,30 часа.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

               /адв. Емил Ядков/

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

             ПРОТОКОЛЧИК:................................

            /Цветанка Христова/

 

.