П Р О Т О К О Л  № 4/13.02.2015 год.

Днес, 13.02.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Светлана Радулова, Петя Хантова, Мария Прешелкова, Росица Иванчева-Паскова, Иванка Кехайова и Георги Чорбаджийски.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2.      Конституиране на Управителния съвет на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

4.      Разглеждане на жалби и сигнали, и доклади по жалби и сигнали;

5.      Отчитане на резултатите по изпълнение на чл. 27 от Закона за адвокатурата;

6.      Вземане на решение за създаване на архив на Адвокатска колегия Благоевград;

7.      Вземане на решение за архивиране на материалите, които са събирани по реда на Правната помощ;

8.      Обсъждане на въпросите свързани с организацията на Адвокатската стая в сградата на Окръжен съд Благоевград;

9.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

10.  Актуализиране на списъка за дежурни адвокати за м. Февруари и м. Март 2015 година;

11.  Вземане на решение за унищожаване на изборните книжа от изборите за делегати проведени на 24.01.2015 година;

12.  Разни.

По т.1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха МИЛЕН ТОМОВ МАРИНОВ и ЛЮДМИЛА СЛАВЧЕВА ИНГИЛИЗОВА.

По т.2

Докладва адвокат Ядков, че днес на заседанието на Адвокатски съвет присъстват адвокат Велина Пиргова, адвокат Петър Сланчев, адвокат Атанас Белички и адвокат Ирина Пелтекова, избрани с решение на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград за управителни органи на учредения дарителски Фонд.

Целта на днешното събиране е конституиране на членовете на Дарителския Фонд, уточняване на условията за отпускане на помощи, както и начина на възлагане на определени функции и задачи.

По т.3

-Заявление с вх. № 136/12.02.2015 годинаот Вера Стефанова Ташева за вписването и като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

-Заявление с вх. № 130/11.02.2015 годинаот Георги Костадинов Гюров за вписването му като младши адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

-Заявление с вх. № 75/24.01.2015 годинаот адвокат Васил Петров Ковачев за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата. Адвокат Ковачев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-Заявление вх. № 94-1/26.01.2015 година- от адвокат Мария Атанасова Кондова за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефонния номер за контакт. Адвокат Кондова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-доклад с изх. № 92/03.02.2015 годинаот Председателя на Адвокатски съвет Благоевград – адвокат Ядков, с който уведомява членовете на адвокатски съвет за настъпила смърт на адвокат Йордан Рашков, с предложение да бъде заличен от списъка на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата, както и да бъде сторниран членският му внос за месец Януари 2015 година.

-Заявление с вх. № 146/13.02.2015 годинаот адвокат Иван Йорданов Димитров за вписване като адвокатски сътрудник на Нели Йорданова Димитрова. Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адвокатски сътрудник.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 36

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ВЕРА СТЕФАНОВА ТАШЕВА, с адрес на кантора: град Благоевград, бул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 1.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЮРОВ, с адрес на кантора: град Разлог, пл. „Илинден” № 4.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

3.ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати адвокат Васил Петров Ковачев и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 25.01.2015 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

4.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефонния номер за контакт на адвокат Кондова.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

5.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ЙОРДАН ВАСИЛЕВ РАШКОВ, поради настъпила смърт, считано от 03.02.2015 година. 

ДА БЪДЕ направено предложение до Национално бюро за правна помощ за заличаване на адвокат Рашков от Нацоналния регистър на служебните защитници.

6.ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Нели Йорданова Димитрова като адвокатски сътрудник на адвокат Иван Йорданов Димитров.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

7.Адвокатски съвет се запозна с молба вх. № 72/24.01.2014 година на адвокат Красимир Събев от град Сандански. В молбата се сочи, че понастоящем продължава да боледува и не реализира доходи като адвокат. С оглед на това не е в състояние да продължава да плаща вноските си към Адвокатски съвет Благоевград и към Висш адвокатски съвет за настоящата 2015 година. С молбата моли да бъде освободен от заплащане на членски внос за период за какъвто прецени Адвокатски съвет за 2015 година. След като се запозна и обсъди постъпилата молба Адвокатски съвет намира същата за основателна. Наличието на здравословни проблеми на адвокат Събев е обстоятелство, което е известно на Адвокатски съвет.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 37

            ОТЛАГА вземане на решение по молба с вх. № 72/24.02.2015 година, като възлага на Заместник – председателя на Адвокатски съвет Благоевград да проучи по подробно възможността на адвокат Събев да заплаща членските си вноски до следващото заседание.

По т.4

По т.5

Докладва адвокат Ядков, че съгласно чл. 27 от Закона за адвокатурата и чл. 8 от Наредба № 4 от 2006 година на Висш адвокатски съвет, адвокатите са длъжни да поддържат и повишават квалификацията си, като са длъжни да участват годишно в не по-малко от четири учебни часа в избрана от тях форма и тематика.

В тази връзка от началото на 2014 година, в Адвокатска колегия Благоевград бе въведена „Книжка за регистрация на участие на адвоката в програми за обучение и квалификация”.

Адвокат Ядков докладва, че през изминалата 2014 година Адвокатска колегия Благоевград съвместно с Центъра за обучение на адвокати са организирали 10 /десет/ семинара, като посещаемостта на семинарите възлиза на 33,3%  в период. Сочи, че съгласно изготвена справка за посещаемостта на семинарите около 50% от адвокатите вписани в Адвокатска колегия Благоевград не се обучават, което е изключително тревожно.   

В тази връзка бе направено предложение, а именно адвокатите, които не посещават семинари да бъдат санкционирани или да бъдат лишавани от право да бъдат служебни защитници, тъй като това е задължение за всеки един адвокат.

Бе направено и друго предложение, а именно на всички адвокати от Адвокатска колегия Благоевград да бъдат изпратени съобщения, с които да бъде напомнено за задължението им, съгласно чл. 27 от Закона за адвокатурата и чл. 8 от Наредба № 4 от 2006 година на Висш адвокатски съвет.

След направените предложения и станалите разисквания Адвокатски съвет Благоевград отлага разглеждането на същата за следващото заседание.

По т. 6

Докладва адвокат Ядков, че Адвокатска колегия Благоевград разполага с налична документация преди 1991 година, която е изключително бедна и разпокъсана като години, както и че е трудно може да бъде използвана тази документация. Сочи, че след 1991 година, архива на колегията е по богат, но към момента нито един съвет не е взел решение какво да се прави с архива и как същия да бъде подреден. Предложението на адвокат Ядков в тази насока е да бъде създаден архив на Адвокатска колегия Благоевград, тъй като след 2009 година документооборота на колегията е изключително голям, като се определи какво и как да се архивира и кое подлежи на унищожаване. В тази връзка бе направено предложение да бъде формирана работна група, която да изработи и предложи правила за архивиране на документите на Адвокатска колегия Благоевград, като след одобряване на същите от Адвокатски съвет Благоевград да бъде направено архивиране на наличните документи на колегията.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 43

ОПРЕДЕЛЯ работна група в състав: адвокат Ядков, адвокат Попова, адвокат Радулова и адвокат Хантова, които да разработят правила за създаване на архив на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т.7

Докладва адвокат Ядков, че в Адвокатска колегия Благоевград се съхраняват документи по Закона за правната помощ за периода 2006 година до настоящия момент. Сочи, че през 2014 година е получено указание от Национално бюро за правна помощ, с което уведомяват Адвокатските съвети, че дела приключили преди 2009 година, няма да бъдат изплащани, поради миналата давност от 5 /пет/ години.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 44

ДА БЪДАТ архивирани документите събрани от Адвокатса колегия Благоевград по реда на Закона за правната помощ за периода 2006 година – 2009 година.

 Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т.8

Адвокатски съвет Благоевград се запозна с разработените от работната група определена с решение № 228/10.12.2014 година, вътрешни правила за организацията на работата в Адвокатската стая при Окръжен съд Благоевград.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 45

УТВЪРЖДАВА вътрешните правила за организация на работа в Адвокатска стая при Окръжен съд Благоевград, които да бъдат предложени за одобрение на Окръжен съд Благоевград, както следва:

Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и организацията за ползване на адвокатската стая, реда и начина на осъществяване на достъп до висящи граждански, наказателни и търговски дела, снабдяване с копия от документи по делата, ползване на компютърна и копирна техника, заплащане на копираните материали.

Чл. 2. В адвокатската стая ще се предоставят за ползване насрочени дела, образувани в Окръжен съд Благоевград на пълномощниците на страните по делото, най-късно до деня преди датата на насроченото съдебно заседание.

Чл. 3. Получаването и ползването на насрочените дела ще се извършва след описване на поисканото дело в разносна книга, водена от съответното деловодство - гражданско или наказателно, в което деловодство е образувано делото и след полагане на подпис от страна на длъжностното лице в служба «Адвокатска стая», приемащо поисканото дело.

Чл. 4. Длъжностното лице в служба «Адвокатска стая», предоставящо за проучване поисканото дело на пълномощниците на страните по делото, при необходимост, може, да изисква представяне на адвокатска карта.

Чл. 5. Делото се предоставя за проучване след оформяне от страна на лицето на надлежно подписан контролен лист по утвърден от Окръжен съд образец.

Чл. 6. Процесуалните представители на страните по делата, осъществяват правото си на достъп до делата, при спазване на изискванията на чл. 31 от Закона за адвокатурата и на Вътрешните правила за реда за запознаване с делата, издаване на съдебни удостоверения, преписи, копия и извлечения от приложените към делата книжа,утвърдени от Окръжен съд Благоевград.

Чл. 7. Справки по движение на делото се правят незабавно, както и се дават чрез средствата за отдалечен достъп.

Чл. 8. Копирането на материали от делата ще се извършва след депозиране на молба от адвоката.

Чл. 9. Подръжката и разходите за консумативите за предоставената от Окръжен съд Благоевград  компютърна  техника и принтер са за сметка на Окръжен съд Благоевград.

Чл. 10. Адвокатската стая ще бъде предоставена за ползване за времето от 8,30 часа. до 12,30 часа. и от 13,00 часа. до 17,00 часа, като ключът ще се държи от длъжностното лице в служба «Адвокатска стая».

По т.9

I.                   В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 39 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 46

1. По искане по ДП № 1/2015 г. по описа на  ГПУ – МВР – Златорево – определя адв. М. Попова

2. По искане по НОХД № 1126/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. П. Йовчев

3. По искане по НОХД № 1232/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Д. Харамлийска

4. По искане по НОХД № 401/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Парапанов

5. По искане по НАХД № 1879/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Х. Солачка

6. По искане по ДП № 644/2014 г. по описа на  РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. К. Воденичарова

7. По искане по ДП № 5035/2014 г. по описа на  РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. Б. Сарандева

8. По искане по ДП № 68/2014г. по описа на  РП – Разлог – определя адв. Л. Крънчева

9. По искане по НОХД № 1199/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Станкова

10. По искане по НОХД № 723/2014 г. по описа на РС – Разлог – оределя адв. Т. Мардов

11.По искане по НОХД № 408/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определяадв. К. Димитрушев

12. По искане по НОХД № 12/2015 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Г. Димитров

13. По искане по изп. д. № 20147970400038/2014 по описа на ЧСИ – Милица Велева– определя адв. Р. Иванчева

14. По искане по НОХД № 661/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. И. Пелтекова

15. По искане по изп. д. № 84/2012 по описа на ДСИ – Стойка Димитрова при РС – Петрич  – определя адв. Р. Филипова

16. По искане по НОХД № 1325/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Колаксъзова

17. По искане по НОХД № 429/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. И. Манова

18. По искане по ДП № 7852 ЗМ-4/2015 г.по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. В. Ушатова

19. По искане по ДП № 495/2014г. по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв. П. Узунов

20. По искане по НОХД № 806/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Кацарски

21. По искане по НОХД № 367/2012 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Е. Равначка

22. По искане по ВЧНД № 481/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Д. Стойкова

23. По искане по ЧНД № 75/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Георгиева

24. По искане по НОХД № 96/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. И. Михайлов

25. По искане по ДП №330/2014г.по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Ц. Рангелова

26. По искане по ДП №1899/2015 г.по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Д. Кавраков

27. По искане по ДП №452/2014г.по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Г. Димитров

28. По искане по ДП №423/2013 г.по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Д. Сукалински

29. По искане по НОХД № 4/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Е. Бистричка

30. По искане по НОХД № 5/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Вакареев

31. По искане по ЧНХД № 91/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Ангелова

32. По искане по гр.д № 932/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Г. Коларова

33.По искане по изп. д. № 20137950400081/2013 по описа на ЧСИ – Виолина Тозева – определя адв. Г. Димитров и адв. Г. Чорбаджийски

34. По искане по изп. д. № 20147020400993/2014 по описа на ЧСИ – Георги Цеклеов – определя адв. А. Хаджистоянова

35. По искане по ЧНД № 52/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Н. Захариева

36. По искане по ДП № 463/2014г.по описа на  РУ – МВР – Разлог – определя адв. Н. Полежанов

37. По искане по ДП № 634/2014г. по описа на  РУ – МВР – Сандански – определя адв. А. Маринова

38. По искане по ДП № 743/2014г.по описа на  РУ – МВР – Сандански – определя адв. Е. Цекова

 

II. Заверява 60 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 23.01.2015 г. – 13.01.2015 година.

 

По т. 10

След актуализиране на списъка на дежурните адвокати, съгласно подадени заявления, Адвокатски съвет Благоевград ОПРЕДЕЛЯ ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, както следва:

Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ, определя месечен списък с дежурни адвокати за месец ФЕВРУАРИ И МАРТ 2015 година и утвърждава седмичен график на дежурни адвокати:

 

За район Благоевград:

Отговорници:  адв. Светлана Радулова – 0888/939 007и адв. Росица Иванчева-Паскова - 0898/910 712

16 ФЕВРУАРИ  -  22  ФЕВРУАРИ  2015 година

1.      адв. Адриана Мелниклийска                 - 0898/658 749

2.      адв. Асен Вакареев                               - 0894/050 201

3.      адв. Бойка Бойкова                               - 0889/866 509

4.      адв. Величка Ушатова                           - 0899/942 223

5.      адв. Венета Медарова                           - 0879/331 333

6.      адв. Галина Савова                               - 0888/300 124

7.      адв. Георги Тошев                                 - 0888/405 787

8.      адв. Диана Башлиева                            - 0878/410 502

9.      адв. Елена Бистричка                            - 0898/604 548

23 ФЕВРУАРИ  -  01  МАРТ   2015 година

1.      адв. Елена Равначка                              - 0898/663 987

2.      адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

3.      адв. Иван Тошев                                     - 0898/317 248

4.      адв. Иван Зашев                                     - 0888/355 076

5.      адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

6.      адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

7.      адв. Мария Шопова                                - 0898/636 374

8.      адв. Марян Биков                                   - 0879/260 167

9.      адв. Мая Драгиева                                 - 0898/700 374

02 МАРТ  -  08  МАРТ   2015 година

1.      адв. Мая Тунтева                                   - 0898/536 860

2.      адв. Меглена Андонова                          - 0888/413 527

3.      адв. Милуш Бараков                              - 0887/802 631

4.      адв. Надежда Римпева                          - 0898/703 871

5.      адв. Пенка Смукова                               - 0886/787 488

6.      адв. Петър Петров                                 - 0888/410 973

7.      адв. Рангел Бараков                              - 0899/885 191

8.      адв. Росен Михалов                              - 0878/834 744

9.      адв. Румяна Григорова                          - 0888/646 161

09 МАРТ  -  15  МАРТ   2015 година

1.      адв. Снежанка Ангелова                      - 0899/155 263

2.      адв. Станислава Ангелова                   - 0899/899 893

3.      адв. Станислава Георгиева                  - 0886/292 820

4.      адв. Стефка Коемджиева                     - 0886/437 551

5.      адв. Таня Бойкова                                - 0887/344 921

6.      адв. Теодор Тошев                               - 0888/645 271

7.      адв. Тодорка Чонина                             - 0889/521 783

8.      адв. Цвета Рангелова                           - 0887/788 446      

16 МАРТ  -  22 МАРТ   2015 година

1.      адв. Адриана Мелниклийска                - 0898/658 749

2.      адв. Асен Вакареев                             - 0894/050 201

3.      адв. Бойка Бойкова                             - 0889/866 509

4.      адв. Величка Ушатова                         - 0899/942 223

5.      адв. Венета Медарова                         - 0879/331 333

6.       адв. Галина Савова                            - 0888/300 124

7.      адв. Георги Тошев                               - 0888/405 787

8.      адв. Диана Башлиева                          - 0878/410 502

9.      адв. Елена Бистричка                          - 0898/604 548

23 МАРТ  -  01  АПРИЛ   2015 година

1.      адв. Елена Равначка                            - 0898/663 987

2.      адв. Иван Катърджиев                          - 0877/172 898

3.      адв. Иван Тошев                                   - 0898/317 248

4.      адв. Иван Зашев                                   - 0888/355 076

5.      адв. Керстин Кацарска                          - 0896/898 390

6.      адв. Мария Георгиева                           - 0877/212 040

7.      адв. Мария Шопова                               - 0898/636 374

8.      адв. Марян Биков                                  - 0879/260 167

9.      адв. Мая Драгиева                                - 0898/700 374

За район Гоце Делчев

Отговорник: адв. Иванка Кехайова: - 0887/798 664

 

16 ФЕВРУАРИ  -  22  ФЕВРУАРИ  2015 година

                 1. адв. Анелия Шопова                                   - 0888/584 637

               2. адв. Георги  Димитров                               - 0887/730 730

               3. адв. Зоя Пулева                                        - 0895/451 910

   4. адв. Иван Тюхков                                      - 0895/364 842

   5. адв. Костадин Шопов                                - 0898/767 991

23 ФЕВРУАРИ  -  01  МАРТ   2015 година

              1.  адв. Костадинка Богданова                      - 0898/709 877

              2.  адв. Нели Терзиева                                  - 0898/767 603

              3.  адв. Роза Бацалова                                  - 0896/789 910

              4.  адв. Тодор Петрелийски                           - 0878/597 046

 

02 МАРТ  -  08   МАРТ  2015 година

1. адв. Анелия Шопова                               - 0888/584 637

            2. адв. Георги Димитров                             - 0887/730 730

            3. адв. Зоя Пулева                                     - 0895/451 910

4. адв. Иван Тюхков                                   - 0895/364 842

5. адв. Костадин Шопов                              - 0898/767 991

 

09 МАРТ  -  15   МАРТ  2015 година

            1.  адв. Костадинка Богданова                   - 0898/709 877

            2.  адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

            3.  адв. Роза Бацалова                               - 0896/789 910

            4. адв. Тодор Петрелийски                         - 0878/597 046

 

16 МАРТ  -  22   МАРТ  2015 година

1. адв. Анелия Шопова                               - 0888/584 637

            2. адв. Георги Димитров                             - 0887/730 730

            3. адв. Зоя Пулева                                     - 0895/451 910

4. адв. Иван Тюхков                                   - 0895/364 842

5. адв. Костадин Шопов                              - 0898/767 991

 

23 МАРТ  -  31   МАРТ  2015 година

            1.  адв. Костадинка Богданова                   - 0898/709 877

            2. адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

            3. адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

            4. адв. Тодор Петрелийски                    - 0878/597 046

 

За район Петрич

Отговорник: адв. Петя Хантова: -/0745/20 669, 0898/629 958

 

16 ФЕВРУАРИ  –  22   ФЕВРУАРИ  2015 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

7.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

 

23 ФЕВРУАРИ  –  01   МАРТ  2015 година

1.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

2.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

4.      адв. Даниела Талева                              - 0888/302 474

5.      адв. Дафина Пецева                              - 0887/864 920

6.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

 

 

02 МАРТ  –  08   МАРТ  2015 година

1.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

2.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

3.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

4.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

5.      адв. Маргарита Райчева                                    - 0898/622 821

6.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

7.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

 

09 МАРТ  –  15   МАРТ  2015 година

1.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

2.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

3.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

4.      адв.Павлик Узунов                              - 0887/387 169

5.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

6.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

7.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

8.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

 

16 МАРТ  –  22   МАРТ  2015 година

1.      адв. Албена Златкова                           - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                             - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                            - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                            - 0889/995 057

7.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

 

23 МАРТ  –  31   МАРТ  2015 година

1.      адв. Велик Гогов                                   - 0888/786 611

2.      адв.Георги Божинов                              - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

4.      адв. Даниела Талева                            - 0888/302 474

5.      адв. Дафина Пецева                             - 0887/864 920

6.      адв. Димитрина Марангозова                - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

За район Разлог:

16 ФЕВРУАРИ  –  22   ФЕВРУАРИ  2015 година

1. адв. Илонка Пандева                                      - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                                     - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                          - 0877/514 651

4.адв. Анелия Хаджистоянова                            - 0885/088 737

23 ФЕВРУАРИ  –  01   МАРТ  2015 година

1. адв. Любка Крънчева                                     - 0886/748 625

2. адв. Тодор Кузманов                                      - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                         - 0898/703 855

02 МАРТ  –  08   МАРТ  2015 година

1. адв. Илонка Пандева                                    - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                                    - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                         - 0877/514 651

4.адв. Анелия Хаджистоянова                           - 0885/088 737

09 МАРТ  –  15   МАРТ  2015 година

1. адв. Любка Крънчева                                   - 0886/748 625

2. адв. Тодор Кузманов                                   - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                      - 0898/703 855

16 МАРТ  –  22   МАРТ  2014 година

1. адв. Илонка Пандева                                 - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                                 - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                      - 0877/514 651

4.адв. Анелия Хаджистоянова                       - 0885/088 737

23 МАРТ  –  31   МАРТ  2015 година

1. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

2. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

За район Сандански:

Отговорник: адв. Елена Благоева Попова - /0746/ 3 11 75, 0888/201 923

16 ФЕВРУАРИ  -  22   ФЕВРУАРИ  2014 година

            1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

            2. адв. Благой Горанов                             - 0898/251 429

            3. адв. Виолета Станкова                         - 0887/602 177

            4.адв. Димитър Андонов                          - 0889/290 014

            5. адв. Добромир Парапанов                    - 0888/949 616

            6. адв. Жасмина Тюлекова                      - 0899/193 348

            7. адв. Иглика Манова                             - 0888/665 911

 

23 ФЕВРУАРИ  -  01   МАРТ  2014 година

            1.адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            2. адв. Нели Захариева                             - 0887/947831

            3.адв. Роза Орманлиева                           - 0888/226 146

            4.адв. Росен Недин                                  - 0887/743 008

            5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

            6.адв. Янка Толькова                                - 0898/565 553

02 МАРТ  -  08   МАРТ  2014 година

          1. адв. Анастасия Маринова                        - 0898/510 186

          2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

          3. адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

          4.адв. Димитър Андонов                              - 0889/290 014

          5. адв. Добромир Парапанов                       - 0888/949 616

         6. адв. Жасмина Тюлекова                          - 0899/193 348

         7. адв. Иглика Манова                                 - 0888/665 911

09 МАРТ  -  15   МАРТ  2014 година

            1.адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

            2. адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

            3.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

            4.адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

            5.адв. Христо Стоянов                                - 0888/251 085

            6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

            16 МАРТ  -  22   МАРТ  2014 година

          1. адв. Анастасия Маринова                        - 0898/510 186

          2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

          3. адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

          4.адв. Димитър Андонов                             - 0889/290 014

          5. адв. Добромир Парапанов                       - 0888/949 616

          6. адв. Жасмина Тюлекова                         - 0899/193 348

          7. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911                                                                                                                          

23 МАРТ  -  31   МАРТ  2014 година

            1.адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

            2. адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

            3.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

            4.адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

            5.адв. Христо Стоянов                               - 0888/251 085

            6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

По т. 11

1.Докладва адвокат Ядков, че поради изтичане на сроковете за обжалване и влизане в сила на решенията на Общото събрание за избор на нови органи на Адвокатска колегия -Благоевград, на основание чл. 106 ал. 5 от Закона за адвокатурата, Адвокатски съвет взе следното

            Р Е Ш Е Н И Е № 47

            ДА СЕ УНИЩОЖАТ бюлетините, пълномощните и другите книжа от избора, проведен на 24.01.2015 година, с изключение на протоколите и решенията на Избирателната комисия.

            Възлага изпълнението на решението на Секретаря на Адвокатски съвет.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 12

1. Във връзка с изпълнение на всички задължения на Избирателната комисия във връзка с проведеното Общо събрание на Адвокатска колегия - Благоевград на 25.01.2014 година, Адвокатският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 48

На членовете на Избирателната комисия да се изплати възнаграждение в размер на общо 500,00 лв.

Разпределението на сумата по отдлените членове да се извърши с решение на Избирателната комисия.

Задължава Избирателната комисия да представи препис от решението в Адвокатска колегия - Благоевград за изплащане на сумите.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

2.Докладва адвокат Ядков, че съгласно решение на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, проведено на 24.01.2015 година, бе увеличен членският внос към Адвокатска колегия Благоевград с 3,00 лева, които да постъпват в дарителския Фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания Адвокатски съвет Благоевград взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 49

            ДА БЪДАТ уведомени всички адвокати членове на Адвокатска колегия Благоевград, че съгласно решение на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, членският внос дължим към Адвокатска колегия Благоевград е увеличен с 3,00 лева, считано от 01.03.2015 година.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 27.02.2015 година от 13,30 часа.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

            /адв. Емил Ядков/

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

            ПРОТОКОЛЧИК:................................

               /Цветанка Христова/

 

 

.