П Р О Т О К О Л  № 5/27.02.2015 год.

               Днес, 27.02.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Светлана Радулова, Петя Хантова, Мария Прешелкова и Георги Чорбаджийски.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.    Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

  2.   Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особен  и представители;

 3.   Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

  4.   Приемане на решение относно изпълнението на задължението по чл. 27 от Закона за адвокатурата на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград;

  5.   Разглеждане на проекто-договор за сключване на договор за групова застраховка на риска „Професионална отговорност” за адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград;

  6.   Разглеждане организацията на семинара на 06.03.2015 година организиран от Адвокатска колегия Благоевград;

 7.   Разни.

 

По т. 1

-Заявление с вх. № 141/12.02.2015 годинаот Арбен Зия Конедарев за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

-Заявление с вх. № 151/17.02.2015 годинаот Страхил Николов Гошев за вписването му като младши адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

-Заявление с вх. № 149/17.02.2015 годинаот Румен Георгиев Шарланджиев за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

-Заявление с вх. № 159/24.02.2015 годинаот Николай Иванов Яновски за възстановяване правата му като адвокат в Адвокатска колегия Благоевград от 01.03.2015 година. Към заявлението са приложени изискуемите се от Закона документи. Същият е заплатил дължимия членски внос към Адвокатска колегия Благоевград до датата на лишаването му от права, както и разноските по дисциплинарно дело 5/2010 година по описа на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 50

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград АРБЕН ЗИЯ КОНЕДАРЕВ, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Христо Татарчев” № 26.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград СТРАХИЛ НИКОЛОВ ГОШЕВ, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Даме Груев” № 5А.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград РУМЕН ГЕОРГИЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ, с адрес на кантора: град Гоце Делчев, ул. „Първи Май” № 12.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

4.ОТЛАГА разглеждането на заявление вх. № 159/24.02.2015 година подадено от Николай Иванов Яновски за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград, поради ненастъпил срок.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.Адвокатски съвет се запозна с молба вх. № 72/24.01.2014 година на адвокат Красимир Събев от град Сандански. В молбата се сочи, че понастоящем продължава да боледува и не реализира доходи като адвокат. С оглед на това не е в състояние да продължава да плаща вноските си към Адвокатски съвет Благоевград и към Висш адвокатски съвет за настоящата 2015 година. С молбата моли да бъде освободен от заплащане на членски внос за период за какъвто прецени Адвокатски съвет за 2015 година. След като се запозна и обсъди постъпилата молба Адвокатски съвет намира същата за основателна. Наличието на здравословни проблеми на адвокат Събев е обстоятелство, което е известно на Адвокатски съвет.

Предвид това и на основание чл. 89, т. 18 във връзка с чл. 6 от Закона за адвокатурата, Адвокатският съвет взе следното.

 

РЕШЕНИЕ № 51

            ОСВОБОЖДАВА адвокат Красимир Събев от задължението за заплащане на членски внос към Адвокатска колегия Благоевград за периода 01.01.2015 година -31.03.2015 година, поради заболяване.

 

            По т. 2

1.      В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 19 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

                                                          РЕШЕНИЕ № 52

1.  По искане по НОХД № 806/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Таня Илиева

2.  По искане по ДП №424/2014г.по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв.Румяна Григорова

3. По искане по ДП № 570/2014г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Виолета Станкова

4.  По искане по ДП № 485/2014 г. по описа на  РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. Иво Зойков

5.  По искане по изп. д. № 20117980400355/2014 по описа на ЧСИ – Гергана Стойнева– определя адв. Мариана Шагова     

6. По искане по ДП №773/2014г.по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Давид Сукалински

7. По искане по ДП №531/2014г.по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Мариела Алексова

8.  По искане по изп. д. № 20137020401303/2015 по описа на ЧСИ – Георги Цеклеов– определя адв. Елена Попова

9.  По искане по ДП №151/2014г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Мариана Попова

10.  По искане по ДП № 605/2015 г. по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв. Олег Янчев

11.  По искане по ДП №19/2014 г. по описа на  РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. Анелия Шопова

12.  По искане по гр.д. № 210/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо до ОС – Благоевград, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 27.02.2015 година бе разгледано постъпило искане от Окръжен съд – Благоевград по Гр.д. № 210/2014 година за определяне на адвокат – особен представител, който да осъществи процесуално представителство на лицето АТАНАС ИВАНОВ АВРАМОВ.

            С оглед упражняване на правомощията на Адвокатски съвет по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, както и с оглед законосъобразно и адекватно заплащане на адвоката, който ще осъществява правната помощ, както и с оглед посочване на възнаграждението на особения представител, съобразено с чл.7, ал.2 от  Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./, следва да се посочи размера на възнаграждението на особения представител, което ще се плати от бюджета  на съда.

13.  По искане по НАХД № 1880/2014 г. по описа на РС – Благоевград – оределя адв. Адриана Мелниклийска

14.  По искане по НОХД № 367/2012 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Петър Петров

15.  По искане по ЧНД № 1894/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ана Богданова

16.  По искане по ДП № 314 ЗМ-83/2015 г.по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Иванка Дюзова и Петър Йовчев

17.  По искане по НЧХД № 701/2014 г. по описа на РС – Петрич – за следващ съвет на 13.03.2015г.

18. По искане по ДП № 143/2014 година по описа на РУП – Петрич – да се изпрати писмо на РУП Петрич, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград, проведено на 27.02.2015г. бе разгледано постъпило искане по ДП № 143/2014 година за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на обвиняемия РАДОСЛАВ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ.

След представяне на акт по чл. 25, ал. 3 от Закона за правната помощ за допускането на правна помощ, който следва да съдържа всички фактически и правни основания, за лицето Радослав Илиев Георгиев Адвокатски съвет ще определи служебен защитник.

 Не представянето на такъв, препятства възможността да се извърши преценка за качеството на правната помощ, която да се осъществи от определения от Адвокатския съвет адвокат.

19. По искане по ДП № 223/2014 година по описа на РУП – Петрич – да се изпрати писмо до РУП – Петрич, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград, проведено на 27.02.2015г. бе разгледано постъпило искане по ДП № 223/2014 година за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на обвиняемия ВЛАДКО БОТКОВ СТОЯНОВ.

След предоставяне акт по чл. 25, ал. 3 от Закона за правната помощ за допускането на правна помощ, който следва да съдържа всички фактически и правни основания, за лицето Владко Ботков Стоянов Адвокатски съвет ще определи адвокат. Не представянето на такъв, препятства възможността да се извърши преценка за качеството на правната помощ, която да се осъществи от определения от Адвокатския съвет адвокат.

 

2.      Заверява 31 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 13.02.2015 г. – 27.02.2015 година.

 

3.      Докладва адвокат Попова, че на 19.02.2015 година в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”е взела участие в регулярна среща между членовете на Национално бюро за правна помощ и председателите на адвокатските съвети. Сочи че, във връзка с възможност за въвеждане на регионални центрове за консултиране към Адвокатските съвети, по пример на центровете въведени към колегиите Сливен и Видин по Предефиниран проект № 4 „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за „гореща линия за първична правна помощ” и „регионални центрове за консултиране” при желание на колегията да има такъв център следва Адвокатската колегия да даде предложение за Вътрешни правила за дейността на регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети.

Сочи още, че във връзка с промяна на Наредбата за заплащане на правната помощ, в срок до 20 март 2015 година следва да бъдат изпратени мотивирани предложения за промяна в Наредбата за заплащане на правната помощ.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 53

ДА БЪДАТ уведомени всички служебни защитници по електронните пощи, че в срок до 11.03.2015 година могат да направят предложения за изменение на Наредбата на правната помощ.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 3

По т. 4

Докладва адвокат Ядков, че съгласно чл. 27 от Закона за адвокатурата и чл. 8 от Наредба № 4 от 2006 година на Висш адвокатски съвет, адвокатите са длъжни да поддържат и повишават квалификацията си, като са длъжни да участват годишно в не по-малко от четири учебни часа в избрана от тях форма и тематика.

В тази връзка от началото на 2014 година, в Адвокатска колегия Благоевград бе въведена „Книжка за регистрация на участие на адвоката в програми за обучение и квалификация”.

Адвокат Ядков докладва, че през изминалата 2014 година Адвокатска колегия Благоевград съвместно с Центъра за обучение на адвокати са организирали 10 /десет/ семинара, като посещаемостта на семинарите възлиза на 33,3%  в период. Сочи, че съгласно изготвена справка за посещаемостта на семинарите около 50% от адвокатите вписани в Адвокатска колегия Благоевград не се обучават, което е изключително тревожно.   

В тази връзка бе направено предложение, а именно адвокатите, които не посещават семинари да бъдат санкционирани или да бъдат лишавани от право да бъдат служебни защитници, тъй като това е задължение за всеки един адвокат.

Бе направено и друго предложение, а именно на всички адвокати от Адвокатска колегия Благоевград да бъдат изпратени съобщения, с които да бъде напомнено за задължението им, съгласно чл. 27 от Закона за адвокатурата и чл. 8 от Наредба № 4 от 2006 година на Висш адвокатски съвет.

След направените предложения и станалите разисквания Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 59

Да бъдат уведомени адвокатите вписани в Адвокатска колегия Благоевград, че в срок до 30 март на 2015 година следва да представят в Адвокатски съвет доказателства за посетени от тях курсове, семинари и други форми за повишаване на квалификацията си в изпълнение на чл. 27 от Закона за адвокатурата за попълване на съществуващите на всеки адвокат от Адвокатска колегия Благоевград квалификационни книжки, въведени съгласно решение № 67/11.04.2014 година.

След изтичане на този срок Адвокатски съвет в изпълнение на правомощията си на чл. 89, т. 6, във вр. с чл. 89, т. 11 от Закона за адвокатурата ще приеме съответните решения.

Настоящото решение да бъде сведено на всички адвокати чрез уведомяване на сайтовете на Адвокатската колегия и по електронните пощи на вписаните адвокати.

Да бъде вписано в уведомителните писма за провежданите в Адвокатска колегия Благоевград, семинари задължението по чл. 27 от Закона за адвокатурата, които се изпращат на служебните защитници.

 Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 5

Докладва адвокат Ядков, че съгласно решение № 33/23.01.2015 година на Адвокатски съвет Благоевград бе одобрена оферта за сключване на групова застраховка на риска „Професионална отговорност” за минимум 100 адвокати при цена на застрахователна премия в размер на 21,00 лева и ретроактивно действие на договора за застраховка 3/три/ години назад, считано от датата на сключването му. Съгласно същото решение по електронните пощи бяха изпратени съобщения на всички адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, че могат да заявят желанието си за сключване на групова застраховка в офиса на колегията, като заплатят такса в размер на 21,00 лева. Сочи, че в офиса на колегията желание са изявили над 100 адвокати за сключване на застраховка на риска „Професионална отговорност”. В тази връзка предстои сключване на договор със застрахователна компания „ЛЕВ ИНС” АД при условия посочени в одобрената оферта с вх. № 64-01/23.01.2015 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 60

ДА БЪДЕ сключен договор за групова застраховка на риска „Професионална отговорност” със застрахователна компания „ЛЕВ ИНС” АД при условията посочени в одобрената оферта с вх. № 64-1/23.01.2015 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 6

Докладва адвокат Чорбаджийски, чев изпълнение на програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 06.03.2015 година ще се проведе семинар на тема „Актуални въпроси на сделките с реални части от поземлени имоти по ЗУТ. Проблеми при отразяването им в кадастралната карта”, с лектор Евгения Дашина. Сочи, че за провеждането на семинара адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград са уведомени по електронните пощи, като поканата за провеждането на семинара е качена на двата сайта на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 61

ДА СЕ ПРОВЕДЕсеминарно обучениена 06.03.2015годинав залата на Адвокатска колегия Благоевград на адрес: Благоевград, ул. „Полковник Димов” 1, ет. 3, при следната програма:

9.30 – 11.15 ч. – „Актуални въпроси на сделките с реални части от поземлени имоти по ЗУТ. Проблеми при отразяването им в кадастралната карта”.

 

11.00 – 11.15 ч. – почивка

 

11.15 – 12.30 ч. - „Актуални въпроси на сделките с реални части от поземлени имоти по ЗУТ. Проблеми при отразяването им в кадастралната карта”.

 

12.30 – 13.30 ч.– почивка

 

13.30 – 16.30 ч. – „Практически проблеми при приложението на параграф 4 от ЗСПЗЗ и отразяването на тези имоти в кадастралната карта”.

 

2. Да бъде изпратено напомнително съобщение на всички адвокати вписани в Адвокатска колегия Благоевград за предстоящия семинар, както и да бъде напомнено, че съгласно чл. 27 от Закона за адвокатурата всеки адвокат е длъжен ежегодно да повишава квалификацията, не по малко от 4 часа годишно, както и че неизпълнението на това задължение, представлява дисциплинарно нарушение.

 

 

По т. 7

1. Адвокатски съвет Благоевград се запозна с оферта с вх. № 169/26.02.2015 година представена от ЕТ „Буран - Венцислав Петров” за доставка на компютърна периферия, необходимо за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград.

След разглеждане на същата и след станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 62

ОДОБРЯВА оферта с вх. № 169/26.02.2015 година представена от ЕТ „Буран – Венцислав Петров за доставка на компютърна периферия, като за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград бъде закупен Външен диск HDDEXT 1TB ADATA HC 630 USB 3.0

 

2. Адвокатски съвет Благоевград се запозна с писмо вх. № 168/26.02.2015 година, изпратено на електронна поща на Адвокатска колегия Благоевград. В същото се сочи, че лицето е официално регистрирано като безработно с право на минимално обезщетение на територията на Република Германия, като срещу него е образувана преписка по чл. 183 в Районна прокуратура Благоевград. Питането му е дали има право на безплатна адвокатска защита и какво следва да направи за да му се окаже такава, както и дали ако евенуално успее да започне да заплаща издръжката си преписката ще бъде прекратена.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 63

ДА БЪДЕ уведомен Андон Гемеджийски, че следва да се обърне към Национално бюро за правна помощ.

 

3.  Докладва адвокат Ядков, че съгласно чл. 89, т. 10 от Закона за адвокатурата, Адвокатски съвет управлява и стопанисва имуществото на адвокатската колегия и се разпорежда с движимите вещи. Сочи, че съгласно Протокол за бракуване на материални активи на Адвокатска колегия Благоевград, съставен от комисия по извършване на инвентаризация на колегията има предложение за бракуваните материални активи да бъдат предадени на вторични суровини или продадени на части, ако е възможно.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 64

ДА БЪДАТ обявени за продажба следните материални активи: пет броя вътрешни и външни отоплителни тела, един брой климатик, и съответно 1 брой хладилник,части от стол, да бъдат унищожени.

Възлага на Председателя и Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, при наличие на интерес да извършат преговорите и да продадат активите.

 

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 13.03.2015 година от 13,30 часа.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                 /адв. Светлана Радулова/

             ПРОТОКОЛЧИК:................................

                      /Цветанка Христова/

 

    

.