1. 0
« »

ДЕКЛАРАЦИЯ - ТУК.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С измененията в чл. 47, ал. 6 от ГПК /ДВ, бр.86 от 2017год./ Законодателя допусна, на особен представител на страна в процеса да бъде определяно от съда възнаграждение до ½ от минимума, определен в Наредба 1/2004год.  на ВАдС. В същия текст Законодателя задължава размера да бъде съобразен с фактическата и правна сложност на делото, което означава в акта за допускането на особеното представителство да се изложат аргументи в тази насока. Въпреки това, зачестяват случаите, в които съдилищата от Благоевградския съдебен район немотивирано определят възнаграждения на ½ от минимума в Наредба № 1/2004год. на ВАдС. В някои от последните случаи са определени възнаграждения на особения представител в размер на 150 лева по искове за парични вземания на банките срещу кредитополучатели по чл. 422 ГПК.

 Адвокатски съвет Благоевград, в  изпълнение на задълженията и правомощията си по чл. 89, т. 5 о т Закона за адвокатурата да защитава професионалните права, честта и достойнството на членовете на колегията, до момента не е допуснал да се определи процесуален представител в нито един подобен случай.

Със свое решение № 189 от заседание, проведено на 12.07.2018 г. Адвокатски съвет Благоевград възложи на Председателя на АК - Благоевград да изготви проект на декларация, с която ВСИЧКИ адвокати от АК - Благоевград, вписани в регистъра на НБПП като упражняващи правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, да декларират, че не желаят да бъдат определяни като особени представители по дела, по които съда неаргументирано и предварително, без да е запознат с действителната правна и фактичаска сложност на делото, е определил възнаграждение на особения представител под минимума, посочен в наредба № 1/2004год. на ВАдС.

Така ще можем да защитим всички заедно и много по-ефективно професионалните си права и да не допуснем съда да нарушава правата ни, произтичащи от чл. 48 от Конституцията на Република България за справедливо възнаграждение за положения труд.

Прилагам към настоящото писмо проект на декларацията. Текста не е строго задължителен, важен е смисъла да е ясен. Надяваме се да демонстрираме единност и взаимна колегиалност при защитата на професионалните ни права и интереси.