Покана за свикване на редовно Общо събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия - Благоевград - тук.