Покана за свикване на извънредно Общо събрание - тук.