1. 0
  2. 1
  3. 2
« »

В заседанието  си на 14.09.2012 година, ВАС взе следното решение:

Съгласно чл. 33 от ЗА, адвокатите нямат право да предоставят досиетата на своите клиенти за проверка на каквито и да било държавни органи и длъжностни лица.

Адвокатските досиета са неприкосновени и не могат да бъдат нито изисквани, нито преглеждани за проверка.

 

.

РЕШЕНИЕ № 469/11.09.2009 Г.

ЗА ВРЕМЕТО ОТ РАЖДАНЕТО ДО НАВЪРШВАНЕ НА 2 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО, МАЙКИТЕ СА ОСВОБОЕНИ ОТ МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ КЪМ ВАС.                        

 

РЕШЕНИЕ № 722/16.01.2010 Г.

Освобождава от заплащане на членски внос към ВАС адвокатите, които са навършили 75-годишна възраст и имат над 40 години адвокатска практика.

Предлага на АС да приемат този подход и за месечните вноски към съответните колегии.

 

.

РЕШЕНИЕ № 367/24,04,2009 г.

Не се изисква специална задължителна форма за адвокатското пълномощно.

.

РЕШЕНИЕ № 470/11.09.2009 г.

Дисциплинарните преписки не подлежат на публично огласяване от страна на адвокатските съвети и Висшия адвокатски съвет.

 

.

РЕШЕНИЕ № 340/06.03.2009 г.

При вписване на дружества или съдружия с участие на чуждестранни адвокати или съставени само от чуждестранни адвокати, Адвокатските съвети следва да изискват удостоверение, издадено от Висш адвокатски съвет, издадено от Висш адвокатски съвет, относно обстоятелствата, вписани в Регистъра на чуждестранните адвокати.

 

.