РЕШЕНИЕ № 114/29.10.2004 Г.

Общинските съветници и Председателят на общинския съвет в това им качество не работят по трудово правоотношение по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 3, пр. 1 от ЗА и не съществува законова пречка да бъде вписано като адвокат лице, което е прпедседател на общински съвет или общински съветник, както и  че това не е основание за отписването му. Тези длъжности не са несъвместими с адвокатската професия и не са основание за временно преустановяване на адвокатската професия.

 

РЕШЕНИЕ № 175/17.12.2004 Г.

Недопустимо е временно преустановяване упражняването на адвокатска професия, предвидено в чл. 23 от ЗА в случаите, когато адвокат е придобил статут на изпълнителен директор или управител на търговско дружество.

 

РЕШЕНИЕ № 1092/03.06.2011 Г.

Периодът на временно преустановяване упражняването на адвокатската професия по чл. 23, ал. 1 от ЗА не се включва в изчисляването на времето от периода по чл. 20, ал. 9 от ЗА. /изискването за задължителни 2 години като младши адвокат/

.