На заседанието си на 24.11.2006 г. ВАС прие:

 

Решение № 653

Отменя свое решение от 27.06.2003 г. относно възможността адвокатите да участват в процеса и в друго качество - вещо лице, преводач.

(На заседанието си на 27.06.2003 г. ВАС реши: Не е допустимо действащ адвокат, вписан в списъка на адвокатската колегия, да бъде вписан в списъка на вещите лица.)

.

РЕШЕНИЕ № 95/29.10,2004 Г.

На основание чл. 50, ал. 2 от ЗА ВАС определя минимален размер на застрахователната сума - застрахователно покритие - в размер от 20 /двадесет/ хиляди лева, за която сума адвокатите са длъжни да се застраховат ежегодно.

РЕШЕНИЕ ОТ 18.07,2003 Г. - ПРОТОКОЛ № 31

ВАС да изготви декларация за това, че се присъединява по принцип към Правилата за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма при лица, които по занятие извършват правни консултации, които се явяват задължени лица по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 28 от Закона за мерки за изпиране на пари.

.

РЕШЕНИЕ № 114/29.10.2004 Г.

Общинските съветници и Председателят на общинския съвет в това им качество не работят по трудово правоотношение по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 3, пр. 1 от ЗА и не съществува законова пречка да бъде вписано като адвокат лице, което е прпедседател на общински съвет или общински съветник, както и  че това не е основание за отписването му. Тези длъжности не са несъвместими с адвокатската професия и не са основание за временно преустановяване на адвокатската професия.

 

РЕШЕНИЕ № 175/17.12.2004 Г.

Недопустимо е временно преустановяване упражняването на адвокатска професия, предвидено в чл. 23 от ЗА в случаите, когато адвокат е придобил статут на изпълнителен директор или управител на търговско дружество.

 

РЕШЕНИЕ № 1092/03.06.2011 Г.

Периодът на временно преустановяване упражняването на адвокатската професия по чл. 23, ал. 1 от ЗА не се включва в изчисляването на времето от периода по чл. 20, ал. 9 от ЗА. /изискването за задължителни 2 години като младши адвокат/

.