РЕШЕНИЕ № 95/29.10,2004 Г.

На основание чл. 50, ал. 2 от ЗА ВАС определя минимален размер на застрахователната сума - застрахователно покритие - в размер от 20 /двадесет/ хиляди лева, за която сума адвокатите са длъжни да се застраховат ежегодно.

РЕШЕНИЕ № 114/29.10.2004 Г.

Общинските съветници и Председателят на общинския съвет в това им качество не работят по трудово правоотношение по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 3, пр. 1 от ЗА и не съществува законова пречка да бъде вписано като адвокат лице, което е прпедседател на общински съвет или общински съветник, както и  че това не е основание за отписването му. Тези длъжности не са несъвместими с адвокатската професия и не са основание за временно преустановяване на адвокатската професия.

 

РЕШЕНИЕ № 175/17.12.2004 Г.

Недопустимо е временно преустановяване упражняването на адвокатска професия, предвидено в чл. 23 от ЗА в случаите, когато адвокат е придобил статут на изпълнителен директор или управител на търговско дружество.

 

РЕШЕНИЕ № 1092/03.06.2011 Г.

Периодът на временно преустановяване упражняването на адвокатската професия по чл. 23, ал. 1 от ЗА не се включва в изчисляването на времето от периода по чл. 20, ал. 9 от ЗА. /изискването за задължителни 2 години като младши адвокат/

.

РЕШЕНИЕ ОТ 18.07,2003 Г. - ПРОТОКОЛ № 31

ВАС да изготви декларация за това, че се присъединява по принцип към Правилата за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма при лица, които по занятие извършват правни консултации, които се явяват задължени лица по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 28 от Закона за мерки за изпиране на пари.

.