РЕШЕНИЕ № 340/06,03,2009

ПРИ ВПИСВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА ИЛИ СЪДРУЖИЯ С УЧАСТИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ АДВОКАТИ ИЛИ СЪСТАВЕНИ САМО ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ АДВОКАТИ, АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ СЛЕДВА ДА ИЗИСКВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ, ИЗДАДЕНО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АДВОКАТИ.

.

РЕШЕНИЕ № 280/30.01.2009 Г.

Обръща внимание на адвокатските съвети стриктно да следят за изпълнението от страна на всеки адвокат на задължението по чл. 8 от Наредба № 4 от 9.01.2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите.

 

РЕШЕНИЕ 495/11.09.2009 Г.

Адвокатските съвети да въведат подходяща форма за удостоверяване изпълнението на задължението по чл. 27 от ЗА на адвокатите от съответната колегия.

.............................................................................................

Препоръчва на АС, системното неизпълнение на задълженията по чл. 27 от ЗА във връзка с чл. 8 от Наредба 4 да се преценява като дисциплинарно нарушение.

.

РЕШЕНИЕ № 851/13.07.2007Г.

При провеждане на балотаж за избиране на органи за адвокатурата кандидатите се класират по броя на получените гласове до попълването на съответния орган.

.

1. Младши адвокатът следва да изкара пълни две години като такъв, за да придобие адвокатски права.

2. Всякакъв друг стаж по специалността преди вписването не се зачита за двугодишния стаж като младши адвокат.

3. Младши адвокатът, вписан, се прехвърля или придобива права на редовен адвокат след подадено заявление до съвета и съответния акт на адвокатския съвет за вписването му в регистъра като редовен адвокат.

 

РЕШЕНИЕ № 1092/03.06.2011 Г.

Периодът на временно преустановяване упражняването на адвокатската професия по чл. 23, ал. 1 от ЗА не се включва в изчисляването на времето от периода по чл. 20, ал. 9 от ЗА./ изискването за задължително 2 години като младши адвокат/.

.

РЕШЕНИЕ № 46//20.12.2005 Г.

Адвокатите, на които е било наложено наказание "лишаване от право да упражняват адвокатската професия" за определен срок, не въстановяват автоматично правата си , а следва да подадат заявление за вписване и деклариране на отсъствие на пречки по чл. 5 от ЗА, без да внасят такса и без да полагат клетва. "

 

РЕШЕНИЕ № 463/20.12.2005 Г.

При "лишаване от правото за упражняване на адвокатска професия" за определен срок от време, срокът на изтърпяване на наказанието започва да тече от момента на обнародването му в ДВ.

 

РЕШЕНИЕ № 160/26.09.2008 Г.

Адвокатът има правен интерес да обжалва пред ВАС решението на АС, с което е прието, че адвокатът е извършил дисциплинарно нарушение, но то е погасено по давност.

 

РЕШЕНИЕ № 827/25.06.2010 Г.

Като дата за първоначално вписване за адвоккати, които са изтърпявали наказание " лишаване от право да се упражнява професията за определен период от време", в адвокатската карта да се вписва датата на първоначалното вписване отпреди налагане на наказанието. По време на наказанието адвокатът е длъжен да върне картата в АС.

.