Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси.

          Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.

         Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет, Дисциплинарният съд и Председателят на адвокатската колегия. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия. Председателите на Адвоктския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат. 

          Адвокатска колегия - Благоевград обхваща районите на градовете Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев. Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани на Общо събрание на адвокатите на 30 и 31 януари 2016 година и допълнителен избор на 07.02.2016 година.

.