На 25.02.2011 г. ВАС  е приел Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, изм. и доп. ДВ бр. 62/11.07.2008 г., изм. и доп. ДВ бр. 21/15.03.2011 г.

 

      За пролетната сесия документи ще се приемат до  15 април, а за есенната до 15 септември.

 

      Такса за изпита - 50 лв в полза на Висш адвокатски съвет, преведени по сметка:  BG85UNCR76301000029813, BIC код UNCRBGSF при УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

 

      С РЕШЕНИЕ ОТ 08.03.2013 ГОДИНА  НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

 

      20 лв в полза на Адвокатска колегия Благоевград по банкова сметка или на каса в офиса на колегията при подаване на документите.

 

      Наредбата за изпита и конспекта за изпита са публикувани на сайта на Висшия адвокатски съвет - http://www.vas.bg/.

.