УВЕДОМЛЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – БЛАГОЕВГРАД,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ДС И КС,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД,
На основание чл. 92, т. 3 от Закона за адвокатурата


СВИКВАМ
редовно заседание на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия – Благоевград на
12.02.2024 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 14.00 ч., което ще се проведе в залата на Адвокатски
съвет – Благоевград, при следния:
ДНЕВЕН РЕД
1. Информация за събитията за периода 22.01.2024 г. – 12.02.2024 г. /докладва адв.
Георгиева/;
2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв.
Колджиева/;
3. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;
4. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Дуков/;
5. Вземане на решение за финансово обезпечаване на Избирателната комисия, Изборното
бюро и наблюдателите на изборния процес /докладва адв. Георгиева/;
6. Вземане на решение за унищожаване на изборните книжа от проведени избори на 27 и
28.01.2024 г. /докладва адв. Георгиева/;
7. Обсъждане на организацията за отбелязване на 16 – април – Ден на Българската
конституция /докладва адв. Даскалова /;
8. Семинарна дейност /адв. Бараков/;
9. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ
СЪВЕТ – БЛАГОЕВГРАД:
АДВ. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

 

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 12.02.2024 г.