В заседанието  си на 14.09.2012 година, ВАС взе следното решение:

Съгласно чл. 33 от ЗА, адвокатите нямат право да предоставят досиетата на своите клиенти за проверка на каквито и да било държавни органи и длъжностни лица.

 

Адвокатските досиета са неприкосновени и не могат да бъдат нито изисквани, нито преглеждани за проверка.

 

.

РЕШЕНИЕ № 469/11.09.2009 Г.

ЗА ВРЕМЕТО ОТ РАЖДАНЕТО ДО НАВЪРШВАНЕ НА 2 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО, МАЙКИТЕ СА ОСВОБОЕНИ ОТ МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ КЪМ ВАС.                        

 

РЕШЕНИЕ № 722/16.01.2010 Г.

Освобождава от заплащане на членски внос към ВАС адвокатите, които са навършили 75-годишна възраст и имат над 40 години адвокатска практика.

Предлага на АС да приемат този подход и за месечните вноски към съответните колегии.

 

.

РЕШЕНИЕ № 470/11,09,2009 г.

Дисциплинарните преписки не подлежат на публично огласяване от страна на адвокатските съвети и Висшия адвокатски съвет.

 

.

РЕШЕНИЕ № 639/16.01.2010 Г.

Приема становище на ВАС относно възникването на задължение за регистрация по ДДС, както следва:

 

При постигане на облагаем оборот от 50 000 лв от последните 12 последователни месециот приходи за дейности, които подлежат на облагане с ДДС, адвокатът е длъжен да се регистрира по ЗДДС в нормативно определения срок. Преди това няма задължение за регистрация, но може да го направи доброволно. ЗДДС определя изискуемостта на данъка от регистрацията.

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 20047 Г. ЗА ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА   АДВОКАТСКИТЕ  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

1. В допълнителните разпоредби се създава нов & 2а със следното съдържание:

- Размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях ДДС. За случаите, в които клиентът дължи този данък, същият се начислява към адвокатското възнаграждение, съобразно изискванията на данъчните закони.

.

РЕШЕНИЕ № 367/24,04,2009 г.

Не се изисква специална задължителна форма за адвокатското пълномощно.

.