РЕШЕНИЕ № 639/16.01.2010 Г.

Приема становище на ВАС относно възникването на задължение за регистрация по ДДС, както следва:

 

При постигане на облагаем оборот от 50 000 лв от последните 12 последователни месециот приходи за дейности, които подлежат на облагане с ДДС, адвокатът е длъжен да се регистрира по ЗДДС в нормативно определения срок. Преди това няма задължение за регистрация, но може да го направи доброволно. ЗДДС определя изискуемостта на данъка от регистрацията.

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 20047 Г. ЗА ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА   АДВОКАТСКИТЕ  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

1. В допълнителните разпоредби се създава нов & 2а със следното съдържание:

- Размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях ДДС. За случаите, в които клиентът дължи този данък, същият се начислява към адвокатското възнаграждение, съобразно изискванията на данъчните закони.

.