РЕШЕНИЕ № 46//20.12.2005 Г.

Адвокатите, на които е било наложено наказание "лишаване от право да упражняват адвокатската професия" за определен срок, не въстановяват автоматично правата си , а следва да подадат заявление за вписване и деклариране на отсъствие на пречки по чл. 5 от ЗА, без да внасят такса и без да полагат клетва. "

 

РЕШЕНИЕ № 463/20.12.2005 Г.

При "лишаване от правото за упражняване на адвокатска професия" за определен срок от време, срокът на изтърпяване на наказанието започва да тече от момента на обнародването му в ДВ.

 

РЕШЕНИЕ № 160/26.09.2008 Г.

Адвокатът има правен интерес да обжалва пред ВАС решението на АС, с което е прието, че адвокатът е извършил дисциплинарно нарушение, но то е погасено по давност.

 

РЕШЕНИЕ № 827/25.06.2010 Г.

Като дата за първоначално вписване за адвоккати, които са изтърпявали наказание " лишаване от право да се упражнява професията за определен период от време", в адвокатската карта да се вписва датата на първоначалното вписване отпреди налагане на наказанието. По време на наказанието адвокатът е длъжен да върне картата в АС.

.