1. Младши адвокатът следва да изкара пълни две години като такъв, за да придобие адвокатски права.

2. Всякакъв друг стаж по специалността преди вписването не се зачита за двугодишния стаж като младши адвокат.

3. Младши адвокатът, вписан, се прехвърля или придобива права на редовен адвокат след подадено заявление до съвета и съответния акт на адвокатския съвет за вписването му в регистъра като редовен адвокат.

 

РЕШЕНИЕ № 1092/03.06.2011 Г.

Периодът на временно преустановяване упражняването на адвокатската професия по чл. 23, ал. 1 от ЗА не се включва в изчисляването на времето от периода по чл. 20, ал. 9 от ЗА./ изискването за задължително 2 години като младши адвокат/.

.