РЕШЕНИЕ № 280/30.01.2009 Г.

Обръща внимание на адвокатските съвети стриктно да следят за изпълнението от страна на всеки адвокат на задължението по чл. 8 от Наредба № 4 от 9.01.2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите.

 

РЕШЕНИЕ 495/11.09.2009 Г.

Адвокатските съвети да въведат подходяща форма за удостоверяване изпълнението на задължението по чл. 27 от ЗА на адвокатите от съответната колегия.

.............................................................................................

Препоръчва на АС, системното неизпълнение на задълженията по чл. 27 от ЗА във връзка с чл. 8 от Наредба 4 да се преценява като дисциплинарно нарушение.

.